• Polityka w zakresie promocji

  Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki w zakresie promocji miała miejsce 3 maja 2021 r. 

  Niniejsza Polityka w zakresie promocji („Polityka ”) zawiera informacje dotyczące metod, za pomocą których instruktorzy Udemy mogą promować swoje treści, w tym kuponów instruktorskich, linków rekomendacyjnych i opcjonalnych programów marketingowych Udemy. Niniejsza Polityka jest włączona przez odniesienie do naszych Warunków użytkowania i Warunków instruktora. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie określone w Warunkach użytkowania lub Warunkach instruktora.

  Przetłumaczone wersje niniejszej polityki można znaleźć, postępując zgodnie z instrukcjami centrum pomocy dostępnymi tutaj. Dostępne są również następujące tłumaczenia dla języków nieobsługiwanych przez Centrum pomocy:

  Wszelkie wersje tej Polityki w języku innym niż angielski są udostępniane jedynie dla wygody, zaś użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku angielskim.

  1. Jak działają programy promocyjne

  Udemy oferuje instruktorom premium możliwość udziału w „Programach promocyjnych”, do których można przystąpić na stronie  Umowy o promocję   w ustawieniach instruktora lub, w przypadku niektórych programów wskazanych poniżej, poprzez zawarcie pisemnej umowy (w tym przez wiadomość e-mail) pomiędzy instruktorem a Udemy. Oferowane programy mogą się od czasu do czasu zmieniać. 

  Nie wszystkie oferty lub programy będą dostępne we wszystkich regionach lub dla wszystkich treści Udemy.Udemy zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o tym, które treści mają być oferowane w ramach Programów promocyjnych oraz do ustalania lub aktualizowania cen sprzedaży. Udemy może usunąć treści instruktora z Programów promocyjnych w dowolnym czasie i wedle własnego uznania, zarówno za uprzednim powiadomieniem, jak i bez powiadomienia.

  Kwoty zniżek, o których mowa poniżej, są przybliżone, ponieważ rzeczywisty rabat może być nieco wyższy z powodu zaokrąglenia i przewalutowania. Udemy nie gwarantuje jakiegokolwiek minimalnego poziomu sukcesu w związku z Programami promocyjnymi.

  2. Program ofert Udemy

  Program ofert Udemy pomaga zwiększyć potencjalne przychody poprzez umożliwienie Udemy oferowania  treści  z atrakcyjną zniżką w ramach ukierunkowanych działań promocyjnych, a także zoptymalizowania ceny cennikowej. Program ofert pozwala Udemy oferować treści uczestnikom po obniżonej cenie lub cenie cennikowej nie niższej niż 9.99 USD (lub po jej odpowiedniku w lokalnej walucie) z wyjątkiem Australii, Brazylii, Indii, Indonezji, Meksyku, Republiki Południowej Afryki i Turcji oraz sprzedaży na rzecz odsprzedawców i dystrybutorów Udemy, gdzie cena może być niższa. Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian opcji poziomu ceny podstawowej. Dodatkowe informacje na temat cen Udemy są dostępne tutaj

  W przypadku gdy sprzedaż treści na rzecz odsprzedawcy lub dystrybutora Udemy ma miejsce po cenie niższej niż dozwolona w niniejszej Polityce, Udemy obliczy przychód instruktora w oparciu o kwotę brutto dozwoloną na mocy niniejszej Polityki.

  Oferty Programu ofert mogą być promowane za pośrednictwem Usług, komunikacji z użytkownikami i platform stron trzecich. Czas trwania ofert może być różny.

  Z uczestnictwa w Programie ofert można zrezygnować w dowolnym momencie. Jednak treść instruktora nadal będzie podlegał wszelkim stosownym transakcjom sprzedaży, kampaniom lub promocjom, które są aktywne w momencie rezygnacji, aż do momentu zakończenia sprzedaży, kampanii lub promocji.

  Program Udemy for Business

  Instruktorzy premium mogą również brać udział w naszym programie subskrypcyjnym („Udemy for Business”) na dodatkowych warunkach podanych w tej sekcji. Program Udemy for Business to oparta na subskrypcji kolekcja treści dostępna dla klientów indywidualnych i biznesowych, w tym organizacji prywatnych, publicznych, non-profit i rządowych („Klienci subskrypcji”), zawierająca wybraną grupę najlepszych treści Udemy dotyczących umiejętności zawodowych i rozwoju osobistego. 

  Przystępując do programu Udemy for Business, instruktor wyraża zgodę na możliwość włączenia wszystkich jego treści do Kolekcji Udemy for Business. Możemy zdecydować, czy treści instruktora zostaną włączone do Kolekcji w ramach subskrypcji Udemy, i możemy zmieniać ten wybór od czasu do czasu według własnego uznania.

  Ze względu na to, że kolekcje są oparte na subskrypcji, możemy według własnego uznania ustalać ceny sprzedaży i oferować bezpłatne wersje próbne. W czasie, gdy treść jest włączona do Kolekcji, nie można jej wycofać ani uczynić prywatną. 

  Jeśli instruktor wyraził zgodę na dostarczenie któregokolwiek z pytań oceniających (określonych poniżej), podlega również dodatkowym warunkom wskazanym w sekcji 4 (Oceny).

  Instruktorzy, którzy wcześniej zapisali się do programu subskrypcji Udemy, podlegają warunkom podanym w tej sekcji.

  3.1 Udział w przychodach

  Biorąc udział w programie Udemy for Business, instruktor zgadza się, że dla każdej kolekcji jego udział w przychodach będzie obliczany w następujący sposób:

  1. Co miesiąc Udemy będzie obliczać wysokość całkowitych miesięcznych opłat za subskrypcję wniesionych przez wszystkich obecnych Klientów i odliczy od tego wszelkie obowiązujące podatki od transakcji, opłaty za wymianę walut oraz opłaty za przetwarzanie płatności przez strony trzecie.
  2. Dwadzieścia pięć procent (25%) tej kwoty zostanie przydzielone Instruktorom uczestniczącym w takiej kolekcji („Pula przychodów Instruktora”), jak opisano poniżej.
  3. W każdym miesiącu Udemy będzie obliczać sumę minut treści (w tym filmów, quizów, testów praktycznych i ćwiczeń z kodowania) w kolekcji wykorzystanych przez wszystkich obecnych Klientów subskrypcji  („Suma wykorzystanych minut”). Przy czym łączna liczba obejrzanych minut nie zawiera minut obejrzanych w ramach bezpłatnej wersji próbnej kursu.
  4. W każdym miesiącu Udemy będzie również obliczać, ile z Sumy wykorzystanych minut jest związanych z każdą treścią Użytkownika, które zostały w danym miesiącu włączone do kolekcji („Minuty treści instruktora”).
  5. Aby obliczyć udział w przychodach w każdym miesiącu, Udemy podzieli Pulę przychodów instruktorów przez Sumę wykorzystanych minut, a następnie pomnoży tę kwotę przez liczbę Minut treści instruktora.

  W związku z tym, że Udemy udostępnia dodatkowe rodzaje treści (takie jak oceny i laboratoria) za pośrednictwem kolekcji, możemy zaktualizować powyższy podpunkt (3) w celu określenia dodatkowych rodzajów treści, które zostaną uwzględnione w obliczeniach, aby określić Sumę wykorzystanych minut i Minut treści instruktora.

  3.2 Wyłączność

  O ile poniżej nie określono inaczej w stosunku do Pytań oceniających, po włączeniu treści instruktora do kolekcji instruktor zgadza się, że nie będzie oferował żadnych treści na żądanie, takich jak nagrane wcześniej kursy, które bezpośrednio konkurują lub szkodzą sprzedaży tych treści na jakiejkolwiek stronie lub platformie innej niż jego własna. Dla jasności — nie obejmuje to utworów literackich ani prowadzonych osobiście kursów szkoleniowych. Jeśli instruktor zdecyduje się zakończyć swój udział w programie Udemy for Business, zgadza się na to, że to postanowienie o wyłączności pozostanie w mocy do czasu usunięcia przez nas jego treści ze wszystkich kolekcji.

  3.3 Rozwiązanie umowy

  Instruktor może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Udemy for Business poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na adres instructorsupport@udemy.com. Udemy usunie treści z kolekcji w ciągu 12 miesięcy od rezygnacji i będzie nadal wypłacać instruktorowi udział w przychodach w oparciu o obowiązujące wówczas stawki do czasu usunięcia treści z danej kolekcji. 

  Po usunięciu z jakiegokolwiek powodu treści instruktora z kolekcji Klienci subskrypcji nie będą już mogli zapisać się do treści instruktora, a instruktor nie będzie już otrzymywać udziału w przychodach z danej kolekcji. Jednakże każdy użytkownik końcowy, który wcześniej zapisał się do treści instruktora, będzie mógł uzyskać dostęp do tych treści tak długo, jak długo będzie pozostawać subskrybentem odpowiedniej kolekcji.

  4. Oceny

  Oceny Udemy („Oceny") składają się z pytania i odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem (każde zwane „Pytaniem Oceniającym”), aby badać biegłość i poziom opanowania określonych tematów, umiejętności, dziedzin lub zawodów. Oceny są udostępniane przez Udemy jako typ treści oddzielny od kursów. Dla jasności – testy praktyczne, testy, ćwiczenia z kodowania i laboratoria nie są uznawane za Oceny ani Pytania oceniające. 

  Poprzez przekazanie Pytania oceniającego, jak zostanie wspólnie uzgodnione pomiędzy nami a instruktorem na piśmie (w tym poprzez wiadomość e-mail), instruktor zgadza się na warunki wskazane w tej sekcji.

  Możemy zdecydować, czy Pytanie oceniające instruktora zostanie włączone na stronę Udemy.com lub do Programu Udemy for Business i możemy zmieniać ten wybór od czasu do czasu według własnego uznania. Jeśli Pytanie oceniające instruktora zostanie włączone do Programu Udemy for Business, instruktor będzie podlegać warunkom odpowiednim do danego programu wskazanym powyżej. 

  Instruktor zgadza się, że jego Pytanie oceniające będzie spełniać wszystkie kryteria, które może uzgodnić z Udemy na piśmie (w tym przez wiadomość e-mail), takie jak temat, format, dziedzina, poziom trudności i ilość.

  Poprzez przekazanie swojego Pytania oceniającego, instruktor przekazuje Udemy wyłączną licencję na wykorzystanie, kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie, wyświetlanie, publikowanie Pytania oceniającego i przygotowywanie prac pochodnych od niego. Instruktor zgadza się, że nie będzie udostępniać swoich Pytań oceniających innym osobom (w tym za pośrednictwem własnej strony lub platformy), nie będzie udzielać licencji ani zezwalać na to osobom trzecim.

  Instruktor może zadecydować o zakończeniu swojej licencji na Pytanie oceniające w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres  instructorsupport@udemy.com. Udemy usunie Pytanie oceniające z Usług w ciągu 12 miesięcy od rezygnacji i będzie nadal wypłacać instruktorowi wszelki mający zastosowanie udział w przychodach w oparciu o obowiązujące wówczas stawki do czasu usunięcia Pytania oceniającego z odpowiedniej części Usług. 

  5. Modyfikacje

  Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę w celu wyjaśnienia stosowanych praktyk lub uwzględnienia nowych lub odmiennych praktyk. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomimy użytkownika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany na koncie lub poprzez zamieszczenie powiadomienia za pośrednictwem naszych Usług. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

  6. W jaki sposób się z nami skontaktować

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z naszym  zespołem pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł