• Wyzwanie Nauczaj tak, jak chcesz— oficjalne zasady

  PODJĘCIE WYZWANIA NIE WYMAGA DOKONANIA ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZA SZANSY NA WYGRANĄ. WYZWANIE STAJE SIĘ NIEWAŻNE, JEŚLI JEST ZABRONIONE LUB PODLEGA OGRANICZENIOM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA.

  PODEJMUJĄC WYZWANIE, UCZESTNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE ZOBOWIĄZANIA ODSZKODOWAWCZE ZE STRONY UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE JEGO PRAW I ŚRODKÓW ZARADCZYCH.

  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYZWANIA:

  • Wyzwanie: Wyzwanie „Nauczaj tak, jak chcesz”
  • Kryteria kwalifikacji: musisz być instruktorem Udemy, który posiada działające konto według stanu na 23:59 czasu pacyficznego 30 czerwca 2018 roku. Aby wziąć udział w Wyzwaniu, musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail od Udemy. Możesz zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, ale należy pamiętać, że aby zakwalifikować się do Wyzwania, należy utrzymać taką zgodę na czas trwania Wyzwania.
  • Instrukcje dotyczące przystąpienia do wyzwania: 1) wyślij zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://email.udemy.com/pub/sf/ResponseForm?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlYQGmLJzebyzeaSb2ArKWPRzaHy5qfEjhwLb2IbC3VXMtX%3DYQpglLjHJlYQGoqzazeY41f4FWIDgEoh5nwqnUC0hvO5hgfUR&_ei_=EiavZd9KBvOm6IA8_HjUQgs; 2) prześlij jeden lub więcej płatnych Kursów do recenzji na stronie udemy.com nie później niż do godziny 23:59 czasu pacyficznego 30 czerwca 2018 roku; 3) pomyślnie przejdź proces oceny i opublikuj swój Kurs na stronie udemy.com nie później niż do godziny 23:59 czasu pacyficznego 7 lipca 2018 roku; oraz 4) upewnij się, że wyraziłeś(-aś) zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail. „Kurs” został zdefiniowany w „Warunkach użytkowania” Udemy (dostępnych na stronie https://www.udemy.com/terms). Obowiązuje limit jednego zgłoszenia na instruktora Udemy. Kurs musi spełniać normy jakości Udemy dostępne na stroniehttps://teach.udemy.com/wp-content/uploads/2016/11/Minimum-Standards-Checklist.pdf. Jeśli Twój Kurs zostanie usunięty z udemy.com z jakiegokolwiek powodu pomiędzy dniem jego publikacji a dniem, w którym Sponsor planuje wydać Nagrodę za Wyzwanie i/lub Dodatkową Nagrodę za Zapisy, nie zakwalifikujesz się do otrzymania Nagrody za Wyzwanie i/lub Dodatkowej Nagrody za Zapisy. Dla zapewnienia przejrzystości: należy być właścicielem kursu w celu spełnienia wyżej wymienionych instrukcji w zakresie przystąpienia do wyzwania. Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody za Wyzwanie w przypadku kursów, w których jest instruktorem współpracującym lub asystentem naukowym. Aby zachować prawo do udziału w wyzwaniu, Twój przesłany Kurs musi być opłacany przez okres trwania Wyzwania.
  • Instrukcje dotyczące Dodatkowej Nagrody za Zapisy: Po pomyślnym wykonaniu wszystkich instrukcji dotyczących przystąpienia do wyzwania pomyślnie zapisz odpłatnie 50 uczestników na jeden z Kursów kwalifikujących się do udziału w Wyzwaniu nie później niż do godziny 23:59 czasu pacyficznego 31 sierpnia 2018 roku. Jeśli stwierdzimy, że postąpiłeś(-aś) nieuczciwie, oszukańczo lub niesportowo, zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia Cię z Wyzwania i anulowania Twojego zgłoszenia.
  • Nagroda za Wyzwanie: 50 dolarów, płatne metodą wypłaty określoną na stronie „Ustawienia płatności” w ustawieniach Twojego Profilu Instruktora. Pamiętaj, że aby otrzymać nagrodę za wyzwanie, musisz podać metodę wypłaty.
  • Dodatkowa Nagroda za Zapisy: 50 dolarów, płatne metodą wypłaty określoną na stronie „Ustawienia płatności” w ustawieniach Twojego Profilu Instruktora. Pamiętaj, że aby otrzymać Dodatkową Nagrodę za Zapisy, musisz podać metodę wypłaty.
  • Zakończenie Wyzwania:
   • Ostateczny termin nadesłania Kursu do recenzji upływa 30 czerwca 2018 roku.
   • Termin opublikowania Kursu upływa 7 lipca 2018 roku.
   • Termin zapisania odpłatnie 50 uczestników kursu upływa 31 sierpnia 2018 roku.

  KWALIFIKOWALNOŚĆ: W Wyzwaniu mogą wziąć udział tylko osoby, które spełniają wyżej wymienione Kryteria Kwalifikacji („Uczestnik”). NIE kwalifikują się żadne osoby z poniższych kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, partnerzy, marketingowe podmioty powiązane, pracownicy, konsultanci lub przedstawiciele Sponsora lub Administratora i ich odpowiednich podmiotów stowarzyszonych, a także ich odpowiednich spółek, podmiotów zależnych, agencji reklamowych i promocyjnych, (b) dostawcy towarów lub usług związanych z Wyzwaniem, w tym osoby zaangażowane w opracowywanie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Wyzwania; oraz (c) osoby, które (i) należą do najbliższej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do jednej z powyższych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnuki) bez względu na miejsce zamieszkania; lub (ii) mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, spokrewnione lub nie, co dowolna osoba należąca do jednej z powyższych kategorii. Wszelka kwalifikowalność podlega wszystkim krajowym, regionalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i lokalnym ustawom i przepisom. Uczestnicząc w Wyzwaniu, bezwarunkowo akceptujesz i zobowiązujesz się do przestrzegania Oficjalnych Zasad („Oficjalne Zasady”) oraz decyzji spółki Udemy, Inc., z siedzibą pod adresem: 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA („Sponsor” i „Administrator”), której decyzje są ostateczne i prawnie wiążące pod każdym względem.   

  JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W WYZWANIU: Aby wziąć udział w Wyzwaniu, przed spełnieniem kryteriów Zakończenia Wyzwania, należy wypełnić wyżej wymienione instrukcje w zakresie przystąpienia do wyzwania (w celu zakwalifikowania się do otrzymania Nagrody za Wyzwanie) i/lub instrukcje w zakresie Dodatkowej Nagrody za Zapisy (w celu zakwalifikowania się do otrzymania Dodatkowej Nagrody za Zapisy) zgodnie z wszelkimi wymienionymi ograniczeniami. Po pomyślnym przesłaniu zgłoszenia przez stronę docelową otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

  NAGRODA ZA WYZWANIE: Uczestnicy, których zgłoszenia spełniają normy kwalifikacyjne określone w niniejszych Oficjalnych Zasadach, otrzymają Nagrodę za Wyzwanie i/lub Dodatkową Nagrodę za Zapisy. Nagrody nie można wymienić na inną. Nie można też otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za jakąkolwiek nagrodę niepieniężną. Nagrody nie można scedować.

  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przekazywanie informacji. Sponsor, Administrator oraz żaden z ich odpowiednich członków kadry zarządzającej, dyrektorów, pracowników, agentów, partnerów, następców i cesjonariuszy (wszyscy łącznie zwani „Stronami Zwolnionymi”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne informacje, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane przez Ciebie czy nie, błędy drukarskie, typograficzne lub inne, czy też przez jakiekolwiek urządzenie lub programowanie związane z Wyzwaniem lub wykorzystywane w ramach Wyzwania; (2) wszelkiego rodzaju awarie techniczne, w tym między innymi awarie, przerwy lub rozłączenia w liniach telefonicznych, sprzęcie lub oprogramowaniu sieciowym; (3) nieuprawnione interwencje człowieka w jakiejkolwiek części procesu zgłoszenia lub Wyzwania; (4) błąd drukarski, typograficzny, techniczny, komputerowy, sieciowy lub ludzki, który może wystąpić w zakresie (a) zarządzania Wyzwaniem, (b) wczytywania, przetwarzania lub określania kwalifikowalności zgłoszeń, (c) ogłoszenia kwalifikujących się zdobywców nagród lub (d) nagród lub materiałów związanych z Wyzwaniem; (5) spóźnione, zagubione, źle skierowane, niedokładne, nieprawidłowe, niedostarczalne, uszkodzone lub skradzione wpisy lub pocztę elektroniczną; (6) koszty związane z dochodzeniem lub odbiorem nagród; i/lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej wymienionej w niniejszym dokumencie. Strony Zwolnione nie ponoszą odpowiedzialności za (a) nieprawidłowe, błędne, źle skierowane lub niedostarczalne zgłoszenia lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym między innymi, wadliwe działanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub awarie, niekompletną, zniekształconą lub opóźnioną transmisję komputerową, lub (e) kombinacje powyższych czynników. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, zagubione, niekompletne, niedokładne lub uszkodzone zgłoszenia, (ii) niedokładne wiadomości e-mail wynikające z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika i/lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca na koncie e-mail użytkownika do otrzymywania wiadomości e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (materialne lub niematerialne) wyrządzone Twojemu sprzętowi komputerowemu lub danym przechowywanym na tym sprzęcie, ani za szkody w Twojej działalności osobistej, zawodowej lub komercyjnej. Dowód nadesłania zgłoszenia nie będzie uznawany za dowód odbioru przez Sponsora lub Administratora.
  • Oszustwa; zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, zawieszenia i/lub modyfikacji niniejszego wyzwania lub jego części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki negatywnie wpłyną na integralność lub prawidłowe funkcjonowanie Wyzwania, wedle uznania Sponsora. W przypadku zakończenia Wyzwania Sponsor może, wedle własnego uznania, wyłonić kwalifikujących się zdobywców nagród spośród wszystkich niepodejrzanych, kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych do czasu podjęcia takiego działania lub z innych względów uznanych przez Sponsora za sprawiedliwe i właściwe. Administrator, wedle własnego uznania, zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji osób, które: (a) manipulują procesem zgłoszeniowym lub działaniem wyzwania, (b) działają z naruszeniem Oficjalnych Zasad niniejszej lub innej promocji, lub (c) działają w nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub destrukcyjny sposób, oraz do anulowania wszystkich zgłoszeń z tym związanych. Powyższy środek prawny w żaden sposób nie wyłącza możliwości podjęcia przez Sponsora działań prawnych lub innych przeciwko takim osobom w celu ochrony swoich praw. Niewykonanie przez Sponsora któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych Zasad w określonych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takiego postanowienia.
  • Zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością. Uczestnicząc w Wyzwaniu niniejszym zwalniasz Strony Zwolnione i zgadzasz się zabezpieczyć Strony Zwolnione oraz inne osoby i podmioty zaangażowane w opracowanie, produkcję Wyzwania i/lub zarządzanie Wyzwaniem, od wszelkiej odpowiedzialności za straty, szkody, obrażenia, koszty, opłaty i wydatki, w tym między innymi, szkody majątkowe, obrażenia ciała (w tym niepokój emocjonalny) i/lub śmierć, wynikające z udziału w Wyzwaniu, wszelkie działania związane z Wyzwaniem i/lub przyjmowanie, odbiór, posiadanie lub wykorzystanie/niewłaściwe wykorzystanie jakiejkolwiek nagrody oraz za wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa oparte na prawach do wizerunku, zniesławieniu lub naruszeniu prywatności i dostaw towarów.

  SIŁA WYŻSZA: Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wyzwanie (lub jakakolwiek jego część) nie może działać zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, błędu, awarii systemu, ingerencji osób niepowołanych, oszustwa, awarii technicznych, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy lub innych kataklizmów naturalnych, zamieszek, strajków, działalności terrorystycznej, regulacji rządowych lub jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza kontrolą Sponsora, które, wedle jego wyłącznej opinii, mają negatywny wpływ na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, etykę lub prawidłowe przeprowadzenie Wyzwania (lub jakiejkolwiek jego części), Sponsor zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Wyzwania lub do późniejszego przeprowadzenia Wyzwania poprzez wybór zwycięzcy(-ów) nagrody za dane Wyzwanie na podstawie najwcześniej złożonych zgłoszeń otrzymanych za dane Wyzwanie lub w inny uczciwy i sprawiedliwy sposób zgodny z niniejszymi Oficjalnymi Zasadami, ustalony wedle własnego uznania Sponsora.

  SPORY: Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo zgadzasz się, że: (a) wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z Wyzwania lub jakiejkolwiek nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy powództwa zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych stanu Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, orzeczenia i zasądzenia ograniczają się do rzeczywistych kosztów poniesionych z własnej kieszeni, w tym kosztów związanych z przystąpieniem do niniejszego wyzwania, ale w żadnym wypadku nie obejmują honorariów adwokackich; oraz (d) o ile nie zakazano inaczej, w żadnym wypadku nie będzie dozwolone uzyskanie zasądzeń z tytułu szkód pośrednich, sankcyjnych, przypadkowych i następczych lub szkód wszelkiego rodzaju (innych niż rzeczywiste wydatki z własnej kieszeni) oraz wszelkich praw do zwielokrotnienia lub zwiększenia szkód w inny sposób, a także niniejszym zrzekasz się wszelkich takich praw. Wszelkie kwestie i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych Zasad lub praw i obowiązków Twoich i Sponsora w związku z Wyzwaniem będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia, z wyłączeniem właściwości prawa lub norm kolizyjnych (czy to stanu Kalifornia czy też jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek jurysdykcji innej niż stan Kalifornia, USA.

  ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ: Twoje dane osobowe zostaną przekazane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z prawem UE dotyczącym gromadzenia i przetwarzania danych jako mieszkaniec UE masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i wycofywania. W pewnych okolicznościach masz również prawo sprzeciwić się gromadzeniu danych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz napisać w tej sprawie na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Administratorem danych i odbiorcą danych jest Sponsor. Twoje dane zostaną przekazane poza Unię Europejską. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.udemy.com/terms/privacy.  Przeczytaj artykuł
 • Oficjalne zasady Konkursu dla nowych użytkowników

  W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZY SZANS NA ZWYCIĘSTWO. POSTANOWIENIE TO JEST NIEWAŻNE W PRZYPADKU PAŃSTW, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.

  BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

  SZCZEGÓŁY KONKURSU:

  • Konkurs: konkurs dla nowych użytkowników
  • Kryteria kwalifikacyjne: Uczestnik musi być instruktorem Udemy posiadającym konto, na które nie zostały nałożone żadne ograniczenia, który nie opublikował żadnych Kursów do momentu zgłoszenia się do Konkursu. Aby zakwalifikować się do Konkursu należy być subskrybentem marketingowych wiadomości e-mail od Udemy. Można nie zgodzić się na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, jednak należy mieć na uwadze, że aby zakwalifikować się do Konkursu, trzeba być subskrybentem przez cały czas trwania Konkursu.
  • Instrukcje dotyczące składania zgłoszeń: 1) należy złożyć zgłoszenie za pośrednictwem strony docelowej dostępnej pod adresem https://email.udemy.com/pub/sf/ResponseForm?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlYQGuzg6mY7pFzezdqjRaKLnGczftR75NSKzazeC2nfCVXMtX%3DYQpglLjHJlYQGlszazbvPC2qdwGNNHl07KuXzfE9O3HiDzfCnLG&_ei_=EolWs-9nC4mhA9p3Fir37Rg(zwanej dalej „Stroną zgłoszeniową”); 2) należy zgłosić swój pierwszy Kurs do oceny jakości w ciągu 45 dni (1080 godzin) od dokonania zgłoszenia; 3) należy przejść proces weryfikacji i prawidłowo opublikować swój Kurs na witrynie udemy.com w ciągu 55 dni (1320 godzin) od dokonania zgłoszenia oraz 4) należy potwierdzić bycie subskrybentem promocyjnych wiadomości e-mail. „Kurs” został zdefiniowany w Warunkach użytkowania Udemy (dostępnych pod adresem https://www.udemy.com/terms). Każdy instruktor Udemy może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie. Kurs musi spełniać standardy jakości Udemy dostępne pod adresem https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/Course+Quality+Checklist+PL.pdf i musi to być kurs publiczny. Jeżeli Kurs zostanie usunięty z witryny internetowej udemy.com z jakiegokolwiek powodu w okresie od daty jego publikacji do daty, w której Sponsor planuje przyznanie Nagrody w Konkursie, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania Nagrody Konkursowej.
  • Nagroda za udział w wyzwaniu: wyróżnione miejsce na stronie zwycięzców wyzwania dla nowych użytkowników dostępnej pod adresem https://www.udemy.com/collection/newcomer-challenge-winners/all-courses przez okres jednego tygodnia. Będzie ono promowane przez Udemy na przynajmniej jednym z kont społecznościowych firmy (Twitterze, Facebooku itp.).
  • Zakończenie Konkursu: Konkurs zakończy się 45 dni po tym, jak Strona zgłoszeniowa Konkursu przestanie być dostępna.

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: Konkurs jest otwarty wyłącznie dla uczestników spełniających wymienione powyżej Kryteria kwalifikacyjne („Uczestnik”). NIE kwalifikują się do niego osoby należące do którejkolwiek z następujących kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, wspólnicy, partnerzy w dziedzinie marketingu, pracownicy, konsultanci lub pełnomocnicy Sponsora bądź Administratora oraz ich odpowiednie jednostki stowarzyszone, a także ich odpowiednie spółki, jednostki zależne, agencje reklamowe i promocyjne, (b) dostawcy produktów i usług związanych z Konkursem, w tym osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Konkursu; oraz (c) osoby, które (i) są członkami bliskiej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonka/małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnukowie), niezależnie od miejsca ich zamieszkania, lub (ii) zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, co jakakolwiek osoba należąca do którejkolwiek z wyżej wspomnianych kategorii, niezależnie od tego, czy osoby te są spokrewnione. Wszelkie kryteria kwalifikacyjne podlegają krajowym, prowincjonalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i miejscowym przepisom prawa. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik bezwarunkowo akceptuje niniejsze Oficjalne zasady (zwane dalej „Oficjalnymi zasadami”), a także decyzje Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA (zwanej dalej „Sponsorem” i „Administratorem”), które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach i zobowiązuje się ich przestrzegać.   

  W JAKI SPOSÓB MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Aby wziąć udział w konkursie, należy zastosować się do Instrukcji dotyczących składania zgłoszeń zgodnie z podanymi ewentualnie ograniczeniami, zanim kryteria Zakończenia Konkursu zostaną spełnione. Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem po złożeniu zgłoszenia przez stronę docelową.

  NAGRODA KONKURSOWA: Uczestnicy, których zgłoszenia spełniają standardy kwalifikacyjne określone w niniejszych Oficjalnych zasadach, otrzymają Nagrodę Konkursową. Nie ma możliwości wymiany nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego którejkolwiek z nagród. Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę.

  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przesyłanie informacji. Sponsor, Administrator oraz odpowiedni członkowie ich organów, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy, następcy prawni oraz cesjonariusze (łącznie zwani „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) wszelkie informacje, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe z winy lub bez winy Uczestnika, ze względu na błędy druku, błędy typograficzne lub inne błędy bądź z uwagi na sprzęt lub programowanie powiązane z Konkursem lub wykorzystywane w związku z Konkursem; (2) awarie techniczne wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub zerwanie połączenia dotyczące linii telefonicznych lub sprzętu bądź oprogramowania sieciowego; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu składania zgłoszeń lub w Konkurs; (4) błędy w druku, błędy typograficzne, techniczne, komputerowe, sieciowe lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas (a) przeprowadzania Konkursu, (b) przesyłania, przetwarzania lub wybierania zgłoszeń, (c) ogłaszania potencjalnych zwycięzców albo (d) w związku z nagrodami lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Konkursem; (5) spóźnione, zgubione, błędnie przekierowane, niewłaściwe, nieprawidłowe, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone lub ukradzione zgłoszenia lub wiadomości e-mail; (6) koszty związane z akceptacją lub zrzekaniem się nagród; lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych wspomnianych w niniejszej Umowie. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) nieprawidłowe, błędnie zapisane, błędnie przekierowane lub niemożliwe do dostarczenia zgłoszenia lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub przerwane, uszkodzone lub opóźnione transmisje komputerowe, lub (e) połączenie którychkolwiek z wyżej wymienionych elementów. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, utracone, niepełne, niewłaściwe lub zniszczone zgłoszenia, (ii) niemożliwe do dostarczenia wiadomości e-mail, co wynika z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca w skrzynce mailowej użytkownika, aby odebrać wiadomość e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (materialne lub niematerialne) spowodowane przez sprzęt komputerowy Uczestnika lub dane przechowywane na tego rodzaju sprzęcie ani za działania Uczestnika o charakterze osobistym, zawodowym lub komercyjnym. Dowód zamieszczenia zgłoszeń nie będzie uznawany za dowód przyjęcia ich przez Sponsora lub Administratora.
  • Oszustwo; Zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikowania przedmiotowego Konkursu lub jakiejkolwiek jego części, jeżeli zgodnie z ustaleniami Sponsora poczynionymi wedle jego uznania oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki naruszą integralność lub właściwy przebieg Konkursu. Jeżeli Konkurs zostanie przerwany, Sponsor może wedle uznania wytypować zwycięzców uprawnionych do otrzymania nagrody spośród wszystkich niewzbudzających podejrzeń, zakwalifikowanych zgłoszeń otrzymanych do momentu wystąpienia zdarzenia lub w inny sposób uznany przez Sponsora za sprawiedliwy i odpowiedni. Administrator wedle uznania zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą uzna za (a) dopuszczającą się manipulacji w odniesieniu do procesu zamieszczania zgłoszeń lub operacji podejmowanych w ramach Konkursu, (b) naruszającą Oficjalne zasady tej lub innej promocji lub (c) działającą w sposób nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub szkodliwy i do unieważnienia wszelkich powiązanych zgłoszeń. Wspomniany powyżej środek zaradczy nie wyklucza możliwości podjęcia przez Sponsora czynności prawnych lub innych przeciwko tego rodzaju osobom w celu ochrony przysługujących mu praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w danych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień.
  • Zwolnienie z odpowiedzialności. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Strony zwolnione z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pociągać Stron zwolnionych z odpowiedzialności oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w opracowywanie, realizację lub przeprowadzanie Konkursu do odpowiedzialności za straty, krzywdy, szkody, obrażenia, koszty, opłaty oraz wydatki, w tym w szczególności szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu (w tym straty moralne) lub śmierć wynikające z udziału w Konkursie, jakichkolwiek działaniach związanych z Konkursem lub przyjęciem, otrzymaniem lub wejściem w posiadanie jakiejkolwiek nagrody lub korzystaniem/nieprawidłowym korzystaniem z niej oraz za roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące naruszenia prawa do wizerunku, oszczerstwa lub naruszenia prywatności i dostaw towarów.

  SIŁA WYŻSZA: Jeżeli z dowolnego powodu Konkurs (lub jakakolwiek jego część) nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, robaka, nieprawidłowego funkcjonowania systemu, manipulacji, nieupoważnionej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, sztormu lub innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajku, ataku terrorystycznego, rozruchów, regulacji rządowych lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sponsora, które jego zdaniem uniemożliwiają przeprowadzenie, zagrażają bezpieczeństwu, uczciwości, integralności lub właściwemu przebiegowi Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części) bądź mają na niego negatywny wpływ, Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Konkursu wedle uznania lub do dalszego prowadzenia Konkursu poprzez wybór zwycięzców zakłóconego Konkursu według kolejności wpływu zgłoszeń składanych do zakłóconego Konkursu lub w inny sprawiedliwy, uczciwy i zgodny z niniejszymi Oficjalnymi zasadami sposób, który Sponsor wybierze wedle uznania.

  SPORY: Z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są zabronione na mocy przepisów prawa, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: (a) wszelkie spory, roszczenia oraz podstawy powództwa wynikające z Konkursu bądź nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie bez możliwości odwołania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczać się do faktycznie poniesionych wydatków bieżących, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, jednak w żadnym wypadku nie będą pokrywać kosztów obsługi prawnej; oraz (d) jeżeli nie jest to zabronione, w żadnym wypadku na rzecz Uczestnika nie zostanie zasądzone jakiekolwiek odszkodowanie pośrednie, retorsyjne, uboczne i następcze bądź odszkodowanie dowolnego rodzaju (inne niż w kwocie faktycznie poniesionych wydatków bieżących) i Uczestnik niniejszym zrzeka się praw do niego oraz jakichkolwiek praw do zmultiplikowania lub zwiększenia odszkodowania. Wszelkie kwestie i problemy dotyczące sposobu sformułowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Uczestnika i Sponsora w związku z Konkursem będą podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego i norm kolizyjnych (określonych w przepisach prawa stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby sprawić, że obowiązywałyby przepisy prawa innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Kalifornia, USA.

  INFORMACJA DLA REZYDENTÓW UE: Dane osobowe Uczestnika będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami prawa UE dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych, jako rezydent UE, Uczestnik ma prawo uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian i wycofywania swoich danych osobowych. Uczestnik w pewnych okolicznościach ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skorzystać ze wspomnianego prawa, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Sponsor jest administratorem oraz odbiorcą danych. Dane Uczestnika będą przesyłane poza granice Unii Europejskiej. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.udemy.com/terms/privacy.

  Przeczytaj artykuł