• Instruktorzy: umowa dotycząca otrzymywania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

  Ta umowa była ostatnio aktualizowana 27 października 2023 r.

  Zgoda Użytkownika na otrzymywanie dokumentów w wersji elektronicznej odnosi się wyłącznie do tego konkretnego konta.  Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną, deklaracja podatkowa zostanie mu dostarczona zwykłą pocztą.

  Deklaracje podatkowe, które zostaną wysłane do Użytkownika drogą elektroniczną, to między innymi formularze 1099 oraz 1042-S, zależnie od wymagań. Deklaracje podatkowe będą dostępne na stronie Ustawienia wypłaty i podatków przez co najmniej 3 lata, przy czym czas tej dostępności może ulec zmianie w przyszłości.  Niektóre dokumenty mogą nadal być przesyłane zwykłą pocztą niezależnie od preferencji Użytkownika dotyczących dostarczania drogą elektroniczną.

  Wycofanie zgody

  Zgoda Użytkownika na otrzymywanie dokumentów drogą elektroniczną obowiązuje do momentu, gdy zostanie wycofana przez Użytkownika.  Użytkownik może sprawdzać, zmieniać i wycofywać swoje preferencje w dowolnym momencie, logując się na stronę Ustawienia wypłaty i podatków i używając przycisku „Wolę otrzymywać dokumenty w formie papierowej”. 

  O zmianach dotyczących zgody na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej Użytkownik zostanie poinformowany w formie elektronicznej lub pocztą.

  Prosimy o kontakt w razie wystąpienia problemów z otrzymaniem dokumentów w formie elektronicznej, prośby o bezpłatną papierową kopię deklaracji podatkowych lub w przypadku pytań o otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej. 

  Wymagania systemowe

  Aby móc otrzymywać dokumenty w formie elektronicznej, Użytkownik musi mieć ważne konto Udemy, dostęp do internetu oraz możliwość pobierania i drukowania dokumentów. 

  Dokumenty będą dostarczane w formacie PDF (Portable Document Format). Aby móc korzystać z dokumentów PDF użytkownik musi mieć oprogramowanie Adobe® Acrobat®. Program Acrobat Reader można pobrać bezpłatnie ze strony  https://get.adobe.com/reader/

  Wyrażając zgodę na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej, Użytkownik potwierdza, że jego komputer lub urządzenie dostępowe jest wyposażone w oprogramowanie Adobe Acrobat oraz zgadza się utrzymywać aktualność adresu e-mail i informować Udemy o jego zmianach. 

  Powiadomienie o dostępności

  Udemy lub wyznaczony przez Udemy podmiot powiadomi Użytkownika e-mailem lub przy użyciu innych środków elektronicznych, gdy deklaracja podatkowa Użytkownika będzie dostępna. Powiadomienie będzie zawierało informację o tym, gdzie znajdują się dokumenty i jak uzyskać do nich dostęp. Aby wyświetlić swoje deklaracje podatkowe, Użytkownik będzie musiał podać nazwę użytkownika i hasło.  Kontynuując zapisywanie się do otrzymywania dokumentów w formie elektronicznej, Użytkownik potwierdza, że może uzyskać do nich dostęp w takiej formie. W razie wystąpienia problemów z dostępem do dokumentów podatkowych prosimy o kliknięcie przycisku „Kontakt” po prawej stronie, aby skontaktować się z zespołem pomocy Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Regulamin Wydarzenia Udemy

  Niniejszy Regulamin („Regulamin”) stanowi porozumienie pomiędzy Udemy, Inc., firmą zarejestrowaną w stanie Delaware („Udemy”) a użytkownikiem lub reprezentowanym przez niego podmiotem („użytkownik") Rejestrując się lub uczestnicząc w tym wydarzeniu Udemy („Wydarzenie”), użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Warunki użytkowania i Politykę prywatności Udemy („Polityka prywatności”). Niniejszy Regulamin może zostać zmodyfikowany w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na stronie Udemy zlokalizowanej pod adresem https://www.udemy.com/  lub poprzez zapewnienie użytkownikowi innego powiadomienia. Uczestnicząc w Wydarzeniu, użytkownik akceptuje najnowszą wersję niniejszego Regulaminu.

  1. Rejestracja

   W celu zarejestrowania się na Wydarzenie, użytkownik musi ukończyć proces rejestracji na Wydarzenie oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty rejestracyjne (jeżeli dotyczy) przed upłynięciem wszelkich terminów opisanych na stronie rejestracyjnej Wydarzenia. Rejestracja na Wydarzenie uzależniona jest od dostępności miejsc i może zostać zamknięta wcześniej niż wynika z podanego terminu.

  2. Płatność

   Jeśli strona rejestracyjna Wydarzenia określa, że w związku z Wydarzeniem wymagane są opłaty rejestracyjne lub inne opłaty („Opłaty”), płatność musi zostać zrealizowana z chwilą rejestracji na Wydarzenie. Udemy zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji użytkownika bez powiadomienia w przypadku niedokonania płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem. Udemy nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody, bezpośrednie czy pośrednie, wynikające z takiego anulowania. Użytkownik może zastosować tylko jedną zniżkę, jeżeli dotyczy, do rejestracji na to Wydarzenie.

  3. Anulowanie przez użytkownika

   Jeśli w związku z Wydarzeniem wymagane są opłaty rejestracyjne lub inne opłaty, instrukcje dotyczące anulowania oraz polityka zwrotów będą wymienione na stronie rejestracyjnej na Wydarzenie.

  4. Program Wydarzenia i anulowanie przez Udemy

   Program Wydarzenia może ulec zmianie. Udemy może anulować Wydarzenie w dowolnym momencie i może odmówić, ograniczyć lub anulować rejestrację na Wydarzenie (w tym potwierdzoną rejestrację) w dowolnym momencie. Udemy nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody, bezpośrednie czy pośrednie, wynikające z takiego anulowania. Jeśli Udemy anuluje Wydarzenie lub rejestrację użytkownika, tak długo, jak użytkownik pozostaje w zgodzie z niniejszym Regulaminem i wszelkimi zasadami polityki zwrotów wymienionymi na stronie rejestracji na Wydarzenie, Udemy zapewni użytkownikowi pełny zwrot wszelkich opłat rejestracyjnych za Wydarzenie, które zostały przez użytkownika wniesione zgodnie z niniejszym Regulaminem. W przypadku anulowania przez użytkownika lub Udemy sekcje 2–4, 6–7 i 9–10 niniejszego Regulaminu będą nadal obowiązywać w pełnej mocy.

  5. Kodeks postępowania

   Użytkownik zgadza się zachowywać w taki sposób, aby stworzyć bezpieczne, wspierające środowisko do nauki podczas Wydarzenia i wszelkich powiązanych wydarzeń. Użytkownik zgadza się nie angażować w wypowiedzi lub zachowania zaburzające przebieg Wydarzenia lub w inny sposób zakłócać Wydarzenie lub udział innych osób w Wydarzeniu. Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zobowiązuje się nie angażować w jakiekolwiek formy napastliwych, obraźliwych, dyskryminujących lub zawierających groźby wypowiedzi lub zachowań, w tym związanych z rasą, płcią, orientacją seksualną, religią lub niepełnosprawnością. Udemy może zażądać od uczestników angażujących się lub grożących zaangażowaniem w takie zachowania natychmiastowego opuszczenia Wydarzenia lub powiązanego wydarzenia, przy tym tacy uczestnicy nie będą uprawnieni do otrzymania zwrotu jakichkolwiek opłat wniesionych na rzecz Udemy w związku z Wydarzeniem. Jeśli użytkownik jest świadkiem takiego zachowania, prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem Udemy, aby mogły zostać podjęte bezpośrednie działania.

  6. Informacje na temat użytkownika

   Dane kontaktowe użytkownika oraz inne informacje będą przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania informacji opisanymi w Polityce prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji podanych przez niego w związku z Wydarzeniem przez firmę Udemy i jej podmioty stowarzyszone zgodnie z Polityką prywatności. Podmioty te będą wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika w celu przesyłania mu szczegółów i ogłoszeń związanych z Wydarzeniem, a także komunikowania się z użytkownikiem w sprawie innych ofert, wydarzeń lub usług Udemy. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji promocyjnych wiadomości e-mail, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w tych wiadomościach.

  7. Licencja na korzystanie z elementów

   W zamian za możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu, użytkownik udziela Udemy, Inc. oraz jej podmiotom stowarzyszonym, następcom i cesjonariuszom, a także ich odpowiednim licencjobiorcom, agencjom reklamowym, agencjom promocyjnym i agencjom realizacji, a także pracownikom, kadrze zarządzającej, dyrektorom i agentom każdego z nich („Osoby upoważnione”) nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego prawa i licencji na całym świecie i bezterminowo na powielanie, edycję, publikację, dystrybucję lub tłumaczenie, w celach reklamowych, promocyjnych lub w jakimkolwiek innym celu związanym z ich działalnością, wszystkich lub dowolnej części następujących elementów („Elementy”): (a) wszystkie fotografie nieruchome oraz wszystkie nagrania audio i wideo głosu lub podobizny użytkownika, które jakakolwiek Osoba upoważniona wykona w związku z Wydarzeniem, w tym prawo do wykorzystania imienia i nazwiska użytkownika, jego podobizny i informacji biograficznych, oraz (b) wszystkie materiały (w formie elektronicznej lub papierowej) przesłane lub przedstawione przez użytkownika w związku z Wydarzeniem, w tym wszelkie materiały przesłane za pośrednictwem mediów społecznościowych związanych z Wydarzeniem. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Elementów zgodnie z powyższym bezterminowo bez wynagrodzenia (chyba że jest to zabronione przez prawo) lub dodatkowych zgód użytkownika i zrzeka się wszelkich praw moralnych, jakie może mieć do Elementów.

  8. Przejęcie ryzyka

   Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jego obecność i uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne. Użytkownik zgadza się przyjąć na siebie ryzyko związane z uczestnictwem i udziałem w Wydarzeniu w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  9. Zrzeczenie się roszczeń

   W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo użytkownik (dla siebie samego, swoich spadkobierców, przedstawicieli osobistych, cesjonariuszy i wszystkich innych osób, które mogą wnieść roszczenie w imieniu użytkownika) niniejszym zwalnia Udemy i jej podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, przedstawicieli kadry kierowniczej, pracowników, wykonawców, przedstawicieli, agentów, następców i cesjonariuszy, z wszelkich roszczeń, żądań, przyczyn powództwa, pozwów, szkód, strat, długów, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym m.in. uzasadnionych kosztów i opłat adwokackich), które mogą mieć teraz lub w przyszłości związane w jakikolwiek sposób z Wydarzeniem lub Elementami.

  10. Ograniczenie odpowiedzialności

   W ŻADNYM WYPADKU (a) UDEMY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI, KOSZT POKRYCIA LUB INNE SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE, KARNE, WYRAŹNE LUB WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA ZAWARTEJ UMOWIE, LUB (b) CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UDEMY ZA WSZYSTKIE INNE SZKODY ZWIĄZANE Z WYDARZENIEM NIE PRZEKROCZY 100 USD.

  11. Cesja

   Żadna ze stron nie może scedować lub w inny sposób przenieść niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony; z wyjątkiem tego, że każda ze stron może scedować lub w inny sposób przenieść niniejszy Regulamin bez zgody drugiej strony (a) w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów, lub (b) na rzecz dowolnej jednostki stowarzyszonej lub w ramach reorganizacji przedsiębiorstwa. Ze skutkiem od takiej cesji lub przeniesienia, z zastrzeżeniem zgody cesjonariusza/odbiorcy, cesjonariusz/odbiorca zostaje uznany za zastępcę cedenta/przenoszącego jako strona niniejszego Regulaminu, a cedent/przenoszący zostaje całkowicie zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań i obowiązków do wykonania w ramach niniejszego Regulaminu. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejszy Regulamin jest wiążący i przynosi korzyści stronom oraz ich dozwolonym następcom prawnym i cesjonariuszom.
  Przeczytaj artykuł
 • Polityka w zakresie promocji

  Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki w zakresie promocji miała miejsce 22 grudnia 2023 r.

  Niniejsza Polityka w zakresie promocji („Polityka ”) zawiera informacje dotyczące metod, za pomocą których instruktorzy Udemy mogą promować swoje treści, w tym kuponów instruktorskich, linków rekomendacyjnych i opcjonalnych programów marketingowych Udemy. Niniejsza Polityka jest włączona przez odniesienie do naszych Warunków użytkowania i Warunków instruktora. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania lub Warunkach instruktora.

  Przetłumaczone wersje niniejszej polityki można znaleźć, postępując zgodnie z instrukcjami centrum pomocy dostępnymi tutaj. Dostępne są również następujące tłumaczenia dla języków nieobsługiwanych przez Centrum pomocy:

  Wszelkie wersje tej Polityki w języku innym niż angielski są udostępniane jedynie dla wygody, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.

  1. Jak działają programy promocyjne

  Udemy oferuje instruktorom premium możliwość udziału w „Programach promocyjnych”, do których można przystąpić na stronie  Umowy o promocję   w ustawieniach instruktora lub, w przypadku niektórych programów wskazanych poniżej, poprzez zawarcie pisemnej umowy (w tym przez wiadomość e-mail) pomiędzy instruktorem a Udemy. Oferowane programy mogą się od czasu do czasu zmieniać. 

  Nie wszystkie oferty lub programy będą dostępne we wszystkich regionach lub dla wszystkich treści Udemy.Udemy zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o tym, które treści mają być oferowane w ramach Programów promocyjnych oraz do ustalania lub aktualizowania cen sprzedaży. Udemy może usunąć treści instruktora z Programów promocyjnych w dowolnym czasie i wedle własnego uznania, zarówno za uprzednim powiadomieniem, jak i bez powiadomienia.

  Kwoty zniżek, o których mowa poniżej, są przybliżone, ponieważ rzeczywisty rabat może być nieco wyższy z powodu zaokrąglenia i przewalutowania. Udemy nie gwarantuje jakiegokolwiek minimalnego poziomu sukcesu w związku z Programami promocyjnymi.

  2. Program ofert Udemy

  Program ofert Udemy pomaga zwiększyć potencjalne przychody poprzez umożliwienie Udemy oferowania  treści  z atrakcyjną zniżką w ramach ukierunkowanych działań promocyjnych, a także zoptymalizowania ceny cennikowej. Program ofert pozwala Udemy oferować treści Użytkownika uczestnikom kursów w obniżonej cenie lub w cenie katalogowej za nie mniej niż 9,99 USD (lub odpowiednik w lokalnej walucie), z wyłączeniem sprzedaży kierowanej przez Udemy do sprzedawców i dystrybutorów, gdzie cena ta może być niższa. Informujemy, że Udemy ustala odpowiedniki kwoty 9,99 USD w lokalnych walutach na podstawie czynników gospodarczych takich jak siła nabywcza, a nie poprzez bezpośrednią wymianę waluty. Tabela zawierająca minimalne ceny sprzedaży po rabacie na każdym z głównych rynków Udemy znajduje się w artykule centrum pomocy poświęconym poziomom cen. Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian opcji poziomu ceny podstawowej i aktualizowania tej tabeli.

  W przypadku gdy sprzedaż treści na rzecz odsprzedawcy lub dystrybutora Udemy ma miejsce po cenie niższej niż dozwolona w niniejszej Polityce, Udemy obliczy przychód instruktora w oparciu o kwotę brutto dozwoloną na mocy niniejszej Polityki.

  Oferty Programu ofert mogą być promowane za pośrednictwem Usług, komunikacji z użytkownikami i platform stron trzecich. Czas trwania ofert może być różny.

  Z uczestnictwa w Programie ofert można zrezygnować w dowolnym momencie. Jednak treść instruktora nadal będzie podlegał wszelkim stosownym transakcjom sprzedaży, kampaniom lub promocjom, które są aktywne w momencie rezygnacji, aż do momentu zakończenia sprzedaży, kampanii lub promocji.

  Program Udemy Business

  Instruktorzy premium mogą również brać udział w naszym programie subskrypcyjnym („Udemy Business”) na dodatkowych warunkach podanych w tej sekcji. Program Udemy Business to oparta na subskrypcji kolekcja treści dostępna dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym organizacji prywatnych, publicznych, non-profit i rządowych („Klienci subskrypcji”), zawierająca wybraną grupę najlepszych treści Udemy dotyczących umiejętności zawodowych i rozwoju osobistego. 

  Przystępując do programu Udemy Business, instruktor wyraża zgodę na możliwość włączenia wszystkich jego treści do Kolekcji Udemy Business. Możemy zdecydować, czy treści instruktora zostaną włączone do Kolekcji w ramach subskrypcji Udemy, i możemy zmieniać ten wybór od czasu do czasu według własnego uznania.

  Ze względu na to, że kolekcje są oparte na subskrypcji, możemy według własnego uznania ustalać ceny sprzedaży i oferować bezpłatne wersje próbne. W czasie, gdy treść jest włączona do Kolekcji, nie można jej wycofać ani uczynić prywatną. 

  Jeśli instruktor wyraził zgodę na dostarczenie któregokolwiek z pytań oceniających (określonych poniżej), podlega również dodatkowym warunkom wskazanym w sekcji 4 (Oceny).

  Instruktorzy, którzy wcześniej zapisali się do programu subskrypcji Udemy, podlegają warunkom podanym w tej sekcji.

  3.1 Udział w przychodach

  Biorąc udział w programie Udemy Business, instruktor zgadza się, że dla każdej kolekcji jego udział w przychodach będzie obliczany w następujący sposób:

  1. Co miesiąc Udemy będzie obliczać wysokość całkowitych miesięcznych opłat za subskrypcję wniesionych przez wszystkich obecnych Klientów i odliczy od tego wszelkie obowiązujące podatki od transakcji, opłaty za wymianę walut oraz opłaty za przetwarzanie płatności przez strony trzecie.
  2. Dwadzieścia procent (20%) tej kwoty zostanie przydzielone Instruktorom uczestniczącym w takiej kolekcji („Pula przychodów Instruktorów”), jak opisano poniżej. W 2023 roku udział w przychodach będzie wynosił 17,5%, a w 2026 – 15%.
  3. W każdym miesiącu Udemy będzie obliczać sumę minut treści (w tym filmów, quizów, testów praktycznych i ćwiczeń z kodowania) w kolekcji wykorzystanych przez wszystkich obecnych Klientów subskrypcji  („Suma wykorzystanych minut”). Przy czym łączna liczba obejrzanych minut nie zawiera minut obejrzanych w ramach bezpłatnej wersji próbnej kursu.
  4. W każdym miesiącu Udemy będzie również obliczać, ile z Sumy wykorzystanych minut jest związanych z każdą treścią Użytkownika, które zostały w danym miesiącu włączone do kolekcji („Minuty treści instruktora”).
  5. Aby obliczyć udział w przychodach w każdym miesiącu, Udemy podzieli Pulę przychodów instruktorów przez Sumę wykorzystanych minut, a następnie pomnoży tę kwotę przez liczbę Minut treści instruktora.

  W związku z tym, że Udemy udostępnia dodatkowe rodzaje treści (takie jak oceny i laboratoria) za pośrednictwem kolekcji, możemy zaktualizować powyższy podpunkt (3) w celu określenia dodatkowych rodzajów treści, które zostaną uwzględnione w obliczeniach, aby określić Sumę wykorzystanych minut i Minut treści instruktora.

  3.2 Wyłączność

  O ile poniżej nie określono inaczej w stosunku do Pytań oceniających, po włączeniu treści instruktora do kolekcji instruktor zgadza się, że nie będzie oferował żadnych treści na żądanie, takich jak nagrane wcześniej kursy, które bezpośrednio konkurują lub szkodzą sprzedaży tych treści na jakiejkolwiek stronie lub platformie innej niż jego własna. Dla jasności — nie obejmuje to utworów literackich ani prowadzonych osobiście kursów szkoleniowych. Jeśli instruktor zdecyduje się zakończyć swój udział w programie Udemy Business, zgadza się na to, że to postanowienie o wyłączności pozostanie w mocy do czasu usunięcia przez nas jego treści ze wszystkich kolekcji.

  3.3 Rozwiązanie umowy

  Instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Udemy Business poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na adres instructorsupport@udemy.com. Udemy usunie treści z kolekcji w ciągu 12 miesięcy od rezygnacji i będzie nadal wypłacać instruktorowi udział w przychodach w oparciu o obowiązujące wówczas stawki do czasu usunięcia treści z danej kolekcji. 

  Po usunięciu z jakiegokolwiek powodu treści instruktora z kolekcji Klienci subskrypcji nie będą już mogli zapisać się do treści instruktora, a instruktor nie będzie już otrzymywać udziału w przychodach z danej kolekcji. Jednakże każdy użytkownik końcowy, który wcześniej zapisał się do treści instruktora, będzie mógł uzyskać dostęp do tych treści tak długo, jak długo będzie pozostawać subskrybentem odpowiedniej kolekcji.

  4. Oceny

  Oceny Udemy („Oceny") składają się z pytania i odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem (każde zwane „Pytaniem Oceniającym”), aby badać biegłość i poziom opanowania określonych tematów, umiejętności, dziedzin lub zawodów. Oceny są udostępniane przez Udemy jako typ treści oddzielny od kursów. Dla jasności – testy praktyczne, testy, ćwiczenia z kodowania i laboratoria nie są uznawane za Oceny ani Pytania oceniające. 

  Poprzez przekazanie Pytania oceniającego, jak zostanie wspólnie uzgodnione pomiędzy nami a instruktorem na piśmie (w tym poprzez wiadomość e-mail), instruktor zgadza się na warunki wskazane w tej sekcji.

  Możemy zdecydować, czy Pytanie oceniające instruktora zostanie włączone na stronę Udemy.com lub do Programu Udemy Business i możemy zmieniać ten wybór od czasu do czasu według własnego uznania. Jeśli Pytanie oceniające instruktora zostanie włączone do Programu Udemy Business, instruktor będzie podlegać warunkom odpowiednim do danego programu wskazanym powyżej. 

  Instruktor zgadza się, że jego Pytanie oceniające będzie spełniać wszystkie kryteria, które może uzgodnić z Udemy na piśmie (w tym przez wiadomość e-mail), takie jak temat, format, dziedzina, poziom trudności i ilość.

  Poprzez przekazanie swojego Pytania oceniającego, instruktor przekazuje Udemy wyłączną licencję na wykorzystanie, kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, wyświetlanie, publikowanie Pytania oceniającego i przygotowywanie prac pochodnych od niego. Instruktor zgadza się, że nie będzie udostępniać swoich Pytań oceniających innym osobom (w tym za pośrednictwem własnej strony lub platformy), nie będzie udzielać licencji ani zezwalać na to osobom trzecim.

  Instruktor może zadecydować o zakończeniu swojej licencji na Pytanie oceniające w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres  instructorsupport@udemy.com. Udemy usunie Pytanie oceniające z Usług w ciągu 12 miesięcy od rezygnacji i będzie nadal wypłacać instruktorowi wszelki mający zastosowanie udział w przychodach w oparciu o obowiązujące wówczas stawki do czasu usunięcia Pytania oceniającego z odpowiedniej części Usług. 

  5. Modyfikacje

  Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę w celu wyjaśnienia stosowanych praktyk lub uwzględnienia nowych lub odmiennych praktyk. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem naszych Usług. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

  6. W jaki sposób się z nami skontaktować

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z naszym  zespołem pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł