• Jak Udemy chroni treści?

  Zdajemy sobie sprawę, jak cenne są należące do Ciebie treści i dokładamy starań, aby pomóc Ci je chronić.

  Udemy wykorzystuje technologie zabezpieczeń antypirackich, w tym kodowanie filmów za pomocą odtwarzacza treści chronionych prawnie i dołączanie znaku wodnego Udemy do wszystkich filmów. Stąd też w przypadku wczytywania filmu do Udemy wyświetlany jest czas wysyłania ORAZ przetwarzania, ponieważ kodujemy filmy, utrudniając w ten sposób ich ewentualną kradzież.

  Jednak zmotywowani złodzieje potrafią obejść nawet najlepsze zabezpieczenia. To niemożliwe do uniknięcia, a problem dotyczy całej branży. Ten sam problem mają tacy giganci, jak Netflix, Youtube czy Amazon. Jako branża kontynuujemy prace nad nowymi rozwiązaniami technicznymi mającymi na celu ograniczenie piractwa.

  Ponieważ techniki pirackie wymykają się obecnie spod kontroli, zatrudniliśmy firmę, która zajmuje się egzekwowaniem ustawy DMCA w naszym imieniu i tropi osoby, strony internetowe oraz serwery DNS naruszające prawo, starając się doprowadzić do usunięcia nieautoryzowanych treści. Firma ta, Link-Busters, zatrudnia zespół profesjonalistów przeszkolonych w zakresie ustawy DMCA i zajmujących się przypadkami piractwa zgłaszanymi przez naszych użytkowników. Więcej informacji na temat firmy Link-Busters można znaleźć na jej stronie internetowej: https://link-busters.com/

  Niestety ze względu na naturę piractwa wiele z tych witryn działa poza prawem i bardzo trudno jest je zamknąć pomimo naszych wysiłków. Nie we wszystkich krajach obowiązują przepisy o ochronie praw autorskich, a niektóre pirackie witryny ignorują wezwania i zawiadomienia, które do nich trafiają. Mimo to dzięki pomocy Link-Busters po kradzieży kursów Udemy wielokrotnie odnosimy sukcesy.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Czy można wykorzystać treści potencjalnie chronione prawem autorskim?

  Jeżeli sądzisz, że wykorzystywany przez Ciebie materiał może naruszać prawa własności innej osoby do prezentowanych pomysłów lub treści, radzimy zrezygnować z włączania go do kursu. Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy możesz wykorzystać należące do innej osoby treści w swoim kursie, jest bezpośredni kontakt z tą osobą i poproszenie o zgodę.

  Udemy nie może doradzać w sprawach związanych z prawami autorskimi i nie odpowiada za materiały umieszczane przez Ciebie na naszej platformie. Pamiętaj, że to Ty zachowujesz prawa do całej treści zamieszczanej na Udemy oraz że jesteśmy jedynie platformą, za pośrednictwem której dostarczasz materiały.
  Przeczytaj artykuł
 • Jak zgłosić kurs Udemy, który narusza moje prawa autorskie?

  POLITYKA UDEMY W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO


  Zgłaszanie przypadków naruszenia praw autorskich:
  Udemy poważnie traktuje zgłoszenia dotyczące naruszeń praw autorskich. Reagujemy na zgłoszenia w sprawie domniemanych naruszeń praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli, Twoim zdaniem, jakiekolwiek materiały dostępne w witrynie www.udemy.com albo lub z jej poziomu (dalej jako „strona internetowa”) naruszają Twoje prawa autorskie, możesz wnosić o ich usunięcie (lub dostęp do nich) ze strony internetowej, wysyłając pisemne powiadomienie za pośrednictwem tego formularza. (Formularz jest dostępny tylko w języku angielskim).

  Na mocy ustaw Online Copyright Infringement Liability Limitation Act oraz Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) (dalej jako „ustawa DMCA”) pisemne powiadomienie (dalej jako „powiadomienie DMCA”) musi zawierać:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej przez wyłącznego właściciela praw autorskich do działania w jego imieniu.
  • Określenie dzieła lub dzieł objętych prawami autorskimi, które zostały naruszone na danej stronie internetowej — w obu przypadkach należy wystosować jedno powiadomienie wraz z listą takich dzieł na danej stronie.
  • Określenie materiałów, które mają naruszać prawo autorskie lub są przedmiotem działań naruszających takie prawo i powinny zostać usunięte bądź zablokowane. Potrzebne będą również względnie dokładne instrukcje dla administratorów serwisu Udemy, które pozwolą zlokalizować dane materiały (np. adres URL strony).
  • Informacje, które pozwolą Udemy skontaktować się z osobą zgłaszającą naruszenie praw autorskich, np. adres, numer telefonu lub adres e-mail.
  • Oświadczenie, że dana osoba, działając w dobrej wierze, jest w stanie stwierdzić, iż dane materiały zostały wykorzystane bez pozwolenia właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zostały wykorzystane niezgodnie z prawem.
  • Oświadczenie, że informacje umieszczone w powiadomieniu są zgodne z prawdą, a podająca je osoba jest świadoma konsekwencji prawnych wynikających z poświadczania nieprawdy i ma upoważnienie, aby działać w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały naruszone.

  Jeżeli wymagania punktu 512(c)(3) ustawy DMCA nie zostaną spełnione, powiadomienie DMCA może nie mieć mocy prawnej.

  Prosimy pamiętać, że umyślne lub znaczące odejście od prawdy w oświadczeniu odnośnie do działań bądź materiałów na stronie internetowej naruszających dane prawa autorskie wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego i opłaty za adwokatów), zgodnie z punktem 512(f) ustawy DMCA.

  Procedury odwoławcze:

  Jeżeli uważasz, że materiał opublikowany na stronie został zablokowany lub usunięty przez pomyłkę, możesz wypełnić wniosek o odwołanie się (dalej jako „wniosek odwoławczy”), wysyłając pisemne powiadomienie na adres copyright@udemy.com. Zgodnie z ustawą DMCA wniosek odwoławczy musi zawierać:

  • Nazwisko, adres i numer telefonu autora wniosku.
  • Określenie materiałów, które zostały usunięte lub zablokowane na stronie internetowej wraz z adresem URL, pod którym występowały przed usunięciem lub zablokowaniem.
  • Oświadczenie, w którym pod rygorem kary za krzywoprzysięstwo dana osoba oświadcza, że, działając w dobrej wierze, jest w stanie stwierdzić, iż dane materiały zostały usunięte lub zablokowane przez pomyłkę albo na skutek nieprawidłowego zidentyfikowania materiałów do zablokowania bądź usunięcia.
  • Oświadczenie, w którym autor wniosku zgadza się na objęcie jurysdykcją sądu federalnego w miejscu zamieszkania. Jeżeli dana osoba mieszka poza terytorium USA, zgadza się na objęcie systemem prawnym w miejscu, w którym znajduje się filia / można uzyskać dostęp do strony Udemy. Jednocześnie autor takiego wniosku oświadcza, że przyjmie powiadomienie o wszczęciu postępowania sądowego od osoby, która wysłała powiadomienie DMCA, lub jej przedstawiciela.
  • Podpis fizyczny lub elektroniczny.

  Ustawa DMCA pozwala przywrócić usunięte materiały, jeżeli strona, która złożyła powiadomienie DMCA, nie wystąpi na drogę sądową w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kopii wniosku odwoławczego.
  Prosimy pamiętać, że umyślne lub znaczące odejście od prawdy w oświadczeniu odnośnie do działań lub materiałów na stronie internetowej, które zostały omyłkowo zablokowane bądź usunięte, wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty postępowania sądowego i opłat dla adwokatów), zgodnie z punktem 512(f) ustawy DMCA.


  Powtarzające się przypadki naruszenia praw autorskich:
  Udemy może w odpowiednich okolicznościach blokować i/lub usuwać konta użytkowników, którzy notorycznie naruszają prawa autorskie innych osób.

  Przeczytaj artykuł
 • Co zrobić w razie znalezienia kursu na stronie pirackiej?

  Udemy używa własnego odtwarzacza i dołącza znak wodny Udemy do wszystkich filmów kursowych. Dlatego właśnie po tym, jak prześlesz film do Udemy, potrzebny jest jeszcze czas na jego przetworzenie: kodujemy Twoje filmy tak, aby utrudnić ich kradzież.

  Jednak zmotywowani złodzieje potrafią obejść nawet najlepsze zabezpieczenia.  To niemożliwe do uniknięcia i dotyczy całej branży.  Ten sam problem mają tacy giganci jak Netflix, YouTube czy Amazon. Podobnie jak oni, nieustannie prowadzimy prace nad nowymi strategiami i rozwiązaniami mającymi na celu ograniczenie piractwa.

  W ramach takiej strategii wynajęliśmy firmę zajmującą się usługami antypirackimi. W sierpniu 2018 roku rozszerzyliśmy nasze partnerstwo z firmą Link-Busters, aby objąć nim także proaktywne skanowanie wyników wyszukiwania w Google, a także podjąć inne działania, które nazywamy „Programem wykrywania piractwa”. W ramach tego programu Link-Busters zajmuje się egzekwowaniem przepisów DMCA w wielu spośród najważniejszych kursów i w przypadku tych kursów proaktywnie działa w zgłoszonych nam przez Ciebie sytuacjach. 

  Wszyscy inni instruktorzy nieobjęci „Programem wykrywania piractwa” mogą po znalezieniu swojego kursu na pirackiej stronie przesłać zgłoszenie za pomocą tego formularza, a Link-Busters złoży skargę w ich imieniu. Prosimy o zawarcie w zgłoszeniu wszystkich potrzebnych informacji. Firma Link-Busters sprawdzi zgłoszenie w ciągu około tygodnia od jego otrzymania i w razie potrzeby złoży skargę z żądaniem usunięcia materiałów.

  Należy jednak pamiętać, że ze względu na naturę piractwa wiele z tych witryn działa poza prawem i bardzo trudno jest je zamknąć pomimo wysiłków naszych zespołów.  Nie we wszystkich krajach obowiązują przepisy o ochronie praw autorskich, a niektóre pirackie witryny ignorują wezwania i zawiadomienia, które do nich trafiają.  W takich wypadkach wysyłane jest również do Google żądanie usunięcia odpowiedniego linku z wyników wyszukiwania.  W ten sposób trudniej będzie znaleźć i pobrać Twój kurs za darmo. 

  Jeżeli chcesz kontynuować korespondencję związaną z Twoim zgłoszeniem lub masz dodatkowe pytania, napisz na adres piracy@udemy.com. Link-Busters nie będzie udzielać odpowiedzi na temat tego programu. 

  Przeczytaj artykuł