• Podróż do Czarnego Piątku — Oficjalne zasady

  UCZESTNICZENIE ANI WYGRANA W TYM KONKURSIE NIE WYMAGA DOKONANIA ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZA SZANSY NA WYGRANĄ. KONKURS STAJE SIĘ NIEWAŻNY, JEŚLI JEST ZABRONIONY LUB PODLEGA OGRANICZENIOM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA.

  UCZESTNICZĄC W KONKURSIE, UCZESTNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE ZOBOWIĄZANIA ODSZKODOWAWCZE ZE STRONY UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE JEGO PRAW I ŚRODKÓW ZARADCZYCH.

  KRYTERIA KWALIFIKACJI: Konkurs Podróż do Czarnego Piątku („Konkurs”) organizowany jest przez przez spółkę Udemy, Inc. z siedzibą pod adresem: 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA („Sponsor”) i mogą w nim brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat lub osiągnęli przynajmniej wiek pełnoletności w kraju, w którym zamieszkują w momencie przystąpienia do konkursu, w zależności od tego, która liczba lat jest większa („Uczestnik”). Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi również:

  • (a) do dnia 22 października 2018 r. zarejestrować się jako instruktor premium Udemy posiadający działające konto;
  • (b) być instruktorem lub współinstruktorem co najmniej jednego opublikowanego kursu w momencie rozpoczęcia Konkursu; oraz
  • (c) wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Udemy. Należy pamiętać, że chociaż można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości od Udemy, aby zakwalifikować się do Konkursu, należy utrzymać aktywną zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail podczas całego czasu jego trwania. Można zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail w każdej chwili po 29 października 2018 roku.

  W Konkursie nie mogą brać udziału mieszkańcy prowincji Québec w Kanadzie ani mieszkańcy Brazylii, Norwegii, Szwecji, Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Syrii, regionu Krymu ani innych krajów objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone i Konkurs jest nieważny, jeżeli jest zabroniony przez prawo. Osoby w żadnej z poniższych kategorii NIE kwalifikują się do wygrania nagrody: (a) dyrektorzy, członkowie, partnerzy, marketingowe podmioty powiązane, pracownicy, konsultanci lub przedstawiciele Sponsora i jego odpowiednich podmiotów stowarzyszonych, a także jego odpowiednich spółek, podmiotów zależnych, agencji reklamowych i promocyjnych, (b) dostawcy towarów lub usług związanych z Konkursem, w tym osoby zaangażowane w opracowywanie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Konkursu; oraz (c) osoby, które (i) należą do najbliższej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do jednej z powyższych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnuki) bez względu na miejsce zamieszkania; lub (ii) mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, spokrewnione lub nie, co dowolna osoba należąca do jednej z powyższych kategorii. Wszelka kwalifikowalność podlega wszystkim krajowym, regionalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i lokalnym ustawom i przepisom. Uczestnicząc w Konkursie, uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Oficjalnych zasad („Oficjalne zasady”) oraz decyzji Sponsora, którego decyzje są ostateczne i prawnie wiążące pod każdym względem.

  OKRES ZGŁOSZEŃ: Konkurs rozpoczyna się 5 września 2018 r. o godzinie 12:01:00 czasu pacyficznego letniego („PDT”) i kończy się 28 października 2018 r. o godzinie 11:59:59 czasu PDT („Okres zgłoszeń”). Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród prawidłowo złożonych i terminowo otrzymanych zgłoszeń w Okresie trwania konkursu.

  JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Aby zakwalifikować się do udziału, należy:

  • (1) do dnia 22 października 2018 r. do godziny 23:59 czasu PDT zarejestrować się w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.udemy.com/teaching/challenge/;
  • (2) w okresie od 5 września 2018 r. od godziny 12:01 czasu PDT do 22 października 2018 r. do godziny 11:59 czasu PDT przesłać do wglądu niepublikowany wcześniej kurs („Kurs”);
  • (3) po publikacji Kursu sporządzić esej o długości jednego akapitu („Esej”) wyjaśniający następujące kwestie: (a) dlaczego nauczasz tego, czego nauczasz; (b) co odróżnia Twój Kurs od pozostałych; a także (c) jaki wpływ będzie miał Twój Kurs na uczestników kursów; oraz do 28 października 2018 r. do godziny 23:59 czasu PDT przesłać swój Esej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://udemysurveys.typeform.com/to/JcrkAG?.

  Aby zgłoszony Kurs kwalifikował się do udziału w Konkursie, przesyłająca go osoba musi być jego właścicielem, a sam Kurs musi:

  • spełniać normy jakości Udemy dostępne pod adresem https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/Course+Quality+Checklist+PL.pdf;
  • pomyślnie przejść proces oceny i zostać opublikowany na rynku Udemy do 28 października 2018 roku do godziny 23:59 czasu PDT;
  • widnieć jako publiczny, płatny Kurs w okresie opublikowania kursu od 22 października 2018 r. od godziny 23:59 czasu PDT do 29 października 2018 r. do godziny 23:59 czasu PDT; oraz
  • po opublikowaniu pozostać opublikowany w okresie od 22 października 2018 r. od godziny 12:01 czasu PDT do 30 listopada 2018 r. do godziny 23:59 czasu PDT.

  Obowiązuje limit jednego zgłoszenia na instruktora Udemy. Po pomyślnej rejestracji przez stronę docelową Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Wszystkie zgłoszenia są własnością Sponsora. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi zgłoszenia do żadnej innej promocji, konkursu ani loterii. Uczestnicząc w Konkursie, każdy Uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Oficjalnych zasad oraz decyzji Sponsora, którego decyzje są ostateczne i prawnie wiążące pod każdym względem, i nie podlegają dalszej ocenie na jakimkolwiek forum. Zgłoszenia przekraczające określone ograniczenia oraz zgłoszenia generowane przez skrypty, makra lub w inny automatyczny sposób, lub w jakikolwiek sposób podważające proces zgłaszania zostaną unieważnione. Wszelkie próby zgłoszeń inne niż opisane w niniejszym dokumencie będą nieważne. Sponsor według własnego uznania określi, co stanowi ważne zgłoszenie i zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszeń, które uzna, według własnego uznania, za naruszające zasady, standardy lub praktyki Sponsora. Wszystkie nadesłane materiały i zgłoszenia stają się własnością Sponsora i nie będą zwracane ani potwierdzane. Jeśli Kurs zostanie usunięty ze strony udemy.com z jakiegokolwiek powodu w terminie od godziny 12:01 czasu PDT od dnia 22 października 2018 r. do godziny 23:59 czasu PDT dnia 30 listopada 2018 r., uczestnik nie będziesz kwalifikować się do nagrody.

  WYBÓR ZWYCIĘZCY: Jeden (1) zwycięzca nagrody głównej i trzech (3) zdobywców drugiego miejsca zostanie wyłonionych przez zespół ekspertów ds. marketingu zatrudnionych przez Sponsora lub jego podmioty stowarzyszone na podstawie poniższych kryteriów: (a) umiejętność tworzenia Kursów [jakość i liczba opublikowanych]; (b) umiejętności w zakresie strategii wyboru tematu; (c) w ramach przesłanego Eseju umiejętność wyrażenia pasji przez instruktora i motywacji do nauczania danej dziedziny. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród prawidłowo złożonych zgłoszeń otrzymanych w Okresie trwania konkursu. LIMIT: Jedna (1) nagroda na osobę lub gospodarstwo domowe. Potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych dostarczonych przez nich w momencie zgłoszenia.

  Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 30 października 2018 r. lub około tej daty. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zagubione, przechwycone lub nieotrzymane z jakiegokolwiek powodu powiadomienie. Sponsor wyśle tylko jedno (1) powiadomienie e-mail z potwierdzeniem wygranej i szczegółowymi informacjami o sposobie ubiegania się o nagrodę.

  Potencjalny zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany, a nagroda zostanie unieważniona i pozostanie nieodebrana, jeśli taki potencjalny zwycięzca:

  • zostanie uznany za niekwalifikującego się,
  • nie przestrzegał Oficjalnych zasad,
  • w przypadku laureata nagrody głównej — nie udzieli odpowiedzi w ciągu czterdziestu ośmiu (48 godzin) od próby powiadomienia,
  • w przypadku zdobywcy drugiego miejsca — nie udzieli odpowiedzi w ciągu siedmiu (7) dni od próby powiadomienia, lub
  • odmówi przyjęcia nagrody z jakiegokolwiek powodu.

  NAGRODA/SZANSE WYGRANIA NAGRODY:

  W Konkursie będą przyznawane wyłącznie nagrody wymienione poniżej.

   • Jeden (1) zwycięzca nagrody głównej otrzyma co następuje:
    • Trzy (3) godziny coachingu osobistego i pomocy eksperta z zakresu marketingu wideo — przez telefon lub wideokonferencję (o wartości 600 USD).
    • Budżet w wysokości 1000 USD przeznaczony na stworzenie i marketing jednego lub więcej filmów promocyjnych na kurs(-y) zwycięzcy, w tym wydatki, takie jak na sprzęt filmowy, ekipy filmowe lub usługi, montaż wideo, oprogramowanie do edycji, wypożyczanie scenografii, narrację lub inne talenty, licencjonowanie muzyki, licencjonowanie filmowych materiałów dodatkowych oraz zakupy reklam filmowych dla docelowego filmu promocyjnego.
  • Trzech (3) zdobywców drugiego miejsca otrzyma jedną z poniższych spersonalizowanych sesji coachingowych wybranych według uznania Sponsora:
   1. Dwie (2) godziny spersonalizowanego coachingu z ekspertem ds. marketingu przy użyciu płatnych ogłoszeń, przez telefon lub wideokonferencję (o wartości 300 USD).
   2. Dwie (2) godziny spersonalizowanego coachingu z ekspertem ds. marketingu przy użyciu serwisu YouTube, przez telefon lub wideokonferencję (o wartości 300 USD).
   3. Dwie (2) godziny spersonalizowanego coachingu z odnoszącym sukcesy instruktorem Udemy, przez telefon lub wideokonferencję (o wartości 300 USD).

  Łączna przybliżona wartość detaliczna wszystkich nagród: 2500 USD. Ogólne szanse wygranej zależą od liczby zgłoszeń otrzymanych w Okresie zgłoszeń. Nagrody zostaną wręczone w okresie od 1 listopada 2018 r. do 1 marca 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nagrody, których dostarczenia zwycięzca nie zaplanował do 10 grudnia 2018 r., przepadają.

  Sesja coachingowa w ramach nagrody głównej jest dostępna w języku angielskim lub za pośrednictwem tłumacza w języku hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, japońskim lub tureckim. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest podpisanie przez potencjalnego zwycięzcę (a) umowy licencyjnej na treści wideo stworzone z budżetu produkcji, (b) zrzeczenia się praw wizerunkowych (z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione) oraz (c) zwolnienia z odpowiedzialności oraz zwrócenie każdego z prawidłowo wykonanych dokumentów Sponsorowi w ciągu siedmiu (7) dni od daty próby powiadomienia. Sponsor może zażądać od zwycięzcy nagrody głównej przesłania pokwitowań w celu zweryfikowania wykorzystania budżetu nagrody na pokrycie dopuszczalnych wydatków na produkcję wideo i marketing. Sesja coachingowa w ramach nagród z tytułu zdobycia drugiego miejsca jest dostępna tylko w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, japońskim lub tureckim. Warunkiem otrzymania nagrody z tytułu zdobycia drugiego miejsca jest podpisanie przez potencjalnych zwycięzców zrzeczenia się praw wizerunkowych (z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione) oraz zwolnienia z odpowiedzialności oraz zwrócenie każdego z prawidłowo wykonanych dokumentów Sponsorowi w ciągu siedmiu (7) dni od daty próby powiadomienia. Potencjalny zwycięzca, który spełnia wszystkie wymagania Konkursu, w tym między innymi te określone w niniejszym paragrafie, zostanie uznany za oficjalnego zwycięzcę.

  Sponsor nie zastąpi żadnej utraconej, zniszczonej lub skradzionej nagrody. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani zwrotowi i nie będą dokonywane żadne zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, według własnego uznania Sponsora. Nagrody niepieniężne nie podlegają zamianie na gotówkę. Sponsor zastrzega sobie prawo do zastąpienia danej nagrody nagrodą o porównywalnej lub wyższej wartości. Zwycięzcy są odpowiedzialni za opłacenie wszelkich lokalnych podatków dochodowych.

  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Sponsor nie udziela żadnych gwarancji i niniejszym zrzeka się jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących jakiejkolwiek nagrody dostarczonej w związku z Konkursem. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNEGO CHARAKTERU POWYŻSZEGO, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, NAGRODY SĄ PRZYZNAWANE W STANIE, W JAKIM SĄ, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, A SPONSOR NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH TAKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I/LUB NIENARUSZANIA PRAW.

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAW DO WIZERUNKU ZWYCIĘZCÓW: Przyjęcie nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez zwycięzcę zgody na wykorzystanie przez Sponsora i osoby przez niego wyznaczone imienia i nazwiska zwycięzcy, jego wizerunku, zdjęcia, awatara i/lub informacji o nagrodzie (w tym, bez ograniczeń, miasta, stanu, prowincji, terytorium i kraju zamieszkania) w związku z niniejszym Konkursem do celów promocyjnych, reklamowych lub innych celów, w jakikolwiek sposób na całym świecie, we wszystkich mediach, bez względu na to, czy są one obecnie znane czy też nie, w tym w Internecie, bez ograniczeń i bez dalszych opłat, powiadomień, zezwoleń lub innych świadczeń.

  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przekazywanie informacji. Sponsor ani żaden z członków jego kadry zarządzającej, dyrektorów, pracowników, agentów, partnerów, następców i cesjonariuszy (wszyscy łącznie zwani „Stronami zwolnionymi”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez Ciebie czy też nie, błędy drukarskie, typograficzne lub inne, czy też przez jakiekolwiek urządzenie lub programowanie związane z Konkursem lub wykorzystywane w ramach Konkursu; (2) wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym między innymi awarie, przerwy lub rozłączenia w liniach telefonicznych, sprzęcie lub oprogramowaniu sieciowym; (3) nieuprawnione interwencje człowieka w jakiejkolwiek części procesu zgłoszenia lub Konkursu; (4) błąd drukarski, typograficzny, techniczny, komputerowy, sieciowy lub ludzki, który może wystąpić w zakresie (a) zarządzania Konkursem, (b) wczytywania, przetwarzania lub wyboru zgłoszeń, (c) ogłoszenia zwycięzców lub potencjalnych zwycięzców lub (d) nagród lub materiałów związanych z Konkursem; (5) spóźnione, zagubione, zniekształcone, źle skierowane, niedokładne, nieprawidłowe, niedostarczalne, uszkodzone lub skradzione wpisy lub pocztę elektroniczną; (6) koszty związane z dochodzeniem lub odbiorem nagród; i/lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem jakichkolwiek stron internetowych wymienionych w niniejszym dokumencie. Strony Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za (a) nieprawidłowe, błędne, źle skierowane lub niedostarczalne zgłoszenia lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym między innymi, wadliwe działanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub awarie, niekompletną, zniekształconą lub opóźnioną transmisję komputerową, lub (e) kombinacje powyższych czynników. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, zagubione, niekompletne, niedokładne lub uszkodzone zgłoszenia, (ii) niedokładne wiadomości e-mail wynikające z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika i/lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca na koncie e-mail użytkownika do otrzymywania wiadomości e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (materialne lub niematerialne) wyrządzone Twojemu sprzętowi komputerowemu lub danym przechowywanym na tym sprzęcie, ani za szkody w Twojej działalności osobistej, zawodowej lub komercyjnej. Dowód nadesłania zgłoszenia nie będzie uznawany za dowód odbioru przez Sponsora.
  • Oszustwa; zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia i/lub modyfikacji niniejszego Konkursu lub jego części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki negatywnie wpłyną na integralność lub prawidłowe funkcjonowanie Konkursu, wedle uznania Sponsora. W przypadku zakończenia Konkursu Sponsor może, wedle własnego uznania, wyłonić zdobywców nagród spośród wszystkich niepodejrzanych, kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych do czasu podjęcia takiego działania lub z innych względów uznanych przez Sponsora za sprawiedliwe i właściwe. Sponsor, wedle własnego uznania, zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji osób, które: (a) manipulują procesem zgłoszeniowym lub działaniem Konkursu, (b) działają z naruszeniem Oficjalnych Zasad niniejszej lub innej promocji, lub (c) działają w nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub destrukcyjny sposób, oraz do anulowania wszystkich zgłoszeń z tym związanych. Powyższy środek prawny w żaden sposób nie wyłącza możliwości podjęcia przez Sponsora działań prawnych lub innych przeciwko takim osobom w celu ochrony swoich praw. Niewykonanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w określonych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takiego postanowienia.
  • Zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością. Uczestnicząc w Konkursie, niniejszym zwalniasz Strony Zwolnione i zgadzasz się zabezpieczyć Strony Zwolnione oraz inne osoby i podmioty zaangażowane w opracowanie, produkcję Konkursu i/lub zarządzanie Konkursem, od wszelkiej odpowiedzialności za straty, szkody, obrażenia, koszty, opłaty i wydatki, w tym między innymi, szkody majątkowe, obrażenia ciała (w tym niepokój emocjonalny) i/lub śmierć, wynikające z udziału w Konkursie, wszelkie działania związane z Konkursem i/lub przyjmowanie, odbiór, posiadanie lub wykorzystanie/niewłaściwe wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody oraz za wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa oparte na prawach do wizerunku, zniesławieniu lub naruszeniu prywatności i dostaw towarów.

  SIŁA WYŻSZA: Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Konkurs (lub jakakolwiek jego część) nie może przebiegać zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, błędu, awarii systemu, ingerencji osób niepowołanych, oszustwa, awarii technicznych, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy lub innych kataklizmów naturalnych, zamieszek, strajków, działalności terrorystycznej, regulacji rządowych lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza kontrolą Sponsora, które, wedle jego wyłącznej opinii, mają negatywny wpływ na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, etykę lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części), Sponsor zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Konkursu lub do późniejszego przeprowadzenia Konkursu poprzez wybór zwycięzcy(-ów) nagrody w danym losowaniu konkursowym spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych w danym losowaniu konkursowym przed podjęciem akcji przez Sponsora lub w inny uczciwy i sprawiedliwy sposób zgodny z niniejszymi Oficjalnymi Zasadami, ustalony wedle własnego uznania Sponsora.

  SPORY: Za wyjątkiem sytuacji niedozwolonych przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z Konkursu lub jakiejkolwiek przyznanej nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy powództwa zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych stanu Kalifornia w USA; (c) wszelkie roszczenia, orzeczenia i zasądzenia ograniczają się do rzeczywistych kosztów poniesionych z własnej kieszeni, w tym kosztów związanych z przystąpieniem do niniejszego Konkursu, ale w żadnym wypadku nie obejmują honorariów adwokackich; oraz (d), o ile nie zakazano inaczej, w żadnym wypadku nie będzie dozwolone uzyskanie zasądzeń z tytułu szkód pośrednich, sankcyjnych, przypadkowych i następczych lub szkód wszelkiego rodzaju (innych niż rzeczywiste wydatki z własnej kieszeni) oraz wszelkich praw do zwielokrotnienia lub zwiększenia szkód w inny sposób, a także niniejszym zrzekasz się wszelkich takich praw. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Twoich i Sponsora w związku z Konkursem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, z wyłączeniem właściwości prawa lub norm kolizyjnych (czy to stanu Kalifornia, czy też jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż stan Kalifornia, USA.

  WYKORZYSTANIE DANYCH: Sponsor będzie gromadził dane osobowe Uczestników online, zgodnie z polityką prywatności Sponsora. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Sponsora pod adresem https://www.udemy.com/terms/privacy. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Sponsora ich danych osobowych oraz potwierdzają, że przeczytali i zaakceptowali politykę prywatności Sponsora.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW UE: Twoje dane osobowe będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem UE dotyczącym gromadzenia i przetwarzania danych jako mieszkaniec UE masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i wycofywania. W pewnych okolicznościach masz również prawo sprzeciwić się gromadzeniu danych. Aby skorzystać z tego prawa, można napisać na adres: Udemy Legal Department (Dział prawny Udemy), Udemy, Inc., adres: 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Administratorem danych i odbiorcą danych jest Sponsor. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.udemy.com/terms/privacy.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW:

  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad jest nieważne na mocy obowiązującego prawa, zasad lub przepisów danego kraju, będzie ono miało zastosowanie wyłącznie w dozwolonym zakresie. Oprócz informacji o zobowiązaniach podatkowych zawartych w niniejszych Oficjalnych zasadach zwycięzcy podlegają przepisom i regulacjom obowiązującym w ich kraju zamieszkania, w tym bez ograniczeń wymogom dotyczącym sprawozdawczości dochodowej oraz, w stosownych przypadkach, płatności podatków należnych zgodnie z przepisami prawa.

  • W odniesieniu do Niemiec: Niezależnie od innych postanowień niniejszych Oficjalnych zasad, Ty i Strony zwolnione ponosicie pełną odpowiedzialność za utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu oraz za umyślne, rażące zaniedbanie i umyślne zatajenie wad lub naruszenie jakiejkolwiek gwarantowanej jakości. W przypadku nieznacznych zaniedbań Ty i Strony zwolnione ponosicie odpowiedzialność jedynie za naruszenie istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania kardynalne); „zobowiązanie kardynalne” jest zobowiązaniem, którego spełnienie umożliwia przede wszystkim realizację niniejszej umowy i na którego realizacji partner umowy może zatem w sposób ogólny polegać. W takich przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do strat lub szkód, które były racjonalnie przewidywalne w momencie wejścia w życie niniejszej umowy. Ewentualna odpowiedzialność Stron zwolnionych z tytułu gwarancji i roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
  • W odniesieniu do Meksyku: Przystępując do Konkursu, uczestnicy z Meksyku niniejszym wyraźnie wyrażają zgodę i akceptują, że Konkurs jest organizowany wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, a w odniesieniu do wszystkiego, co jest związane z interpretacją, wykonaniem i egzekwowaniem niniejszych Oficjalnych zasad, każdy z nich wyraźnie poddaje się prawu Stanów Zjednoczonych oraz jurysdykcji właściwych sądów stanowych i federalnych w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która mogłaby im odpowiadać na mocy ich obecnego lub przyszłego miejsca zamieszkania.
  • W odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa: Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszych Oficjalnych zasadach, odpowiedzialność żadnej osoby lub podmiotu za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem, podobnie jak ich odpowiedzialność za oszustwo lub jakąkolwiek inną sprawę, w której odpowiedzialność nie może być ograniczona lub wyłączona z mocy prawa, nie jest w żaden sposób ograniczona.

  LISTA ZWYCIĘZCÓW: Informacje o zwycięzcach, dostępne po 30 października 2018 r., można znaleźć na stronie https://support.udemy.com/hc/articles/360006363214.

  Przeczytaj artykuł
 • Przewodnik dla początkujących: Jak stworzyć kurs Udemy?

  Gratulujemy podjęcia decyzji o stworzeniu kursu internetowego na platformie Udemy! Cieszymy się, że tu jesteś. Do dzieła!

  Aby skorzystać z interaktywnej funkcji śledzenia postępów monitorującej na bieżąco wszystkie kroki podczas tworzenia kursu, pobierz ten dokument Google. W tym celu kliknij „Plik” --> „Utwórz kopię” lub „Pobierz jako .xlsx”. Określ datę docelową publikacji, a daty zostaną ustawione automatycznie.


  Co to jest kurs Udemy?

  Kursy Udemy zapewniają uczestnikom okazję do nabycia umiejętności praktycznych, które będą przydatne w kontekście życia zawodowego, ich zamiłowań i nie tylko. Najlepsze kursy Udemy wykorzystują połączenie różnych stylów i form nauczania oraz zawierają życiowe przykłady, quizy i projekty. Stanowią odbicie charakteru instruktora, który dzieli się swoimi umiejętnościami, oraz są zgodne ze strukturą programu nauczania.


  Co składa się na kurs Udemy?

  Powyżej wyjaśniliśmy, czym jest kurs Udemy oraz co można dzięki niemu zyskać. Wszystkie szczegółowe kryteria, które musi spełnić kurs Udemy, są przedstawione na liście kontrolnej dla kursu. Korzysta z niej zespół ds. kontroli jakości Udemy przy ocenianiu opublikowanego kursu. Musisz spełnić wszystkie wymagania, aby kurs trafił na nasz rynek, a jeśli chcesz, aby Twój kurs był wręcz doskonały, zastosuj się także do zaleceń.

  Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej informacjami na temat procesu tworzenia kursu i znajdowania zasobów potrzebnych do stworzenia kursu, a w celu uzyskania dalszych informacji przejdź do Centrum nauczania.


  Jak stworzyć kurs Udemy?

  Nie masz żadnych treści wideo? Wykonaj poniższe kroki w celu stworzenia własnego kursu Udemy. Jeśli masz już doświadczenie w tworzeniu filmów, przejdź od razu do kroku 2: tworzenie kursu.


  Krok 1: planowanie kursu

  Planowanie kursu to pierwszy krok w procesie tworzenia kursu. Ważne jest, aby zapewnić sobie solidne podstawy umożliwiające przygotowanie całej reszty.
  • Zdecyduj, czego chcesz uczyć. Prawdopodobnie wiesz, czego chcesz uczyć, a teraz nadszedł czas, aby określić to jeszcze dokładniej. Pomyśl, w jaki sposób wyróżnić swój kurs. Na naszym rynku szczególnym uznaniem cieszą się specjalistyczne zagadnienia, dlatego zachęcamy Cię do wybrania tematu z myślą o konkretnym odbiorcy
  • Uczestnik docelowy: dzięki temu określisz docelowych odbiorców oraz czego chcesz uczyć podczas kursu. Dobrze nakreślone cele i grupy docelowe pomagają uzyskać poprawną strukturę kursu.
  • Tworzenie struktury kursu. Na tym etapie trzeba określić zakres treści — wystarczający, aby zaangażować uczestników kursu i pozwolić im osiągnąć założone cele. Należy też pomyśleć, jak zorganizować treść. Zadbaj, aby każda sekcja kończyła się testem lub podsumowaniem z informacjami, czego nauczyli się uczestnicy kursu.
  • Podziel kurs na wykłady i je opisz. W tym kroku należy bardziej szczegółowo zaplanować treść kursu, a sam kurs podzielić na sekcje i wykłady. Napisz opis każdego wykładu, podsumowując, czego nauczą się uczestnicy kursu.

  Krok 2: tworzenie kursu

  To zasadnicza część procesu tworzenia kursu. Przygotuj się i zostań producentem filmowym gotowym do podboju Hollywood!
  • Wybierz sprzęt i stwórz domowe studio, korzystając z naszego przewodnika dla producentów filmowych.
  • Prześlij nam film testowy. Stwórz krótki, tj. trwający około 30 sekund film, który pozwoli nam ocenić jakość dźwięku, obrazu i edycji. To zdecydowanie najważniejszy krok!
  • Przygotuj skrypt do kursu i upewnij się, że uwzględniłeś/uwzględniłaś wszystkie zaplanowane tematy.
  • Przećwicz skrypt. Przećwicz skrypt kilkakrotnie, aby doszlifować sposób przekazywania informacji uczestnikom kursu. Nasi użytkownicy lubią nauczycieli pasjonatów, osoby interesujące, nie nudne, tak więc zadbaj o właściwy poziom energii! Pisząc skrypt do kursu, zaplanuj różne metody prezentacji treści, aby w maksymalnym stopniu zaangażować uczestników.
  • Sprawdź zgodność swojego kursu z listą kontrolną. Zanim zaczniesz nagrywać kurs, jeszcze raz przejrzyj listę kontrolną dla kursu, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.
  • Nagraj filmy. Użyj konfiguracji zatwierdzonej przez zespół ds. kontroli jakości na etapie oceny filmu testowego.
  • Podczas tworzenia wykładów weź pod uwagę zróżnicowane preferencje uczestników w zakresie technik przyswajania wiedzy. Stosuj różne rodzaje wykładów i różne style prezentacji, takie jak „instruktor na pierwszym planie”, slajdy, screencasty lub tablice. Prześlij swój film promocyjny, aby przyciągnąć uczestników i przekonać ich, że Twój kurs odmieni ich życie.
  • Skorzystaj z narzędzia do przesyłania wielu plików, aby przesłać filmy do kursu. Tego narzędzia możesz użyć także do przesłania innych zasobów (materiałów dodatkowych, plików PDF, plików audio lub wykładów o charakterze prezentacji). Po przesłaniu filmów powiąż je z właściwymi wykładami w oparciu o konspekt.

  Krok 3: dopracowywanie kursu

  W tym kroku przygotujesz kurs do wprowadzenia na rynek. Zastosuj się do poniższych wytycznych, aby dopracować swój kurs i zyskać pewność, że użytkownicy będą go kupować.

  Krok 4: publikowanie kursu

  Gratulacje! Wreszcie nadszedł czas, aby opublikować kurs i zacząć nauczać.
  • Opublikuj każdy z wykładów osobno.
  • Prześlij nam kurs do weryfikacji, klikając przycisk „Prześlij do recenzji” na górze ekranu.
  • Gdy prześlesz nam kurs, zespół ds. kontroli jakości Udemy przyjrzy się mu i oceni go na podstawie naszej listy kontrolnej dla kursu.
  • Kiedy zespół ds. kontroli jakości dokona oceny kursu, prześle Ci informacje zwrotne na stronę opinii o kursie.
  • Jeśli na liście kontrolnej dla kursu będą figurować poprawki „wymagane”, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie ponownie prześlij kurs do recenzji. W razie braku poprawek „wymaganych” kurs od razu trafia do naszych zasobów rynkowych.
  • Zainteresuj się strategiami promocji omówionymi w Centrum nauczania, ponieważ dzięki nim Twój kurs może trafić do większej liczby użytkowników.

  Aby skorzystać z interaktywnej funkcji śledzenia postępów monitorującej na bieżąco wszystkie kroki podczas tworzenia kursu, pobierz ten dokument Google. W tym celu kliknij „Plik” --> „Utwórz kopię” lub „Pobierz jako .xlsx”. Określ datę docelową publikacji, a daty zostaną ustawione automatycznie.

  Zasoby przydatne przy tworzeniu kursu

  • Centrum nauczania Udemy. W Centrum nauczania znajdziesz wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć wysokiej jakości kurs, sprzedawać go i być na bieżąco z sytuacją na platformie Udemy.
  • Studio U. Dołącz do naszej internetowej społeczności, aby porozmawiać z innymi instruktorami o wszelkich sprawach związanych z Twoim kursem Udemy.
  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie konspektu kursu i otrzymywanie informacji zwrotnych

  Po opracowaniu konspektu czas na informacje zwrotne. Udostępniając konspekt, otrzymasz informacje zwrotne od zespołu ds. instruktorów Udemy, a także członków społeczności instruktorów.

  Otrzymywanie informacji zwrotnych na temat konspektu kursu

  1. Opracuj konspekt kursu w Dokumentach Google, używając tego szablonu.
  2. Kliknij Plik > Utwórz kopię, aby zapisać szablon w serwisie Dysk Google.
  3. Po przygotowaniu się do udostępnienia konspektu kliknij Udostępnij u góry strony.
  4. Wybierz Każdy posiadający łącze może wyświetlić:.
  5. Skopiuj łącze do konspektu.
  6. Przejdź do Studio U, wklej łącze do nowego komentarza i poproś o informacje zwrotne na temat konspektu.
  7. Po otrzymaniu informacji zwrotnych i zakończeniu pracy nad konspektem przenieś go do swojego konta Udemy.


  Po uzyskaniu informacji zwrotnych na temat konspektu zalecamy sporządzenie skryptu treści kursu. Zapoznaj się z tą sekcją naszego kursu Tworzenie kursu Udemy, aby dowiedzieć się, jak napisać skrypt.

  Przeczytaj artykuł
 • Zostań instruktorem premium i zarabiaj na kursach

  Kursy bezpłatne na Udemy może tworzyć każdy. Jeżeli jednak chcesz pobierać od uczestników kursów opłatę, musisz złożyć wniosek o nadanie statusu instruktora premium. Taki wniosek jest bezpłatny i zwykle rozpatrujemy go w ciągu 2 dni roboczych.

  Wyświetlanie wniosku o nadanie statusu instruktora premium

  1. Zacznij tworzyć kurs.
  2. Na stronie Plan kursu kliknij Ceny i kupony.
  3. Kliknij tutaj, aby wypełnić wniosek o nadanie statusu instruktora premium.

  complete_premium_instructor.png

  Wypełnianie wniosku o nadanie statusu instruktora premium

  Po kliknięciu łącza Wniosek o nadanie statusu instruktora premium na stronie Ceny i kupony możesz wypełnić wniosek, wykonując następujące czynności:

  1. Podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy.
  2. Uwzględnij nagłówek o maksymalnej długości 60 znaków lub zwięzły opis swoich kompetencji.
  3. Zredaguj notkę biograficzną.
  4. Podaj adres do rozliczeń i swój numer telefonu.
  5. Prześlij zdjęcie profilowe.
  6. Zaakceptuj Warunki świadczenia usług Udemy i wybierz programy promocyjne, w których chcesz uczestniczyć.
  7. Wybierz metodę płatności (patrz niżej).

  Wybór metody płatności

  Gdy wypełnisz informacje i wybierzesz programy promocyjne, w których chcesz uczestniczyć, pojawi się komunikat o wyborze metody płatności. Instruktorzy mogą otrzymywać płatność przez serwis PayPal lub Payoneer.

  Aby aktywować metodę płatności dla Twojego konta Udemy, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na stronie Metoda płatności wybierz preferowaną metodę płatności, klikając Zaloguj się dla PayPal lub Połącz dla Payoneer.
  2. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową serwisu przetwarzającego płatności, gdzie uwierzytelnisz i utworzysz połączenie ze swoim profilem Udemy. Jeśli nie masz jeszcze konta PayPal lub Payoneer, możesz je założyć podczas tego procesu.

  premium_instructor_1.png

  Zatwierdzenie wniosku przez serwis przetwarzający płatności może potrwać do trzech dni. Gdy Twój wniosek zostanie zatwierdzony, status metody płatności zmieni się z Oczekująca na Aktywna – od teraz będziesz otrzymywać płatności przez wybrany serwis. Nie musisz podejmować dalszych kroków.

  Payoneer_pending-1.png

  payoneer_active.png

  Pamiętaj: po zatwierdzeniu metody płatności wróć do swojego kursu i ustal dla niego cenę.

  Jeśli otrzymasz informację, że złożenie wniosku nie powiodło się, możesz skontaktować się bezpośrednio z serwisem przetwarzającym płatności, aby dowiedzieć się, dlaczego nie udało się utworzyć połączenia. Skontaktuj się z pomocą techniczną PayPal (kliknij tutaj) lub Payoneer (kliknij tutaj).

  Opłaty

  Udemy nie pobiera żadnych opłat za nadanie statusu instruktora premium lub przetwarzanie płatności dla instruktorów. Odlicza jednak określony procent wartości każdej sprzedaży – zależnie od transakcji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o udziale Udemy w przychodach.

  Z opłatami pobieranymi przez PayPal lub Payoneer zapoznasz się na stronach internetowych tych serwisów. Z opłatami pobieranymi przez Payoneer możesz również zapoznać się podczas składania wniosku o płatności.

  Płatności

  Płatności PayPal są dostarczane na konto PayPal, skąd możesz przekazać je na Twoje konto bankowe. Płatności Payoneer zostaną przekazane na Twoje konto bankowe lub przedpłaconą kartę MasterCard®.

  Zmiana wybranej metody płatności

  Jeśli chcesz zmienić metodę otrzymywania przyszłych płatności, wykonaj następujące czynności:

  1. Wróć na stronę Ustawienia płatności w sekcji Mój Profil.
  2. Jeśli aktywna jest tylko jedna metoda płatności, kliknij Zaloguj się dla PayPal lub Połącz dla Payoneer obok metody płatności, którą chcesz dodać.
  3. Gdy wniosek zostanie zatwierdzony, metoda płatności będzie wyświetlana jako Aktywna.

  Gdy utworzysz już połączenie z każdą metodą płatności, możesz w dowolnej chwili wybrać, z którego serwisu przetwarzającego płatności chcesz korzystać, klikając łącze „Aktywuj”. Status Aktywna oznacza, że będziesz otrzymywać płatności przez ten serwis.

  Zmiana konta w serwisie przetwarzającym płatności

  Aby zmienić konto PayPal zarejestrowane do odbioru płatności, wykonaj następujące czynności:

  1. Wróć do sekcji Mój Profil > Ustawienia płatności.
  2. Kliknij przycisk Zaloguj się obok ikony PayPal.
  3. Nastąpi przekierowanie na stronę PayPal, gdzie uwierzytelnisz nowe konto i utworzysz połączenie ze swoim profilem Udemy.

  Jeśli chcesz zmienić dane konta Payoneer, musisz bezpośrednio skontaktować się z serwisem. Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej Payoneer, kliknij tutaj.

  Kontakt z PayPal i Payoneer

  Jeśli napotkasz problemy podczas uwierzytelniania konta PayPal lub Payoneer, skontaktuj się z pomocą techniczną tych serwisów. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej PayPal (kliknij tutaj) lub Payoneer (kliknij tutaj).

  Artykuł z często zadawanymi pytaniami na temat Payoneer można znaleźć tutaj.

  Dalsze pytania na temat konfiguracji konta instruktora premium prosimy kierować do działu pomocy technicznej Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Dołącz do Studio U

  Studio U jest internetową społecznością instruktorów Udemy, gdzie można uzyskać pomoc i informacje zwrotne zarówno od nas, jak i setek instruktorów. Społeczność tworzą instruktorzy o różnym poziomie doświadczenia, ale wszyscy starają się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i pomóc w tworzeniu możliwie najlepszych materiałów. Chcesz dołączyć do globalnej sieci osób takich jak Ty?

  Poniżej znajdziesz wskazówki, jak to zrobić.

  1. Aby dołączyć do Studio U, musisz mieć konto instruktora. Jeśli go nie masz, przejdź tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować się jako instruktor Udemy.
  2. Odwiedź grupę Studio U na Facebooku i kliknij przycisk „Dołącz do grupy”. W celu weryfikacji konta instruktora poprosimy Cię o podanie adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem Udemy.

  Przed zamieszczeniem pierwszego postu przeczytaj uważnie nasze Zasady postępowania społeczności, które mają zapewnić wszystkim członkom społeczności możliwość korzystania z grupy Studio w przyjemny i efektywny sposób.

  Studio U to wspaniała społeczność. Gwarantujemy, że pomoże Ci opracowywać znakomite kursy. Możesz m.in. uzyskać informacje zwrotne na temat swojego pierwszego filmu testowego, konspektu kursu i innych aspektów pracy nad kursami. Czekamy na Ciebie!

  Udemy przetwarza wszelkie dane użytkowników (włącznie z tymi przekazanymi za pośrednictwem serwisu Facebook) zgodnie ze swoją Polityką w zakresie ochrony prywatności.

  Adres e-mail przesłany w celu dołączenia do społeczności Udemy na Facebooku jest widoczny dla nas tylko do momentu podjęcia decyzji o przyjęciu wniosku. Podanie adresu e-mail w ramach tego procesu nie zmienia preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości promocyjnych. Instrukcje dotyczące sprawdzania i zmiany tych ustawień znajdziesz w tym artykule pomocy technicznej

  Przeczytaj artykuł