• Korzystanie z narzędzia do edycji napisów

  W ramach planu Udemy umożliwiającego instruktorom docieranie do odbiorców z całego świata i ułatwiającego użytkownikom dostęp do treści kursów zapewniamy angielskie napisy generowane automatycznie do wykładów wideo prowadzonych w języku angielskim. Jeśli chcesz poprawić lub edytować napisy wygenerowane dla Twojego kursu, możesz to zrobić za pomocą naszego narzędzia do edycji napisów. Możesz też używać tego narzędzia, by edytować napisy przygotowane i przesłane przez Ciebie.

  Pamiętaj, że za pomocą narzędzia do edycji napisów nie można tworzyć nowych napisów do kursu. Instrukcje dotyczące tworzenia nowych napisów do wykładów wideo znajdziesz tutaj.

  Dodatkowe informacje o programie automatycznego tworzenia napisów zawiera ten artykuł.

  Jak używać narzędzia do edycji napisów

  Jeżeli chcesz skorzystać z narzędzia do edycji napisów, aby poprawić napisy dodane do Twojego kursu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1) Na stronie Zarządzanie kursem kliknij znajdującą się po lewej stronie opcję Napisy.

  2) Na stronie z napisami kliknij polecenie Edytuj po prawej stronie wykładu, do którego chcesz edytować napisy. Przejdziesz na stronę narzędzia do edycji napisów.

  edit_captions.png

  3) Możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi wpisami, klikając tekst w prawej kolumnie narzędzia do edycji lub klikając w odpowiadających znacznikom czasu miejscach na pasku postępu odtwarzacza wideo.

  captions_editor.png

  4) Podczas oglądania wykładu wideo możesz dokonywać edycji napisów przy każdym znaczniku czasu. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć tekst napisów i wprowadzić poprawki. Gdy wpisujesz poprawki w tekście po prawej stronie, wyświetlają się one także na ekranie odtwarzacza wykładów.

  5) Gdy skończysz edycję, kliknij polecenie Zapisz i opublikuj w prawym górnym rogu strony.

  save_publish_captions.png

  Uwaga: po kliknięciu Zapisz i opublikuj wprowadzone zmiany będą widoczne w Twoim kursie. Jeżeli zamkniesz narzędzie do edycji napisów nie opublikowawszy wprowadzonych zmian, zostaną one odrzucone.

  Resetowanie napisów

  Jeżeli zechcesz zresetować zmiany wprowadzone do automatycznie wygenerowanych napisów za pomocą narzędzia do edycji, umożliwi Ci to funkcja resetowania.

  Uwaga: jeżeli skorzystasz z tej funkcji, automatycznie wygenerowane napisy zostaną przywrócone do stanu, w którym zostały po raz pierwszy przesłane przez Udemy.

  1) Na stronie Zarządzanie kursem kliknij znajdującą się po lewej stronie opcję Napisy.

  2) Na stronie napisów kliknij wielokropek po prawej stronie wykładu, którego napisy chcesz zresetować.

  reset_captions.png

  3) Kliknij Resetuj. Napisy zostaną zresetowane i zostanie przywrócona pierwotna wersja automatycznie wygenerowanego tekstu.

  Usuwanie napisów

  Jeżeli chcesz usunąć dodany do wykładu własny plik z napisami, kliknij wielokropek po prawej stronie i wybierz Usuń. Pamiętaj, że usuniętego pliku z napisami nie da się przywrócić.

  delete_captions.png

  Automatycznie wygenerowanych plików z napisami nie można usuwać. Można je edytować, zgodnie z przedstawionymi powyżej instrukcjami, zastępować własnymi plikami z napisami, albo wyłączać za pomocą przycisku „Wyłącz” w panelu napisów.

  Przeczytaj artykuł
 • Oficjalne zasady Konkursu dla nowych użytkowników

  W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZY SZANS NA ZWYCIĘSTWO. POSTANOWIENIE TO JEST NIEWAŻNE W PRZYPADKU PAŃSTW, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.

  BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

  SZCZEGÓŁY KONKURSU:

  • Konkurs: konkurs dla nowych użytkowników
  • Kryteria kwalifikacyjne: Uczestnik musi być instruktorem Udemy posiadającym konto, na które nie zostały nałożone żadne ograniczenia, który nie opublikował żadnych Kursów do momentu zgłoszenia się do Konkursu. Aby zakwalifikować się do Konkursu należy być subskrybentem marketingowych wiadomości e-mail od Udemy. Można nie zgodzić się na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, jednak należy mieć na uwadze, że aby zakwalifikować się do Konkursu, trzeba być subskrybentem przez cały czas trwania Konkursu.
  • Instrukcje dotyczące składania zgłoszeń: 1) należy złożyć zgłoszenie za pośrednictwem strony docelowej dostępnej pod adresem https://email.udemy.com/pub/sf/FormLink?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlYQGswBIYmzda1qE9fshLhocdTsiezgHrdOWOcFD7lYDAOXLTK5WhWepYVXMtX%3DYQpglLjHJlYQGuSmanmYIGSlzarWlfCSPtuMeOzcyCIbGBO1vejzeJb1zc0zfXfi7BhkRVXyjLNpLOfhKLX%3DlLjjPJokxnuHptQJhu&_ei_=EnD8aAh9_Pi-E6VKbe9R0XjhyMdkTudMZ61wj0OVSdO49H5HL0LTLEcYJsg (zwanej dalej „Stroną zgłoszeniową”); 2) należy zgłosić swój pierwszy Kurs do oceny jakości w ciągu 45 dni (1080 godzin) od dokonania zgłoszenia; 3) należy przejść proces weryfikacji i prawidłowo opublikować swój Kurs na witrynie udemy.com w ciągu 55 dni (1320 godzin) od dokonania zgłoszenia oraz 4) należy potwierdzić bycie subskrybentem promocyjnych wiadomości e-mail. „Kurs” został zdefiniowany w Warunkach użytkowania Udemy (dostępnych pod adresem https://www.udemy.com/terms). Każdy instruktor Udemy może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie. Kurs musi spełniać standardy jakości Udemy dostępne pod adresem https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/Course+Quality+Checklist+PL.pdf. Jeżeli Kurs zostanie usunięty z witryny internetowej udemy.com z jakiegokolwiek powodu w okresie od daty jego publikacji do daty, w której Sponsor planuje przyznanie Nagrody w Konkursie, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania Nagrody Konkursowej.
  • Nagroda konkursowa: Spot promocyjny na stronie przedstawiającej Zwycięzców Konkursu dla nowych użytkowników będzie dostępny pod adresem https://www.udemy.com/collection/newcomer-challenge-winners/all-courses przez jeden tydzień i będzie promowany przez Udemy za pośrednictwem kont Udemy na portalach Twitter i Facebook.
  • Zakończenie Konkursu: Konkurs zakończy się 45 dni po tym, jak Strona zgłoszeniowa Konkursu przestanie być dostępna.

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: Konkurs jest otwarty wyłącznie dla uczestników spełniających wymienione powyżej Kryteria kwalifikacyjne („Uczestnik”). NIE kwalifikują się do niego osoby należące do którejkolwiek z następujących kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, wspólnicy, partnerzy w dziedzinie marketingu, pracownicy, konsultanci lub pełnomocnicy Sponsora bądź Administratora oraz ich odpowiednie jednostki stowarzyszone, a także ich odpowiednie spółki, jednostki zależne, agencje reklamowe i promocyjne, (b) dostawcy produktów i usług związanych z Konkursem, w tym osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Konkursu; oraz (c) osoby, które (i) są członkami bliskiej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonka/małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnukowie), niezależnie od miejsca ich zamieszkania, lub (ii) zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, co jakakolwiek osoba należąca do którejkolwiek z wyżej wspomnianych kategorii, niezależnie od tego, czy osoby te są spokrewnione. Wszelkie kryteria kwalifikacyjne podlegają krajowym, prowincjonalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i miejscowym przepisom prawa. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik bezwarunkowo akceptuje niniejsze Oficjalne zasady (zwane dalej „Oficjalnymi zasadami”), a także decyzje Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA (zwanej dalej „Sponsorem” i „Administratorem”), które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach i zobowiązuje się ich przestrzegać.   

  W JAKI SPOSÓB MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Aby wziąć udział w konkursie, należy zastosować się do Instrukcji dotyczących składania zgłoszeń zgodnie z podanymi ewentualnie ograniczeniami, zanim kryteria Zakończenia Konkursu zostaną spełnione. Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem po złożeniu zgłoszenia przez stronę docelową.

  NAGRODA KONKURSOWA: Uczestnicy, których zgłoszenia spełniają standardy kwalifikacyjne określone w niniejszych Oficjalnych zasadach, otrzymają Nagrodę Konkursową. Nie ma możliwości wymiany nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego którejkolwiek z nagród. Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę.

  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przesyłanie informacji. Sponsor, Administrator oraz odpowiedni członkowie ich organów, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy, następcy prawni oraz cesjonariusze (łącznie zwani „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) wszelkie informacje, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe z winy lub bez winy Uczestnika, ze względu na błędy druku, błędy typograficzne lub inne błędy bądź z uwagi na sprzęt lub programowanie powiązane z Konkursem lub wykorzystywane w związku z Konkursem; (2) awarie techniczne wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub zerwanie połączenia dotyczące linii telefonicznych lub sprzętu bądź oprogramowania sieciowego; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu składania zgłoszeń lub w Konkurs; (4) błędy w druku, błędy typograficzne, techniczne, komputerowe, sieciowe lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas (a) przeprowadzania Konkursu, (b) przesyłania, przetwarzania lub wybierania zgłoszeń, (c) ogłaszania potencjalnych zwycięzców albo (d) w związku z nagrodami lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Konkursem; (5) spóźnione, zgubione, błędnie przekierowane, niewłaściwe, nieprawidłowe, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone lub ukradzione zgłoszenia lub wiadomości e-mail; (6) koszty związane z akceptacją lub zrzekaniem się nagród; lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych wspomnianych w niniejszej Umowie. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) nieprawidłowe, błędnie zapisane, błędnie przekierowane lub niemożliwe do dostarczenia zgłoszenia lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub przerwane, uszkodzone lub opóźnione transmisje komputerowe, lub (e) połączenie którychkolwiek z wyżej wymienionych elementów. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, utracone, niepełne, niewłaściwe lub zniszczone zgłoszenia, (ii) niemożliwe do dostarczenia wiadomości e-mail, co wynika z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca w skrzynce mailowej użytkownika, aby odebrać wiadomość e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (materialne lub niematerialne) spowodowane przez sprzęt komputerowy Uczestnika lub dane przechowywane na tego rodzaju sprzęcie ani za działania Uczestnika o charakterze osobistym, zawodowym lub komercyjnym. Dowód zamieszczenia zgłoszeń nie będzie uznawany za dowód przyjęcia ich przez Sponsora lub Administratora.
  • Oszustwo; Zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikowania przedmiotowego Konkursu lub jakiejkolwiek jego części, jeżeli zgodnie z ustaleniami Sponsora poczynionymi wedle jego uznania oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki naruszą integralność lub właściwy przebieg Konkursu. Jeżeli Konkurs zostanie przerwany, Sponsor może wedle uznania wytypować zwycięzców uprawnionych do otrzymania nagrody spośród wszystkich niewzbudzających podejrzeń, zakwalifikowanych zgłoszeń otrzymanych do momentu wystąpienia zdarzenia lub w inny sposób uznany przez Sponsora za sprawiedliwy i odpowiedni. Administrator wedle uznania zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą uzna za (a) dopuszczającą się manipulacji w odniesieniu do procesu zamieszczania zgłoszeń lub operacji podejmowanych w ramach Konkursu, (b) naruszającą Oficjalne zasady tej lub innej promocji lub (c) działającą w sposób nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub szkodliwy i do unieważnienia wszelkich powiązanych zgłoszeń. Wspomniany powyżej środek zaradczy nie wyklucza możliwości podjęcia przez Sponsora czynności prawnych lub innych przeciwko tego rodzaju osobom w celu ochrony przysługujących mu praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w danych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień.
  • Zwolnienie z odpowiedzialności. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Strony zwolnione z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pociągać Stron zwolnionych z odpowiedzialności oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w opracowywanie, realizację lub przeprowadzanie Konkursu do odpowiedzialności za straty, krzywdy, szkody, obrażenia, koszty, opłaty oraz wydatki, w tym w szczególności szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu (w tym straty moralne) lub śmierć wynikające z udziału w Konkursie, jakichkolwiek działaniach związanych z Konkursem lub przyjęciem, otrzymaniem lub wejściem w posiadanie jakiejkolwiek nagrody lub korzystaniem/nieprawidłowym korzystaniem z niej oraz za roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące naruszenia prawa do wizerunku, oszczerstwa lub naruszenia prywatności i dostaw towarów.

  SIŁA WYŻSZA: Jeżeli z dowolnego powodu Konkurs (lub jakakolwiek jego część) nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, robaka, nieprawidłowego funkcjonowania systemu, manipulacji, nieupoważnionej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, sztormu lub innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajku, ataku terrorystycznego, rozruchów, regulacji rządowych lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sponsora, które jego zdaniem uniemożliwiają przeprowadzenie, zagrażają bezpieczeństwu, uczciwości, integralności lub właściwemu przebiegowi Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części) bądź mają na niego negatywny wpływ, Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Konkursu wedle uznania lub do dalszego prowadzenia Konkursu poprzez wybór zwycięzców zakłóconego Konkursu według kolejności wpływu zgłoszeń składanych do zakłóconego Konkursu lub w inny sprawiedliwy, uczciwy i zgodny z niniejszymi Oficjalnymi zasadami sposób, który Sponsor wybierze wedle uznania.

  SPORY: Z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są zabronione na mocy przepisów prawa, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: (a) wszelkie spory, roszczenia oraz podstawy powództwa wynikające z Konkursu bądź nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie bez możliwości odwołania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczać się do faktycznie poniesionych wydatków bieżących, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, jednak w żadnym wypadku nie będą pokrywać kosztów obsługi prawnej; oraz (d) jeżeli nie jest to zabronione, w żadnym wypadku na rzecz Uczestnika nie zostanie zasądzone jakiekolwiek odszkodowanie pośrednie, retorsyjne, uboczne i następcze bądź odszkodowanie dowolnego rodzaju (inne niż w kwocie faktycznie poniesionych wydatków bieżących) i Uczestnik niniejszym zrzeka się praw do niego oraz jakichkolwiek praw do zmultiplikowania lub zwiększenia odszkodowania. Wszelkie kwestie i problemy dotyczące sposobu sformułowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Uczestnika i Sponsora w związku z Konkursem będą podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego i norm kolizyjnych (określonych w przepisach prawa stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby sprawić, że obowiązywałyby przepisy prawa innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Kalifornia, USA.

  INFORMACJA DLA REZYDENTÓW UE: Dane osobowe Uczestnika będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami prawa UE dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych, jako rezydent UE, Uczestnik ma prawo uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian i wycofywania swoich danych osobowych. Uczestnik w pewnych okolicznościach ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skorzystać ze wspomnianego prawa, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Sponsor jest administratorem oraz odbiorcą danych. Dane Uczestnika będą przesyłane poza granice Unii Europejskiej. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.udemy.com/terms/privacy.

  Przeczytaj artykuł
 • Oficjalne zasady wyzwania: tworzenie kursu na temat czarnego piątku

  W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W WYZWANIU NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZY SZANS NA ZWYCIĘSTWO. POSTANOWIENIE TO JEST NIEWAŻNE W PRZYPADKU PAŃSTW, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.

  BIORĄC UDZIAŁ W WYZWANIU, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: Wyzwanie: tworzenie kursu na temat czarnego piątku (zwane dalej „Wyzwaniem”) jest otwarte wyłącznie dla instruktorów Udemy, których konto na dzień 20 października 2017 roku, godz. 23:59 czasu pacyficznego funkcjonuje prawidłowo (zwanych dalej „Uczestnikami”). NIE kwalifikują się do niego osoby należące do którejkolwiek z następujących kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, wspólnicy, partnerzy w dziedzinie marketingu, pracownicy, konsultanci lub pełnomocnicy Sponsora bądź Administratora oraz ich odpowiednie jednostki stowarzyszone, a także ich odpowiednie spółki, jednostki zależne, agencje reklamowe i promocyjne, (b) dostawcy produktów i usług związanych z Wyzwaniem, w tym osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Wyzwania; oraz (c) osoby, które (i) są członkami bliskiej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonka/małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnukowie), niezależnie od miejsca ich zamieszkania, lub (ii) zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, co jakakolwiek osoba należąca do którejkolwiek z wyżej wspomnianych kategorii, niezależnie od tego, czy osoby te są spokrewnione. Wszelkie kryteria kwalifikacyjne podlegają krajowym, prowincjonalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i miejscowym przepisom prawa. Aby zakwalifikować się do Wyzwania, należy być subskrybentem marketingowych wiadomości e-mail i zgodzić się na wzięcie udziału w programach promocyjnych Udemy. W przypadku promocyjnych wiadomości e-mail: można nie zgodzić się na ich otrzymywanie w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, jednak należy mieć na uwadze, że aby zakwalifikować się do Wyzwania, trzeba być subskrybentem przez cały czas trwania Wyzwania. W przypadku programów promocyjnych: można zrezygnować z udziału w nich w dowolnym momencie po 30 listopada 2017 roku. Kurs musi spełniać standardy jakości Udemy dostępne na stronie https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/Course+Quality+Checklist+PL.pdf. Biorąc udział w Wyzwaniu, Uczestnik bezwarunkowo akceptuje niniejsze Oficjalne zasady (zwane dalej „Oficjalnymi zasadami”), a także decyzje Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA (zwanej dalej „Sponsorem” i „Administratorem”), które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach i zobowiązuje się ich przestrzegać.  

  W JAKI SPOSÓB MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W WYZWANIU: Aby zakwalifikować się do udziału w Wyzwaniu, należy: 1) zgłosić wcześniej nieopublikowany kurs (zwany dalej „Kursem”) do weryfikacji w witrynie internetowej udemy.com najpóźniej 20 października 2017 roku, o godz. 23:59 czasu pacyficznego; 2) zamieścić wpis na stronie docelowej https://email.udemy.com/pub/sf/FormLink?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlYQGswBIYmzda1qE9fshLhocdTssqtedbgjWTmcTMzaIBkzf4XmChYNWK7VXMtX%3DYQpglLjHJlYQGgzanvei4zaXnrJTzetLGzfEMbOdvkuMhi7rcpHowzbCnXrRc0zf4JFSzgdVXyjLNpLOfhKLX%3DrhkLJoHNpHghxohluHptQJhu&_ei_=EqPjbXJbwlQ9kzQyPizO7_9bAtbcQBOyjfLfjp7avhmiWF6YLktjViAHAm3Ab9eI8MRL; 3) być subskrybentem promocyjnych wiadomości e-mail oraz 4) wziąć udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy, logując się do konta instruktora i wyrażając zgodę na udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Należy mieć na uwadze, że Uczestnik otrzyma wyłącznie Nagrodę z tytułu Wyzwania za kursy, które nie były nigdy wcześniej publikowane. Uczestnik nie otrzyma Nagrody z tytułu Wyzwania za żadne kursy, które były już publikowane w witrynie Udemy. Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z informacją po zamieszczeniu zgłoszenia na stronie docelowej.

  USUNIĘCIE KURSU: Jeżeli Kurs zostanie usunięty z witryny internetowej udemy.com z dowolnego powodu w okresie od 05 września 2017 roku, godz. 12:01 czasu pacyficznego do 06 grudnia 2017 roku, godz. 23:59 czasu pacyficznego, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania Nagrody z tytułu Wyzwania.

  NAGRODA Z TYTUŁU WYZWANIA: Uczestnicy, którzy spełniają standardy kwalifikacyjne niniejszych Zasad, otrzymają zasoby edukacyjne do tworzenia kursów, a ich kursy zostaną zgłoszone do Konkursu tworzenia kursu na temat czarnego piątku, którego oficjalne zasady są dostępne poniżej (dalej „Nagroda z tytułu Wyzwania”). Uczestnicy Konkursu tworzenia kursu na temat czarnego piątku będą musieli spełnić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne określone w Oficjalnych zasadach konkursu tworzenia kursu na temat czarnego piątku.  

  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przesyłanie informacji. Sponsor, Administrator oraz odpowiedni członkowie ich organów, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy, następcy prawni oraz cesjonariusze (łącznie zwani „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) żadne informacje, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe z winy lub bez winy Uczestnika, ze względu na błędy w druku, błędy typograficzne lub inne błędy bądź z uwagi na sprzęt lub programowanie powiązane z Wyzwaniem lub wykorzystywane w związku z Wyzwaniem; (2) awarie techniczne wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub zerwane połączenia dotyczące linii telefonicznych lub sprzętu bądź oprogramowania sieciowego; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zamieszczania zgłoszeń lub w Wyzwanie; (4) błędy w druku, błędy typograficzne, techniczne, komputerowe, sieciowe lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas (a) przeprowadzania Wyzwania, (b) przesyłania, przetwarzania lub wybierania zgłoszeń, (c) ogłaszania zwycięzców lub potencjalnych zwycięzców, lub (d) w związku z nagrodami lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Wyzwaniem; (5) spóźnione, zgubione, uszkodzone, błędnie przekierowane, niewłaściwe, nieprawidłowe, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone lub ukradzione zgłoszenia lub wiadomości e-mail; (6) koszty związane z akceptacją lub realizacją nagród; lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych wspomnianych w niniejszej Umowie. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) nieprawidłowe, błędnie zapisane, błędnie przekierowane lub niemożliwe do dostarczenia wpisy lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub przerwane, uszkodzone lub opóźnione transmisje komputerowe, lub (e) połączenie którychkolwiek z wyżej wymienionych elementów. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, utracone, niepełne, niewłaściwe lub zniszczone wpisy, (ii) niemożliwe do dostarczenia wiadomości e-mail, co wynika z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca w skrzynce mailowej użytkownika, aby odebrać wiadomość e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (materialne lub niematerialne) spowodowane przez sprzęt komputerowy Uczestnika lub dane przechowywane na tego rodzaju sprzęcie ani za działania Uczestnika o charakterze osobistym, zawodowym lub komercyjnym. Dowód zamieszczenia wpisów nie będzie uznawany za dowód przyjęcia ich przez Sponsora lub Administratora.
  • Oszustwo; Zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikowania przedmiotowego WYzwania lub jakiejkolwiek jego części, jeżeli zgodnie z ustaleniami Sponsora poczynionymi wedle jego uznania oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki naruszą integralność lub właściwy przebieg Wyzwania. Jeżeli Wyzwanie zostanie przerwane, Sponsor może wedle uznania wytypować zwycięzców spośród wszystkich niewzbudzających podejrzeń, zakwalifikowanych wpisów otrzymanych do momentu wystąpienia zdarzenia lub w inny sposób uznany przez Sponsora za sprawiedliwy i odpowiedni. Administrator wedle uznania zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą uzna za (a) dopuszczającą się manipulacji w odniesieniu do procesu zamieszczania wpisów lub operacji podejmowanych w ramach Wyzwania, (b) naruszającą Oficjalne zasady tej lub innej promocji lub (c) działającą w sposób nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub szkodliwy i do unieważnienia wszelkich powiązanych wpisów. Wspomniany powyżej środek zaradczy nie wyklucza możliwości podjęcia przez Sponsora czynności prawnych lub innych przeciwko tego rodzaju osobom w celu ochrony przysługujących mu praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w danych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień.
  • Zwolnienie z odpowiedzialności. Biorąc udział w Wyzwaniu, Uczestnik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Strony zwolnione z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pociągać Stron zwolnionych z odpowiedzialności oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w opracowywanie, realizację lub przeprowadzanie Wyzwania do odpowiedzialności za straty, krzywdy, szkody, obrażenia, koszty, opłaty oraz wydatki, w tym w szczególności szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu (w tym straty moralne) lub śmierć wynikające z udziału w Wyzwaniu, jakichkolwiek działaniach związanych z Wyzwaniem lub przyjęciem, otrzymaniem lub wejściem w posiadanie jakiejkolwiek nagrody lub korzystaniem/nieprawidłowym korzystaniem z niej oraz za roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące naruszenia prawa do wizerunku, oszczerstwa lub naruszenia prywatności i dostaw towarów.

  SIŁA WYŻSZA: Jeżeli z dowolnego powodu Wyzwanie (lub jakakolwiek jego część) nie może zostać przeprowadzone zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, robaka, nieprawidłowego funkcjonowania systemu, manipulacji, nieupoważnionej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, sztormu lub innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajku, ataku terrorystycznego, rozruchów, regulacji rządowych lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sponsora, które jego zdaniem uniemożliwiają przeprowadzenie, zagrażają bezpieczeństwu, uczciwości, integralności lub właściwemu przebiegowi Wyzwania (lub jakiejkolwiek jego części) bądź mają na nie negatywny wpływ, Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Wyzwania wedle uznania lub do dalszego prowadzenia Wyzwania poprzez wybór zwycięzców zakłóconego Wyzwania, skupiając się na kwalifikujących się wpisach z części sprzed podjęcia działań przez Sponsora lub w inny sprawiedliwy, uczciwy i zgodny z niniejszymi Oficjalnymi zasadami sposób, który Sponsor wybierze wedle uznania.

  SPORY: Z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są zabronione na mocy przepisów prawa, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: (a) wszelkie spory, roszczenia oraz podstawy powództwa wynikające z Wyzwania bądź przyznanej nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie bez możliwości odwołania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczać się do faktycznie poniesionych wydatków bieżących, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w Wyzwaniu, jednak w żadnym wypadku nie będą pokrywać kosztów obsługi prawnej; oraz (d) jeżeli nie jest to zabronione, w żadnym wypadku na rzecz Uczestnika nie zostanie zasądzone jakiekolwiek odszkodowanie pośrednie, retorsyjne, uboczne i następcze bądź odszkodowanie dowolnego rodzaju (inne niż w kwocie faktycznie poniesionych wydatków bieżących) i Uczestnik niniejszym zrzeka się praw do niego oraz jakichkolwiek praw do powielenia lub zwiększenia odszkodowania. Wszelkie kwestie i problemy dotyczące sposobu sformułowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Uczestnika i Sponsora w związku z Wyzwaniem będą podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego i norm kolizyjnych (określonych w przepisach prawa stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby sprawić, że obowiązywałyby przepisy prawa innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Kalifornia, USA.

  INFORMACJA DLA REZYDENTÓW UE: Dane osobowe Uczestnika będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami prawa UE dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych, jako rezydent UE, Uczestnik ma prawo uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian i wycofywania swoich danych osobowych. Uczestnik w pewnych okolicznościach ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skorzystać ze wspomnianego prawa, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Sponsor jest administratorem oraz odbiorcą danych. Dane Uczestnika będą przesyłane poza granice Unii Europejskiej. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.udemy.com/terms/privacy.

  Oficjalne zasady konkursu tworzenia kursu na temat czarnego piątku

  W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU BĄDŹ ODBIORU WYGRANEJ W KONKURSIE NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZY SZANS NA ZWYCIĘSTWO. POSTANOWIENIE TO JEST NIEWAŻNE W PRZYPADKU PAŃSTW, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.

  BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE: Konkurs tworzenia kursu na temat czarnego piątku (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez spółkę Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA (zwaną dalej „Sponsorem”) i jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników, którzy (a) mają co najmniej osiemnaście (18) lat lub co najmniej tyle lat, ile wynosi granica pełnoletniości w kraju ich zamieszkania na dzień złożenia zgłoszenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, oraz (b) są instruktorami Udemy, których konto na dzień 20 października 2017 roku, godz. 23:59 czasu pacyficznego funkcjonuje prawidłowo (zwanych dalej „Uczestnikami”). Aby zgłoszenia kwalifikowały się do Nagrody Głównej, muszą być przygotowane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, polskim, portugalskim, hiszpańskim i tureckim (każdy z nich zwany dalej „Wybranym Językiem”). Zgłoszenia w językach innych niż Wybrane Języki będą kwalifikować się wyłącznie do Nagrody Drugiej. W Konkursie nie mogą brać udziału rezydenci prowincji Quebek, Kanady ani rezydenci Włoch, Norwegii, Szwecji, Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Syrii, Krymu ani żadnych innych krajów objętych sankcjami USA, a Konkurs jest nieważny, gdy jest zabroniony przepisami prawa. Nagrody NIE mogą zdobyć osoby należące do którejkolwiek z następujących kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, wspólnicy, partnerzy w dziedzinie marketingu, pracownicy, konsultanci lub pełnomocnicy Sponsora oraz jego odpowiednie jednostki stowarzyszone, a także jego odpowiednie spółki, jednostki zależne, agencje reklamowe i promocyjne, (b) dostawcy produktów i usług związanych z Konkursem, w tym osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Konkursu; oraz (c) osoby, które (i) są członkami bliskiej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonka/małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnukowie), niezależnie od miejsca ich zamieszkania lub (ii) zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, co jakakolwiek osoba należąca do którejkolwiek z wyżej wspomnianych kategorii, niezależnie od tego, czy osoby te są spokrewnione. Wszelkie kryteria kwalifikacyjne podlegają krajowym, prowincjonalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i miejscowym przepisom prawa. Aby zakwalifikować się do Konkursu, należy być subskrybentem marketingowych wiadomości e-mail i zgodzić się na wzięcie udziału w programach promocyjnych Udemy. W przypadku promocyjnych wiadomości e-mail: można nie zgodzić się na ich otrzymywanie w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, jednak należy mieć na uwadze, że aby zakwalifikować się do Konkursu, trzeba być subskrybentem przez cały czas trwania Konkursu. W przypadku programów promocyjnych: można zrezygnować z udziału w nich w dowolnym momencie po 30 listopada 2017 roku. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik bezwarunkowo akceptuje niniejsze Oficjalne zasady (zwane dalej „Oficjalnymi zasadami”), a także decyzje Sponsora, które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach i zobowiązuje się ich przestrzegać.

  OKRES SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Konkurs rozpoczyna się 05 września 2017 roku, o godz. 10.00 letniego czasu pacyficznego (Pacific Daylight Time, „PDT”) i kończy się 20 października 2017 roku, o godzinie 23:59:59 PDT („Okres składania zgłoszeń”). Zwycięzcy zostaną wybrani spośród prawidłowo przedłożonych zgłoszeń, które zostaną otrzymane terminowo, w Okresie składania zgłoszeń.

  W JAKI SPOSÓB MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Aby zakwalifikować się do udziału w Konkursie, należy: 1) zgłosić wcześniej nieopublikowany kurs opublikowany w Okresie składania zgłoszeń (zwany dalej „Kursem”) do weryfikacji w witrynie internetowej udemy.com najpóźniej 20 października 2017 roku, o godz. 23:59 czasu pacyficznego; 2) zamieścić zgłoszenie na stronie docelowej https://email.udemy.com/pub/sf/FormLink?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlYQGswBIYmzda1qE9fshLhocdTssqtedbgjWTmcTMzaIBkzf4XmChYNWK7VXMtX%3DYQpglLjHJlYQGgzanvei4zaXnrJTzetLGzfEMbOdvkuMhi7rcpHowzbCnXrRc0zf4JFSzgdVXyjLNpLOfhKLX%3DrhkLJoHNpHghxohluHptQJhu&_ei_=EqPjbXJbwlQ9kzQyPizO7_9bAtbcQBOyjfLfjp7avhmiWF6YLktjViAHAm3Ab9eI8MRL; 3) być subskrybentem promocyjnych wiadomości e-mail oraz 4) wziąć udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy, logując się do konta instruktora i wyrażając zgodę na udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Prosimy zauważyć, że nagrody będą przyznawane wyłącznie za nieopublikowane dotychczas kursy; Uczestnik nie otrzyma nagrody za żadne kursy, które były już publikowane w witrynie Udemy. Uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z informacją po zamieszczeniu zgłoszenia na stronie docelowej. Wszystkie złożone zgłoszenia stanowią własność Sponsora. Przystąpienie do Konkursu nie stanowi przystąpienia do żadnej innej promocji, konkursu ani loterii. Biorąc udział w Konkursie, każdy Uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszych zasad, Oficjalnych zasad, a także decyzji Sponsora, które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach i nie będą podlegać żadnej dodatkowej weryfikacji. Zgłoszenia przekraczające którekolwiek podane ograniczenia, jak również zgłoszenia generowane za pośrednictwem skryptu, makra lub innych metod automatycznych lub też za pośrednictwem jakichkolwiek środków naruszających zasady procesu rejestracji, będą nieważne. Każda próba przystąpienia realizowana w sposób inny niż tu opisano będzie nieważna. Sponsor określi wedle własnego uznania, co stanowi ważne zgłoszenie i zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszeń, które wedle jego wyłącznego uznania naruszają jakiekolwiek polityki, standardy lub praktyki Sponsora. Wszystkie wysłane materiały oraz zgłoszenia będą stanowić własność Sponsora i nie będą zwracane, a ich otrzymanie nie będzie potwierdzane.

  USUNIĘCIE KURSU: Jeżeli Kurs zostanie usunięty z witryny internetowej udemy.com z dowolnego powodu w okresie od 05 września 2017 roku, godz. 10:01 czasu pacyficznego do 06 grudnia 2017 roku, godz. 23:59 czasu pacyficznego, Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania nagrody.

  WYBÓR ZWYCIĘZCY:

  • Dla każdego z Wybranych Języków (angielski, francuski, niemiecki, japoński, polski, portugalski, hiszpański i turecki) zostanie wybranych trzech (3) zwycięzców Nagrody Głównej, co da łącznie dwudziestu czterech (24) zwycięzców Nagrody Głównej.
  • Zostanie wybranych trzydziestu sześciu (36) zwycięzców Nagrody Drugiej, bez względu na język instrukcji.

  Zwycięzcy będą wybierani przez jury składające się z ekspertów ds. marketingu zatrudnionych przez Sponsora lub jego jednostki stowarzyszone, na podstawie jakości i oryginalności kursu, a także jego atrakcyjności dla odbiorców, a decyzja zostanie podjęta 23 października 2017 roku. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród zgłoszeń otrzymanych w Okresie składania zgłoszeń. Potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez potencjalnego zwycięzcę w momencie składania zgłoszenia. Sponsor nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powiadomień, które zostaną zagubione lub przechwycone, lub nie zostaną odebrane z jakiegokolwiek powodu. Sponsor wystosuje tylko 1 (jedno) powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym będą zawarte potwierdzenie wygranej, szczegółowe informacje dotyczące odbioru nagrody, jak również prośba o przekazanie zdjęcia zwycięzcy do zamieszczenia na stronie Udemy.com. Jeżeli potencjalny zwycięzca nie będzie spełniał warunków, nie będzie przestrzegał Oficjalnych zasad, nie odpowie w terminie siedmiu (7) dni od chwili próby powiadomienia lub też odmówi przyjęcia nagrody z jakiegokolwiek powodu, zostanie zdyskwalifikowany, a nagroda zostanie unieważniona i pozostanie nieodebrana.

  NAGRODA/PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYGRANIA NAGRODY:

  W ramach Konkursu przyznane zostaną tylko podane poniżej nagrody.

  • Dwadzieścia cztery (24) Nagrody Główne: (1) promowany spot na temat zwycięskiego kursu w promocyjnych wiadomościach elektronicznych „Czarny Piątek” Udemy wysyłanych do studentów akademii Udemy, którzy wybrali odpowiedni Wybrany Język w ustawieniach swojego konta oraz (2) spot na temat zwycięskiego kursu zamieszczony na stronie internetowej promującej kurs „Czarny Piątek” Udemy, który będzie promowany innymi kanałami
  • Trzydzieści sześć (36) Nagród Drugich: spot na temat zwycięskiego kursu zamieszczony na stronie internetowej promującej kurs „Czarny Piątek” Udemy, który będzie promowany innymi kanałami

  Całkowita przybliżona wartość detaliczna wszystkich nagród przyznawanych w formie kredytu wynosi: $550 USD. Ogólne prawdopodobieństwo zdobycia nagrody zależy od liczby zgłoszeń otrzymanych w Okresie składania zgłoszeń.

  Nagrody będą realizowane od 23 października 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.

  Wymogiem koniecznym do otrzymania nagrody jest podpisanie przez potencjalnego zwycięzcę (a) Oświadczenia; (b) Zgody na wykorzystanie wizerunku (chyba że jest to zabronione); (c) zwolnienia z odpowiedzialności oraz (d) przekazanie każdego prawidłowo podpisanego dokumentu Sponsorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od podjętej próby powiadomienia. Potencjalny zwycięzca, który spełni wszystkie wymogi Konkursu, w tym w szczególności określone w niniejszym ustępie, zostanie uznany za oficjalnego zwycięzcę.

  Sponsor nie wymieni żadnych zagubionych, uszkodzonych ani skradzionych nagród. Nagród nie można przekazywać innym, nie podlegają one zwrotowi, jak również nie będą wydawane żadne nagrody zastępcze, oprócz określonych w niniejszym dokumencie przypadków, wedle wyłącznego uznania Sponsora. Nagród nie można wymienić na gotówkę. Sponsor zastrzega sobie prawo zastąpienia konkretnej nagrody inną nagrodą o porównywalnej lub wyższej wartości. Zwycięzcy mają obowiązek pokryć wszelkie obowiązujące miejscowe podatki dochodowe.

  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Sponsor nie udziela żadnych gwarancji i niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do wszelkich nagród przekazywanych w związku z Konkursem. BEZ USZCZERBKU DLA OGÓLNYCH SKUTKÓW POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NAGRODY SĄ PRZEKAZYWANE „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH CZY DOROZUMIANYCH, A SPONSOR NINIEJSZYM ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIE TEGO TYPU GWARANCJE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ.

  WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O ZWYCIĘZCY: Przyjęcie nagrody oznacza zgodę zwycięzcy na wykorzystywanie przez Sponsora oraz osoby przez niego wyznaczone jego imienia i nazwiska, wizerunku, zdjęcia, awatara lub informacji o nagrodzie (w tym w szczególności informacji o mieście, stanie, prowincji, terytorium oraz kraju zamieszkania) w związku z niniejszym Konkursem w celach promocyjnych, reklamowych lub innych, w dowolny sposób, na całym świecie, za pośrednictwem wszystkich środków przekazu znanych obecnie i opracowanych w przyszłości, w tym za pośrednictwem Internetu, bez żadnych ograniczeń oraz dodatkowo bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat, składania powiadomień, uzyskiwania zgody lub innych świadczeń.

  ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI; WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Przesyłanie informacji. Sponsor oraz odpowiedni członkowie jego organów, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy, jednostki stowarzyszone, następcy prawni oraz cesjonariusze (łącznie zwani „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) żadne informacje, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe z winy lub bez winy Uczestnika, ze względu na błędy w druku, błędy typograficzne lub inne błędy bądź z uwagi na sprzęt lub programowanie powiązane z Konkursem lub wykorzystywane w związku z Konkursem; (2) awarie techniczne wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub zerwane połączenia dotyczące linii telefonicznych lub sprzętu bądź oprogramowania sieciowego; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zamieszczania zgłoszeń lub w Konkurs; (4) błędy w druku, błędy typograficzne, techniczne, komputerowe, sieciowe lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas (a) przeprowadzania Konkursu, (b) przesyłania, przetwarzania lub wybierania zgłoszeń, (c) ogłaszania zwycięzców lub potencjalnych zwycięzców, lub (d) w związku z nagrodami lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Konkursem; (5) spóźnione, zgubione, uszkodzone, błędnie przekierowane, niewłaściwe, nieprawidłowe, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone lub ukradzione zgłoszenia lub wiadomości e-mail; (6) koszty związane z akceptacją lub zrzekaniem się nagród; lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych wspomnianych w niniejszej Umowie. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) nieprawidłowe, błędnie zapisane, błędnie przekierowane lub niemożliwe do dostarczenia wpisy lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub przerwane, uszkodzone lub opóźnione transmisje komputerowe, lub (e) połączenie którychkolwiek z wyżej wymienionych elementów. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, utracone, niepełne, niewłaściwe lub zniszczone wpisy, (ii) niemożliwe do dostarczenia wiadomości e-mail, co wynika z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca w skrzynce mailowej użytkownika, aby odebrać wiadomość e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (materialne lub niematerialne) spowodowane przez sprzęt komputerowy Uczestnika lub dane przechowywane na tego rodzaju sprzęcie ani za działania Uczestnika o charakterze osobistym, zawodowym lub komercyjnym. Dowód zamieszczenia wpisów nie będzie uznawany za dowód przyjęcia ich przez Sponsora.
  • Oszustwo; Zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikowania przedmiotowego Konkursu lub jakiejkolwiek jego części, jeżeli, zgodnie z ustaleniami Sponsora poczynionymi wedle jego uznania, integralność lub właściwy przebieg Konkursu naruszają oszustwa, awarie techniczne lub inne czynniki. Jeżeli Konkurs zostanie przerwany, Sponsor może wedle uznania wytypować zwycięzców spośród wszystkich niewzbudzających podejrzeń, zakwalifikowanych wpisów otrzymanych do momentu wystąpienia zdarzenia lub w inny sposób uznany przez Sponsora za sprawiedliwy i odpowiedni. Sponsor wedle uznania zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą uzna za (a) dopuszczającą się manipulacji w odniesieniu do procesu zamieszczania zgłoszeń lub operacji podejmowanych w ramach Konkursu, (b) naruszającą Oficjalne zasady tej lub innej promocji lub (c) działającą w sposób nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub szkodliwy i do unieważnienia wszelkich powiązanych zgłoszeń. Wspomniany powyżej środek zaradczy nie wyklucza możliwości podjęcia przez Sponsora czynności prawnych lub innych przeciwko tego rodzaju osobom w celu ochrony przysługujących mu praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w danych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień.
  • Zwolnienie z odpowiedzialności. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Strony zwolnione z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pociągać Stron zwolnionych z odpowiedzialności oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w opracowywanie, realizację lub przeprowadzanie Konkursu do odpowiedzialności za straty, krzywdy, szkody, obrażenia, koszty, opłaty oraz wydatki, w tym w szczególności szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu (w tym straty moralne) lub śmierć wynikające z udziału w Konkursie, jakichkolwiek działaniach związanych z Konkursem lub przyjęciem, otrzymaniem lub wejściem w posiadanie jakiejkolwiek nagrody lub korzystaniem/nieprawidłowym korzystaniem z niej oraz za roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące naruszenia prawa do wizerunku, oszczerstwa lub naruszenia prywatności i dostaw towarów.

  SIŁA WYŻSZA: Jeżeli z dowolnego powodu Konkurs (lub jakakolwiek jego część) nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, robaka, nieprawidłowego funkcjonowania systemu, manipulacji, nieupoważnionej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, sztormu lub innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajku, ataku terrorystycznego, rozruchów, regulacji rządowych lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sponsora, które jego zdaniem uniemożliwiają przeprowadzenie, zagrażają bezpieczeństwu, uczciwości, integralności lub właściwemu przebiegowi Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części) bądź mają na niego negatywny wpływ, Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Konkursu wedle uznania lub do dalszego prowadzenia Konkursu poprzez wybór zwycięzców zakłóconego Konkursu, skupiając się na kwalifikujących się zgłoszeniach z części sprzed podjęcia działań przez Sponsora lub w inny sprawiedliwy, uczciwy i zgodny z niniejszymi Oficjalnymi zasadami sposób, który Sponsor wybierze wedle uznania.

  SPORY: Z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są zabronione na mocy przepisów prawa, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: (a) wszelkie spory, roszczenia oraz podstawy powództwa wynikające z Konkursu bądź przyznanej nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie bez możliwości odwołania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczać się do faktycznie poniesionych wydatków bieżących, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, jednak w żadnym wypadku nie będą pokrywać kosztów obsługi prawnej; oraz (d) jeżeli nie jest to zabronione, w żadnym wypadku na rzecz Uczestnika nie zostanie zasądzone jakiekolwiek odszkodowanie pośrednie, retorsyjne, uboczne i następcze bądź odszkodowanie dowolnego rodzaju (inne niż w kwocie faktycznie poniesionych wydatków bieżących) i Uczestnik niniejszym zrzeka się praw do niego oraz jakichkolwiek praw do powielenia lub zwiększenia odszkodowania. Wszelkie kwestie i problemy dotyczące sposobu sformułowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Uczestnika i Sponsora w związku z Konkursem będą podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego i norm kolizyjnych (określonych w przepisach prawa stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby sprawić, że obowiązywałyby przepisy prawa innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Kalifornia, USA.

  KORZYSTANIE Z DANYCH: Sponsor będzie gromadzić online dane osobowe dotyczące Uczestników, zgodnie ze swoją polityką ochrony prywatności. Proszę zapoznać się z polityką prywatności Sponsora dostępną pod adresem https://www.udemy.com/terms/privacy. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy niniejszym zgadzają się na gromadzenie i wykorzystywane przez Sponsora ich danych osobowych oraz potwierdzają, że przeczytali i przyjmują postanowienia polityki ochrony prywatności Sponsora.

  INFORMACJA DLA REZYDENTÓW UE: Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami prawa UE dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych, jako rezydent UE, Uczestnik ma prawo uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian i wycofywania swoich danych osobowych. Uczestnik w pewnych okolicznościach ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skorzystać ze wspomnianego prawa, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Sponsor jest administratorem oraz odbiorcą danych. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.udemy.com/terms/privacy.

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW:

  Jeżeli dowolne z postanowień zawartych w niniejszych Oficjalnych zasadach jest nieważne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami lub regulacjami danego kraju, będzie ono obowiązywać jedynie w dozwolonym zakresie. Oprócz zastrzeżeń dotyczących zobowiązań podatkowych zawartych w niniejszych Oficjalnych zasadach, zwycięzcy podlegają zasadom i regulacjom swojego kraju zamieszkania, w tym w szczególności wymogom dotyczącym zgłaszania dochodów i, o ile ma to zastosowanie, uiszczaniu należnych podatków zgodnie z tymi przepisami.

  • Informacje dla Uczestników z Niemiec: Niezależnie od wszelkich przeciwstawnych postanowień niniejszych Oficjalnych zasad, Uczestnik oraz Strony zwolnione z odpowiedzialności ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu śmierci, urazów ciała i rozstroju zdrowia oraz z tytułu zamiaru, rażącego zaniedbania i podstępnego ukrycia wad lub niedotrzymania zagwarantowanej jakości. W przypadkach lekkiego zaniedbania Uczestnik oraz Strony zwolnione z odpowiedzialności ponoszą odpowiedzialność jedynie z tytułu naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania podstawowe); termin „zobowiązanie podstawowe” oznacza zobowiązanie, którego spełnienie w pierwszej kolejności pozwala na realizację niniejszej umowy i w związku z tym na którego spełnienie partner umowny może ogólnie polegać. W takich przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do strat lub szkód, które można było zasadnie przewidzieć w chwili, gdy niniejsza umowa wchodziła w życie. Powyższe pozostaje bez wpływu na ewentualną odpowiedzialność Stron zwolnionych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji i roszczeń opartych na niemieckiej ustawie o odpowiedzialności z tytułu wad produktu.
  • Informacje dla uczestników z Meksyku: Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy z Meksyku niniejszym wyraźnie zgadzają się i akceptują fakt, iż niniejszy Konkurs odbywa się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, a w zakresie wszystkiego, co wiąże się z interpretacją, realizacją i egzekwowaniem niniejszych Ogólnych zasad, każdy z takich Uczestników wyraźnie poddaje się prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz jurysdykcji właściwych sądów stanowych i federalnych w Stanie Kalifornia, USA, wyraźnie zrzekając się prawa do korzystania z wszelkich innych jurysdykcji, które mogłyby jemu odpowiadać z uwagi na jego obecne lub przyszłe miejsce stałego zamieszkania lub z innych przyczyn.
  • Informacje dla Uczestników z Wielkiej Brytanii: Niezależnie od wszelkich przeciwstawnych postanowień niniejszych Oficjalnych zasad, odpowiedzialność żadnej osoby ani jednostki z tytułu śmierci lub urazów ciała wynikających z zaniedbania nie zostanie w żaden sposób ograniczona, a także nie zostanie ograniczona odpowiedzialność takich osób lub podmiotów z tytułu nadużyć ani innych kwestii, jeżeli odpowiedzialność nie może być ograniczona ani wyłączona zgodnie z przepisami prawa.

  LISTA ZWYCIĘZCÓW: Informacje na temat zwycięzców będą dostępne po 30 października 2017 na stronie https://teach.udemy.com/pl/bfcontest.

  Przeczytaj artykuł
 • Często zadawane pytania dotyczące automatycznie wygenerowanych napisów

  W ramach planu Udemy umożliwiającego instruktorom docieranie do odbiorców z całego świata i ułatwiającego użytkownikom dostęp do treści kursów zapewniamy angielskie napisy generowane automatycznie do wykładów wideo prowadzonych w języku angielskim. Napisy ułatwiają przyswajanie materiału tym uczestnikom, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Sprawiają one ponadto, że materiał jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy do zapamiętania, a także pozwalają na uczestnictwo w kursach osobom z upośledzeniem słuchu.

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, które otrzymujemy w związku z programem napisów generowanych automatycznie.

  W jaki sposób tworzone są automatyczne napisy?

  Automatyczne generowanie napisów odbywa się za pomocą technologii rozpoznawania mowy.

  Kiedy zostaną utworzone automatycznie wygenerowane napisy dla istniejących kursów?

  Angielskie napisy wygenerowane automatycznie dla istniejących kursów w języku angielskim dostępnych w ofercie Udemy zostaną udostępnione do końca 2017 r. Jeśli zależy Ci na wcześniejszym udostępnieniu automatycznie wygenerowanych napisów dla Twojego kursu, napisz do nas na adres instructorsupport@udemy.com.

  Kiedy automatycznie wygenerowane napisy będą dodawane do nowych kursów?

  Angielskie napisy generowane automatycznie będą tworzone dla nowych kursów w języku angielskim po przesłaniu kursu do recenzji i zatwierdzenia, ale przed publikacją kursu i rozpoczęciem zapisów.

  Jeśli po otrzymaniu automatycznie wygenerowanych napisów do kursu opublikuję nowy wykład wideo, czy do niego również otrzymam automatycznie wygenerowane napisy?

  Tak. Nowe wykłady wideo w języku angielskim publikowane w ramach kursu otrzymają automatycznie wygenerowane napisy.

  Czy otrzymam powiadomienie, że do mojego kursu zostały przygotowane automatycznie wygenerowane napisy?

  Tak. Po dodaniu automatycznie wygenerowanych napisów do kursu otrzymasz powiadomienie na stronie Napisy. Otrzymasz także powiadomienie na ikonie dzwonka.  

  captions_notification.png

  Jak będą oznaczone automatycznie wygenerowane napisy na stronie głównej kursu?

  Jeśli dla kursu udostępniono automatycznie wygenerowane napisy, na stronie docelowej kursu obok ikony napisów wyświetli się oznaczenie „wygenerowane automatycznie”. Jeśli jednak instruktor zmieni dużą ilość napisów, ikona „wygenerowane automatycznie” zniknie.

  Informacje o edytowaniu automatycznie wygenerowanych napisów są dostępne poniżej.

  autogenerated_caps.png

  Czy mogę poprosić o utworzenie i dodanie do kursu automatycznie wygenerowanych napisów w językach innych niż angielski?

  Obecnie program napisów obejmuje tworzenie tylko angielskich napisów do treści angielskojęzycznych. Instruktorzy, jeśli chcą, mogą samodzielnie dodawać do swoich kursów napisy w innych językach. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

  Czy mogę samodzielnie edytować automatycznie wygenerowane napisy?

  Tak. Jeśli chcesz poprawić lub edytować napisy wygenerowane dla Twojego kursu, możesz to zrobić, postępując zgodnie z następującymi krokami:

  1. Na stronie Zarządzanie kursem kliknij znajdującą się po lewej stronie opcję Napisy.

  2. Na stronie angielskich napisów kliknij ikonę pobierania po prawej stronie wykładu, aby pobrać plik .VTT z napisami.

  download_vtt_file.png

  3. Otwórz plik .VTT w edytorze tekstu na komputerze i wprowadź wymagane zmiany (w Internecie jest dostępnych wiele edytorów napisów, których przykłady znajdziesz tutaj). Zapisz zmiany, zachowując przy tym pierwotny formatu pliku (.VTT).

  4. Prześlij plik napisów do odpowiedniego wykładu w ramach kursu, klikając ikonę przesyłania (patrz sekcja „Jak przesłać napisy do swojego kursu Udemy” w tym artykule pomocy technicznej). Poprawiony przez Ciebie plik automatycznie zastąpi pierwotny plik napisów wygenerowanych automatycznie.

  Czy wciąż mogę przesyłać własne napisy do mojego kursu?

  Tak. Instruktorzy wciąż mogą przesyłać i wykorzystywać napisy do kursu, które utworzyli samodzielnie, i to właśnie te napisy zostaną użyte zamiast tych automatycznie wygenerowanych. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, zajrzyj do tego artykułu.

  Czy mogę samodzielnie wyłączyć napisy?

  Tak. Jeśli chcesz wyłączyć napisy do swojego kursu, możesz to zrobić, klikając przycisk Wyłącz w prawym górnym rogu strony Napisy.

  disable_captions.png

  Pojawia się komunikat, że automatycznie wygenerowane napisy zostały wyłączone z powodu „niskiej jakości”. W jaki sposób jest oceniany ten parametr?

  Napisy mogą uzyskać niską ocenę pod względem jakości z wielu powodów, np. z powodu niskiej jakości dźwięku w wykładzie wideo, hałasu w tle lub nierozpoznawalnych słów. W takich przypadkach automatycznie wygenerowane napisy zostaną wyłączone. Jednak uczestnicy kursu z problemami słuchowymi, którzy z tego powodu poproszą o udostępnienie napisów, wciąż będą mieć możliwość ich włączenia.

  Instruktorzy mogą ponownie włączyć napisy, pobierając plik napisów, edytując go w edytorze tekstowym i raz jeszcze przesyłając do odpowiednich wykładów. Kroki opisujące ten proces zostały opisane powyżej.

  Przeczytaj artykuł
 • Konkurs – źródło sukcesu (Spring into Success) Oficjalne zasady

  W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZY SZANS NA ZWYCIĘSTWO. POSTANOWIENIE TO JEST NIEWAŻNE W PRZYPADKU PAŃSTW, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.

  BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

  1. Kryteria kwalifikacyjne. Konkurs – źródło sukcesu (zwany dalej „Konkursem”) jest otwarty wyłącznie dla instruktorów Udemy, których konto na dzień 5 czerwca 2017 godz. 23:59 czasu pacyficznego funkcjonuje prawidłowo (zwanych dalej „Uczestnikami”). NIE kwalifikują się do niego osoby należące do którejkolwiek z następujących kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, wspólnicy, partnerzy w dziedzinie marketingu, pracownicy, konsultanci lub pełnomocnicy Sponsora bądź Administratora oraz ich odpowiednie jednostki stowarzyszone, a także ich odpowiednie spółki, jednostki zależne, agencje reklamowe i promocyjne, (b) dostawcy produktów i usług związanych z Konkursem, w tym osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Konkursu; oraz (c) osoby, które (i) są członkami bliskiej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonka/małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnukowie), niezależnie od miejsca ich zamieszkania, lub (ii) zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, co jakakolwiek osoba należąca do którejkolwiek z wyżej wspomnianych kategorii, niezależnie od tego, czy osoby te są spokrewnione. Wszelkie kryteria kwalifikacyjne podlegają krajowym, prowincjonalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i miejscowym przepisom prawa. (d) Aby zakwalifikować się do Konkursu, należy być subskrybentem marketingowych wiadomości e-mail i zgodzić się na wzięcie udziału w programach promocyjnych Udemy. W przypadku promocyjnych wiadomości e-mail: można nie zgodzić się na ich otrzymywanie w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, jednak należy mieć na uwadze, że aby zakwalifikować się do Konkursu, trzeba być subskrybentem przez cały czas trwania Konkursu. W przypadku programów promocyjnych: można zrezygnować z udziału w nich w dowolnym momencie po 31 sierpnia. Kurs musi spełniać standardy jakości Udemy dostępne tutaj. Biorąc udział w Konkursie, każdy Uczestnik bezwarunkowo akceptuje niniejsze Oficjalne zasady (zwane dalej „Oficjalnymi zasadami”), a także decyzje Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA (zwanej dalej „Sponsorem” i „Administratorem”), które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach i zobowiązuje się ich przestrzegać.

  2. Kursy spełniające standardy kwalifikacyjne określone w niniejszych Zasadach otrzymają dodatkowe 5% Dochodu Instruktora, jak opisano tutaj: https://www.udemy.com/terms/instructor/ z Kwoty netto otrzymanej z tytułu Programu ofert Udemy i Programu wspomagania marketingowego Udemy, których zasady są dostępne tutaj:https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229232607?flash_digest=8f6a5ddec14474650ad502ff860d78f3cbac637f (zwane dalej „Wynagrodzeniem z tytułu Konkursu”).

  3. Wycofanie Kursu. Jeżeli Kurs zostanie usunięty z witryny internetowej udemy.com z dowolnego powodu w okresie od 18 lipca godz. 00:01 czasu pacyficznego do 31 sierpnia godz. 23:59 czasu pacyficznego, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania Wynagrodzenia z tytułu Konkursu.

  4. W jaki sposób można wziąć udział w Konkursie: Aby zakwalifikować się do udziału w Konkursie, należy 1) zgłosić wcześniej nieopublikowany kurs (zwany dalej „Kursem”) do weryfikacji w witrynie internetowej udemy.com najpóźniej 18 lipca 2017 r. o godz. 23:59 czasu pacyficznego, 2) zamieścić wpis na stronie docelowej tutaj: ŁĄCZE 3) być subskrybentem promocyjnych wiadomości e-mail oraz 4) wziąć udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy, logując się do konta instruktora i wyrażając zgodę na udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Należy mieć na uwadze, że uczestnik otrzyma wyłącznie Wynagrodzenie z tytułu Konkursu za kursy, które nie były nigdy wcześniej publikowane. Uczestnik nie otrzyma Wynagrodzenia z tytułu Konkursu za żadne kursy, które były już publikowane w witrynie Udemy.

  5. Jak można dowiedzieć się o pozytywnym zakwalifikowaniu do Konkursu? Instruktorzy otrzymają wiadomość e-mail z informacją po zamieszczeniu wpisu na stronie docelowej.

  6. Zwolnienie z odpowiedzialności / Warunki uczestnictwa.

  A. Przesyłanie informacji. Sponsor, Administrator oraz odpowiedni członkowie ich organów, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy, następcy prawni oraz cesjonariusze (łącznie zwani „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) wszelkie informacje, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe z winy lub bez winy Uczestnika, ze względu na błędy druku, błędy typograficzne lub inne błędy bądź z uwagi na sprzęt lub programowanie powiązane z Konkursem lub wykorzystywane w związku z Konkursem; (2) awarie techniczne wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub zerwanie połączenia dotyczące linii telefonicznych lub sprzętu bądź oprogramowania sieciowego; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zamieszczania wpisów lub w Konkurs; (4) błędy druku, błędy typograficzne, techniczne, komputerowe, sieciowe lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas (a) przeprowadzania Konkursu, (b) przesyłania, przetwarzania lub wybierania wpisów, (c) ogłaszania zwycięzców lub potencjalnych zwycięzców, lub (d) w związku z nagrodami lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Konkursem; (5) spóźnione, zgubione, uszkodzone, błędnie przekierowane, niewłaściwe, nieprawidłowe, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone lub ukradzione wpisy lub wiadomości e-mail; (6) koszty związane z akceptacją lub zrzekaniem się nagród; lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych wspomnianych w niniejszej Umowie. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) nieprawidłowe, błędnie zapisane, błędnie przekierowane lub niemożliwe do dostarczenia wpisy lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub przerwane, uszkodzone lub opóźnione transmisje komputerowe, lub (e) połączenie którychkolwiek z wyżej wymienionych elementów. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, utracone, niepełne, niewłaściwe lub zniszczone wpisy, (ii) niemożliwe do dostarczenia wiadomości e-mail, co wynika z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca w skrzynce mailowej użytkownika, aby odebrać wiadomość e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek szkody (materialne lub niematerialne) spowodowane przez sprzęt komputerowy Uczestnika lub dane przechowywane na tego rodzaju sprzęcie ani za działania Uczestnika o charakterze osobistym, zawodowym lub komercyjnym. Dowód zamieszczenia wpisów nie będzie uznawany za dowód przyjęcia ich przez Sponsora lub Administratora.

  B. Oszustwo; Zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikowania przedmiotowego Konkursu lub jakiejkolwiek jego części, jeżeli zgodnie z ustaleniami Sponsora poczynionymi wedle jego uznania oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki naruszą integralność lub właściwy przebieg Konkursu. Jeżeli Konkurs zostanie przerwany, Sponsor może wedle uznania wytypować zwycięzców spośród wszystkich niewzbudzających podejrzeń, zakwalifikowanych wpisów otrzymanych do momentu wystąpienia zdarzenia lub w inny sposób uznany przez Sponsora za sprawiedliwy i odpowiedni. Administrator wedle uznania zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą uzna za (a) dopuszczającą się manipulacji w odniesieniu do procesu zamieszczania wpisów lub operacji podejmowanych w ramach Konkursu, (b) naruszającą Oficjalne zasady tej lub innej promocji lub (c) działającą w sposób nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub szkodliwy i do unieważnienia wszelkich powiązanych wpisów. Wspomniany powyżej środek zaradczy nie wyklucza możliwości podjęcia przez Sponsora czynności prawnych lub innych przeciwko tego rodzaju osobom w celu ochrony przysługujących mu praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w danych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień.

  C. Zwolnienie z odpowiedzialności. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Strony zwolnione z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pociągać Stron zwolnionych z odpowiedzialności oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w opracowywanie, realizację lub przeprowadzanie Konkursu do odpowiedzialności za straty, krzywdy, szkody, obrażenia, koszty, opłaty oraz wydatki, w tym w szczególności szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu (w tym straty moralne) lub śmierć wynikające z udziału w Konkursie, jakichkolwiek działaniach związanych z Konkursem lub przyjęciem, otrzymaniem lub wejściem w posiadanie jakiejkolwiek nagrody lub korzystaniem/nieprawidłowym korzystaniem z niej oraz za roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące naruszenia prawa do wizerunku, oszczerstwa lub naruszenia prywatności i dostaw towarów.

  9. SIŁA WYŻSZA Jeżeli z dowolnego powodu Konkurs (lub jakakolwiek jego część) nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, robaka, nieprawidłowego funkcjonowania systemu, manipulacji, nieupoważnionej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, sztormu lub innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajku, ataku terrorystycznego, rozruchów, regulacji rządowych lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sponsora, które jego zdaniem uniemożliwiają przeprowadzenie, zagrażają bezpieczeństwu, uczciwości, integralności lub właściwemu przebiegowi Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części) bądź mają na niego negatywny wpływ, Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Konkursu wedle uznania lub do dalszego prowadzenia Konkursu poprzez wybór zwycięzców zakłóconego Konkursu, skupiając się na kwalifikujących się wpisach z części sprzed podjęcia działań przez Sponsora lub w inny sprawiedliwy, uczciwy i zgodny z niniejszymi Oficjalnymi zasadami sposób, który Sponsor wybierze wedle uznania.

  10. Spory. Z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są zabronione na mocy przepisów prawa, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: (a) wszelkie spory, roszczenia oraz podstawy powództwa wynikające z Konkursu bądź przyznanej nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie bez możliwości odwołania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczać się do faktycznie poniesionych wydatków bieżących, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, jednak w żadnym wypadku nie będą pokrywać kosztów obsługi prawnej; oraz (d) jeżeli nie jest to zabronione, w żadnym wypadku na rzecz Uczestnika nie zostanie zasądzone jakiekolwiek odszkodowanie pośrednie, retorsyjne, uboczne i następcze bądź odszkodowanie dowolnego rodzaju (inne niż w kwocie faktycznie poniesionych wydatków bieżących) i Uczestnik niniejszym zrzeka się praw do niego oraz jakichkolwiek praw do powielenia lub zwiększenia odszkodowania. Wszelkie kwestie i problemy dotyczące sposobu sformułowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Uczestnika i Sponsora w związku z Konkursem będą podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego i norm kolizyjnych (określonych w przepisach prawa stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby sprawić, że obowiązywałyby przepisy prawa innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Kalifornia, USA.

  Informacja dla rezydentów UE: Dane osobowe Uczestnika będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami prawa UE dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych, jako rezydent UE, Uczestnik ma prawo do uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian i wycofywania swoich danych osobowych. Uczestnik w pewnych okolicznościach ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skorzystać ze wspomnianego prawa, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Sponsor jest administratorem oraz odbiorcą danych. Dane Uczestnika będą przesyłane poza granice Unii Europejskiej.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Jak tworzyć zadania w kursie

  Zadania to doskonały sposób dla instruktorów na wszechstronne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników podczas kursu. Korzystając z funkcji zadań, instruktorzy mogą tworzyć różnorodne pytania dotyczące zagadnień, które obejmują kursy. Ponadto instruktorzy mogą przesyłać instrukcje i rozwiązania w formie filmu oraz przekazywać informacje zwrotne na temat przesłanych przez uczestników kursu, ukończonych zadań.

  Po wykonaniu zadania uczestnicy kursu mogą porównać swój wynik z rozwiązaniem przesłanym przez instruktora i, jeśli chcą, otrzymać informacje zwrotne od innych uczestników kursu.

  W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób można tworzyć zadania w kursie i dzięki temu pokazać uczestnikom kursu, jak mogą w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności.

  Jak utworzyć zadanie

  Aby utworzyć zadanie, przejdź do strony Program nauczania kursu, a następnie przewiń do dołu strony. Aby rozpocząć tworzenie zadania, kliknij opcję Dodaj zadanie.

  add_assignment.jpg

  Podstawowe informacje

  Po kliknięciu opcji Dodaj zadanie pojawi się monit o podanie podstawowych informacji dotyczących zadania. Obejmują one tytuł zadania, jego opis i czas potrzebny na wykonanie wyrażony w minutach.

  Po podaniu podstawowych danych zadania kliknij Zapisz, aby przejść dalej.

  Instrukcje

  Na tej stronie należy wprowadzić instrukcje do zadania. Instrukcje mogą być w formie filmu lub tekstu. W przypadku skorzystania z obu tych form instrukcje tekstowe zostaną wyświetlone pod filmem.

  Instrukcje powinny zawierać opis zadania, jego cel, co należy zrobić oraz spis materiałów potrzebnych do wykonania zadania. Można również przesłać materiały do pobrania, których uczestnicy kursu mogą użyć, aby wykonać zadanie.

  assignment_instructions.jpg

  Pytania

  Na stronie Pytania należy dodać pytania do zadania. Każde zadanie musi zawierać co najmniej jedno pytanie. Można dodać dowolną liczbę pytań, ale należy pamiętać, że uczestnicy kursu będą wpisywać odpowiedzi w polach tekstowych znajdujących się obok pytań.

  Po utworzeniu pytania kliknij przycisk Prześlij. Następnie, aby utworzyć kolejne pytanie, kliknij przycisk Dodaj więcej.

  assignments_question.jpg

  Po utworzeniu pytań do zadania kliknij przycisk Rozwiązania znajdujący się w lewej części strony.

  Rozwiązania

  Na stronie Rozwiązania można dodać odpowiedzi do utworzonych pytań i przesłać do wglądu uczestników kursu film z omówieniem rozwiązania zadania. Ta strona może również zawierać materiały do pobrania.

  Aby wprowadzić tekstowe odpowiedzi do utworzonych pytań, kliknij przycisk Dodaj odpowiedź znajdujący się pod pytaniem. Po podaniu rozwiązania kliknij przycisk Prześlij.

  Podgląd i publikacja zadania

  Aby zobaczyć, jak zadanie będą widzieli uczestnicy kursu, możesz w dowolnym momencie kliknąć przycisk Podgląd znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

  Po wprowadzeniu podstawowych informacji, instrukcji, pytań i rozwiązań można opublikować zadanie, klikając przycisk Opublikuj znajdujący się na lewo od ikony Podgląd.

  Edycja zadania

  W dowolnym momencie można wprowadzić zmiany w opublikowanym zadaniu. Na stronie Program kursu ustaw kursor myszy na zadaniu, a następnie kliknij ikonę ołówka, która pojawi się obok tytułu zadania.

  Przekazywanie i przeglądanie informacji zwrotnych

  Gdy uczestnik kursu ukończy zadanie, otrzymasz powiadomienie. Można przeglądać odpowiedzi i dodawać informacje zwrotne, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Przejdź do pulpitu instruktora.
  2. Kliknij kartę Zadania.
  3. Pojawią się ukończone zadania, które zostały przesłane. Można użyć różnych opcji filtrowania znajdujących się po lewej stronie, aby wyszukać konkretne zadania.

  assignments_dashboard.jpg

  1. Kliknij zadanie, które chcesz ocenić. Ocenę i informację zwrotną dodaj w sekcji Ocenianie. Po podaniu oceny kliknij przycisk Prześlij.

  feedback_assignments.jpg

  Jeżeli masz dodatkowe pytania na temat tworzenia zadań, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Stwórz test praktyczny

  Testy praktyczne dają instruktorom możliwość tworzenia obszernych symulacji egzaminów, które mogą posłużyć uczestnikom kursów do oceny wiedzy z wybranego przedmiotu. Testy praktyczne są podobne do innych testów — składają się z pytań wielokrotnego wyboru lub wielokrotnego zaznaczenia. Różnica polega na tym, że stanowią one znacznie obszerniejsze narzędzie do sprawdzania wiedzy.

  Testy praktyczne można dodawać do standardowych kursów Udemy. Są szczególnie przydatne podczas przygotowań do egzaminów końcowych. Do takich egzaminów należą m.in. testy SAT, GMAT, ACT lub egzaminy certyfikujące stosowane w różnych branżach, np. IT, architekturze, finansach i biznesie.

  Instruktorzy mogą dodać test praktyczny do standardowego kursu Udemy. Mogą też stworzyć nowy kurs składający się wyłącznie z testów praktycznych.

  Niniejszy artykuł omawia, w jaki sposób instruktorzy mogą tworzyć i dodawać testy praktyczne do swoich kursów.

  Dodawanie testu praktycznego do programu nauczania

  Aby dodać test praktyczny do programu kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź na stronę programu kursu, przewiń zawartość strony w dół i kliknij Dodaj test praktyczny.

  add_practice_test.png

  2. Wprowadź nazwę testu, jego opis, ramy czasowe i minimalną liczbę punktów wymaganą do zaliczenia. W tej sekcji można również aktywować opcję losowego układania pytań i odpowiedzi.

  Aby kontynuować, po wprowadzeniu informacji kliknij Dodaj test praktyczny.

  practice_test_info.png

  Test praktyczny zostanie dodany do Twojego programu. Teraz możesz zacząć dodawać do niego pytania.

  Dodawanie pytań do testu praktycznego

  Po dodaniu testu praktycznego do programu nauczania można dodać do niego pytania. W tym celu należy użyć opcji Dodaj pojedyncze pytanie lub Narzędzie do przesyłania wielu pytań.

  add_questions.png

  Aby zacząć, kliknij opcję Dodaj pytania, która znajduje się na prawo od ikony testu praktycznego. Następnie wybierz jedną z dwóch opcji: Dodaj pojedyncze pytanie lub Narzędzie do przesyłania wielu pytań.

  Korzystanie z opcji Dodaj pojedyncze pytanie

  Za pomocą opcji Dodaj pojedyncze pytanie można tworzyć pytania i dodawać jedno po drugim do testu praktycznego.

  Po kliknięciu opcji Dodaj pojedyncze pytanie należy wybrać typ pytania: wielokrotnego wyboru lub wielokrotnego zaznaczenia. Na pytanie wielokrotnego wyboru jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Na pytanie wielokrotnego zaznaczenia właściwych odpowiedzi może być kilka.

  Gdy wybierzesz, jaki typ pytania chcesz stworzyć, dokończ je, wykonując następujące czynności:

  1. Wprowadź treść pytania.
  2. Podaj możliwe odpowiedzi. Maksymalna liczba wynosi 15.
  3. Klikając kółko po lewej, wybierz jedną poprawną odpowiedź lub kilka poprawnych odpowiedzi.
  4. Podaj uzasadnienie poprawnej odpowiedzi. Jeśli tworzysz pytanie wielokrotnego zaznaczenia, podaj uzasadnienie każdej odpowiedzi.
  5. Dodaj obszar wiedzy (opcjonalnie). Jeśli test praktyczny zawiera grupy pytań, które dotyczą pewnych tematów podrzędnych, możesz stworzyć obszary wiedzy i dodać do nich pytania. Po zakończeniu testu praktycznego uczestnicy kursu zobaczą wynik ogólny i wyniki z poszczególnych obszarów wiedzy.
  6. Kliknij Zapisz.

  Po zapisaniu pytania możesz dodawać kolejne według tego samego schematu.

  Question_Options.png

  Korzystanie z narzędzia do przesyłania wielu pytań

  Narzędzie do przesyłania wielu pytań pozwala dodać do testu praktycznego Udemy gotowy zestaw pytań. Aby skorzystać z narzędzia, najpierw pobierz szablon pytań testu praktycznego Udemy, a następnie sformatuj pytania zgodnie z instrukcjami. Łącze do pobrania szablonu pojawi się po kliknięciu opcji Narzędzie do przesyłania wielu pytań.

  Ponadto możesz uzyskać dostęp do tego szablonu w tym miejscu. Szablonu można użyć zarówno do pytań wielokrotnego wyboru, jak i wielokrotnego zaznaczenia.

  Po wypełnieniu szablonu wróć do opcji Narzędzie do przesyłania wielu pytań w teście praktycznym i kliknij Prześlij plik CSV.

  upload_csv_file.png

  Podgląd testu

  Po dodaniu pytań do testu praktycznego można sprawdzić, jak egzamin wyświetli się uczestnikom kursu. Wystarczy kliknąć Podgląd.

  preview_practice_test.png

  Publikacja testu praktycznego

  Po stworzeniu testu i dodaniu do niego pytań można udostępnić go w kursie, klikając Opublikuj test praktyczny.

  publish.png

  Publikacja kursu zawierającego tylko testy praktyczne

  Jeśli chcesz stworzyć kurs, który będzie zawierał tylko testy praktyczne, wykonaj następujące instrukcje:

  1. Ustaw kursor myszy na rozwijanym menu Instruktor w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij Stwórz kurs.
  3. Wybierz opcję, która ma się pojawić pod opcją tytułu roboczego —To jest kurs zawierający tylko testy praktyczne.
  4. Jeśli chcesz stworzyć testy praktyczne i opublikować kurs, wykonaj instrukcje podane powyżej.

  create_a_new_course.png

  Często zadawane pytania na temat testów praktycznych

  Czy egzamin trzeba skończyć od razu? Czy można go zatrzymać i wrócić do niego później?

  Licznik czasu zatrzyma się automatycznie, jeśli uczestnik kursu będzie musiał wyjść lub zdecyduje, że chce zająć się czymś innym i opuści egzamin. Gdy uczestnik powróci do testu praktycznego, egzamin zostanie wznowiony w miejscu, w którym został wstrzymany.

  Czy uczestnicy kursu mogą sprawdzić swoje odpowiedzi i zobaczyć wynik końcowy?

  Tak. Po zakończeniu egzaminu uczestnicy kursu mogą sprawdzić wszystkie przesłane odpowiedzi, klikając opcję „Sprawdź odpowiedzi”. Wynik końcowy pojawi się również po ukończeniu testu.

  Czy uczestnicy kursu mogą podchodzić do testów praktycznych więcej niż raz?

  Tak. Podobnie jak w przypadku naszych testów, uczestnicy kursu mogą podchodzić do egzaminów praktycznych dowolną liczbę razy.

  Czy uczestnicy kursu muszą zaliczyć test praktyczny, aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu?

  Aby otrzymać certyfikat ukończenia, uczestnicy kursu nie muszą zaliczyć egzaminu. Wystarczy, że ukończą test praktyczny razem ze wszystkimi elementami programu kursu.

  Czy uczestnicy kursu mogą ręcznie oznaczyć test praktyczny jako ukończony?

  Zanim system uzna egzamin za zakończony, uczestnicy kursu muszą odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście praktycznym.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie ćwiczenia z kodowania

  Ćwiczenia z kodowania są interaktywnym narzędziem, które możesz dodawać do swoich kursów programowania. Dzięki nim uczestnicy mają okazję zastosować wiedzę o kodowaniu w praktyce. Uczestnicy mogą wprowadzić kod bezpośrednio na stronie. Mogą też uruchomić funkcję bez przełączania programów czy ekranów. Ponadto ćwiczenie oferuje uczestnikom kursu wskazówki, gdzie popełnili błąd we wpisywaniu, dzięki czemu mogą poprawić go i kontynuować naukę.

  Obecnie ćwiczenia z kodowania można tworzyć dla następujących języków programowania: C++, C#, HTML, JavaScript ES6, Java, PHP 5, PHP 7, Python 3, Ruby i Swift 3.

  Aby dodać ćwiczenie z kodowania do programu kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony Program nauczania kursu.
  2. Przejdź na dół strony Program nauczania i kliknij Dodaj ćwiczenie z kodowania.
  3. Wybierz język programowania, którego będą używać uczestnicy.
  4. Wprowadź ćwiczenie, które mają wykonać uczestnicy. Szczegółowe informacje na temat tworzenia ćwiczeń dla każdego języka można znaleźć tutaj.
  5. Sprawdź wynik, klikając Sprawdź rozwiązanie w prawym dolnym rogu strony.
  6. Jeżeli rozwiązanie jest poprawne, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu strony. Możesz też wyświetlić podgląd ćwiczenia, klikając Podgląd.

  Przeczytaj artykuł
 • Wybór odpowiedniej formy wykładu

  Forma wykładu ma duży wpływ na to, jak uczestnicy kursu przetwarzają informacje. Najskuteczniejsze kursy wykorzystują różnorodne formy wykładów, aby przekazywać poszczególne informacje w jak najbardziej atrakcyjny sposób. Trzy podstawowe formy to plik wideo, artykuł oraz test. W ramach wykładu wideo można stworzyć materiał z instruktorem na pierwszym planie, screencast lub prezentację ze slajdami.

  W zależności od rodzaju informacji zawartych w danym wykładzie należy wybrać taką jego formę, która zapewni najlepszą oprawę wizualną. Poniżej znajdziesz listę możliwych form i porady, kiedy najlepiej ich użyć. Nie trzeba korzystać ze wszystkich form wykładów, ale wymieszanie ich zapewnia odmienne odczucia, które pomagają uciec przed nudą i skupić się na treści.

  Instruktor na pierwszym planie

  talking_head.png

  Cel: zbudowanie zaufania i wiarygodności, wykazanie chęci wsparcia i empatii wobec uczestników kursu, wprowadzenie różnorodności

  Kiedy używać: film wprowadzający, wprowadzenie do sekcji lub jej podsumowanie, dzielenie się osobistą historią lub swoim zdaniem, długie wyświetlanie jednego slajdu lub obrazu ekranu (powyżej 30 sekund)

  Slajdy

  Slides1.png

  Cel: skupienie uwagi na kluczowych punktach wykładu, wizualizacja skomplikowanych modeli myślowych, pokazanie poprawnej pisowni

  Kiedy używać: rozbudowane koncepcje, podkreślanie kluczowych punktów, definicje, wizualizacje modeli. W slajdach mogą znajdować się również elementy graficzne!

  Wskazówka: użyj większej czcionki z myślą o uczestnikach, którzy korzystają z kursu na urządzeniach mobilnych.

  Screencast

  screencast1.png

  Cel: przejście przez wielopoziomowy proces

  Kiedy używać: opis użycia oprogramowania, wyszukiwanie odpowiednich przykładów w Internecie, upewnienie się, że uczestnicy kursu są na bieżąco, pokazywanie, w jaki sposób korzystać z poszczególnych programów lub używać języków programowania

  Wskazówka: użyj zbliżeń z myślą o uczestnikach, którzy korzystają z kursu na urządzeniach mobilnych.

  Wykład w formie artykułu

  article1.png

  Cel: wprowadzenie różnorodności, samouczki, prosty sposób na połączenie tekstu i obrazu

  Kiedy używać: koncepcje / przewodniki krok po kroku, które uczestnicy kursu mogą opracować samodzielnie, materiały, które muszą być w formie pisemnej, wprowadzenie lub podsumowanie sekcji, materiały dodatkowe, przedstawianie ćwiczeń

  Test

  quiz1.png

  Cel: sprawdzanie wiedzy, wprowadzenie różnorodności, wzbudzanie zainteresowania uczestników kursu

  Kiedy używać: możliwość sprawdzenia, czy uczestnicy kursu rozumieją i pamiętają jego treść, podsumowanie sekcji, wstępne sprawdzenie wiedzy na temat danego zagadnienia, wprowadzenie do sekcji

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie nowego wykładu

  Dodawanie nowych wykładów i przesyłanie treści do kursu odbywa się w kilku prostych krokach.

  Dodawanie nowego wykładu

  1. Z poziomu pulpitu instruktora wybierz kurs, który chcesz edytować.

  2. Kliknij Program nauczania po lewej stronie pulpitu.

  3. Przejdź na dół programu nauczania i kliknij Dodaj wykład.

  4. Wprowadź tytuł wykładu i kliknij Dodaj wykład.

  add_lecture.png

  5. Aby przesłać treść lub filmy do kursu, kliknij Dodaj treść, po czym wybierz rodzaj pliku, który chcesz dodać.

  add_content.png

  6. Narzędzie do przesyłania akceptuje trzy różne rodzaje plików:​wideo (.mp4, .mov, .wmv), forma łączona — film i slajdy (zsynchronizowane pliki wideo i prezentacje), artykuł (edytor .rtf).

  content_options.png

  7. Kliknij Prześlij i wybierz odpowiedni plik z komputera. Jeżeli korzystasz z narzędzia do przesyłania wielu plików, możesz wybrać kartę Dodaj z biblioteki.

  upload_video.png

  8. Kliknij Zapisz w prawej dolnej części wykładu.

  9. Kliknij Dodaj opis i zredaguj krótki opis wykładu.

  10. Jeżeli kurs ma nadal postać roboczą, wykład zostanie opublikowany automatycznie po przesłaniu kursu do recenzji. W przypadku, gdy kurs został już opublikowany, kliknij Opublikuj po prawej stronie.

   publish_lecture.png

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie napisów do filmów

  Dodanie napisów do wykładów pozwala zwiększyć zaangażowanie uczestników i zainteresować kursem więcej osób. Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać napisy do swojego kursu.

  Program napisów generowanych automatycznie

  W ramach planu Udemy umożliwiającego instruktorom docieranie do odbiorców z całego świata i ułatwiającego użytkownikom dostęp do treści kursów zapewniamy angielskie napisy generowane automatycznie do wykładów wideo prowadzonych w języku angielskim. Napisy ułatwiają przyswajanie materiału tym uczestnikom, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Sprawiają one ponadto, że materiał jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy do zapamiętania, a także pozwalają na uczestnictwo w kursach osobom z upośledzeniem słuchu.

  Szczegółowe informacje o programie znajdują się tutaj.

  Tworzenie napisów

  Istnieje kilka sposobów tworzenia napisów do kursów. Do wczytywania napisów Udemy wykorzystuje pliki .vtt, tak więc każdy sposób, z jakiego będziesz korzystać, musi zakończyć się utworzeniem pliku .vtt (napisy nie są tylko transkrypcją czy skryptem kursu, muszą być przygotowane w tym konkretnym formacie pliku).

  Możesz przygotować plik .vtt od podstaw, korzystając ze zwykłego edytora tekstu (aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj) lub skorzystać z darmowego programu do tworzenia napisów, takiego jak Aegisub (kliknij tutaj). Możesz także korzystać z płatnych usług, takich jak Cielo24 (kliknij tutaj).

  Udemy udostępnia także napisy generowane automatycznie, które możesz pobrać, edytować i dodać do kursu (patrz sekcja „Jak edytować napisy” poniżej).

  Jak przesłać napisy do swojego kursu Udemy

  Po przygotowaniu pliku .vtt z napisami możesz przesłać go do wykładu w ramach kursu, wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź na stronę Zarządzanie kursem i kliknij pozycję Napisy po lewej stronie

  2. Na górze strony Napisy wybierz język przesyłanych napisów

  captions_language.png

  3. Ustaw wskaźnik myszy na wykładzie wideo, do którego przeznaczone są napisy, i kliknij ikonę przesyłania

  upload_captions.png

  4. Po pomyślnym przesłaniu napisów widoczny będzie plik .vtt

  captions_uploaded.png

  Jak edytować automatycznie wygenerowane napisy

  Jak wspomnieliśmy powyżej, Udemy zapewnia angielskie napisy generowane automatycznie dla kursów prowadzonych w języku angielskim. Szczegółowe informacje o programie znajdują się tutaj. Jeśli chcesz poprawić lub edytować napisy wygenerowane dla Twojego kursu, możesz to zrobić, postępując zgodnie z następującymi krokami:

  1. Na stronie Zarządzanie kursem kliknij znajdującą się po lewej stronie opcję Napisy.

  2. Na stronie napisów kliknij ikonę pobierania po prawej stronie wykładu, aby pobrać plik .VTT z napisami.

  3. Otwórz plik .VTT w edytorze tekstu na komputerze i wprowadź wymagane zmiany (w Internecie jest dostępnych wiele edytorów napisów, których przykłady znajdziesz tutaj). Zapisz zmiany, zachowując przy tym pierwotny formatu pliku (.VTT).

  4. Prześlij plik napisów do odpowiedniego wykładu w ramach kursu, klikając ikonę przesyłania. Poprawiony przez Ciebie plik automatycznie zastąpi pierwotny plik napisów wygenerowanych automatycznie.

  Jak usunąć plik napisów

  Aby usunąć plik napisów dla wykładu, wystarczy kliknąć znajdującą się po prawej stronie ikonę kosza. Pamiętaj, że po usunięciu pliku .vtt nie można go już przywrócić.

  trash_can_captions.png

  Jak włączać i wyłączać napisy

  Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie istniejące napisy dla danego języka, możesz szybko to zrobić, wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź do strony Napisy

  2. Wybierz język napisów do wyłączenia

  3. Kliknij pozycję Wyłącz po prawej stronie

  disable_captions.png

  Aby włączyć pliki napisów, po prostu wykonaj powyższe czynności i kliknij pozycję Włącz. Pamiętaj: aby aktywować (zielony kolor) ikonę Włącz, każdy wykład na stronie Napisy musi mieć przesłany plik .vtt.

  enable_captions.png

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie opisów wykładów

  Po dodaniu wykładu do konspektu kursu można dodać opis tego wykładu. Zawiera on informacje na temat tego, czego uczestnicy kursu mogą się spodziewać po wykładzie.

  Dodawanie opisu

  1. Z poziomu pulpitu instruktora wybierz kurs, który chcesz edytować.

  2. Na lewo od pozycji Plan kursu kliknij Program nauczania.

  3. Jeżeli wykład został już opublikowany, kliknij białą strzałkę po prawej stronie, aby wyświetlić szczegóły.

  4. Kliknij Dodaj opis.

  add_description.png

  5. Wpisz opis i kliknij Zapisz.

  lecture_description.png

  Uwaga: opisy wykładów są widoczne dla potencjalnych uczestników na stronie docelowej kursu, ale nie widzą ich na pulpicie kursu już zapisani uczestnicy.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Przekształcanie wykładu w postaci dokumentu PowerPoint na wykład wideo

  Jeżeli po utworzeniu wykładu w programie PowerPoint postanowisz przekształcić go w film z narracją, możesz to zrobić bez dodatkowego oprogramowania. Odpowiednia funkcja jest dostępna w programie PowerPoint w wersji 2010 i późniejszych.

  Nagrywanie narracji

  Wybierz opcję „Nagraj pokaz slajdów” na karcie „Pokaz slajdów”. Spowoduje to uruchomienie prezentacji i nagranie narracji za pomocą domyślnego mikrofonu w komputerze (nie zapomnij wykonać testu, aby upewnić się, że dźwięk jest wychwytywany przez mikrofony zewnętrzne). Wykonaj wszystkie etapy prezentacji, jak zwykle. Zostanie zarejestrowana cała sesja. Pamiętaj, że w razie błędu można dzięki menu rozwijanemu o tej samej nazwie, tj. Nagraj pokaz slajdów, zarejestrować pojedyncze slajdy.

  Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

  Po nagraniu prezentacji kliknij kolejno Plik > Zapisz jako > Zapisz jako typ. Zostanie wyświetlona opcja Windows Media Video lub .wmv, która pozwala zapisać prezentację jako plik wideo. Nie zapomnij zapisać pliku zarówno jako pliku PowerPoint, jak i Windows Media, aby możliwa była późniejsza edycja w programie PowerPoint.

  Przeczytaj artykuł
 • Czy można przesyłać pliki Prezi?

  Prezi to doskonałe narzędzie do tworzenia ciekawych prezentacji — przydatne także przy tworzeniu kursu. Niestety narzędzie Prezi działa jedynie w oparciu o zastrzeżone prawnie oprogramowanie. Na szczęście istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu.

  Zapisanie pliku w formacie PDF

  Możesz zapisać plik Prezi w formacie PDF, a następnie wczytać go bezpośrednio do Udemy. Pozwoli Ci to utworzyć widok pliku Prezi z paginacją. Pamiętaj, że muszą być zachowane określone parametry, aby prezentację Prezi dało się wyeksportować do pliku PDF.

  W tym artykule znajdziesz informacje na temat konwersji pliku Prezi do formatu PDF.

  Utworzenie filmu z prezentacji Prezi

  Aby zapisać prezentację Prezi jako film (w formacie .mp4, .wmv itd.), musisz posłużyć się oprogramowaniem do tworzenia screencastów, takim jak Camtasia, w celu nagrania ekranu prezentacji Prezi. Umożliwi Ci to również dodanie narracji audio.

  Dowiedz się, jak przekształcić prezentację Prezi w film.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie testu wielokrotnego wyboru

  Dodanie testu wielokrotnego wyboru do kursu umożliwia uczestnikom dokonanie samodzielnej oceny tego, ile nauczyli się, korzystając z materiałów kursowych. Istnieje możliwość dodania testu bezpośrednio do programu kursu. Test pojawi się w konspekcie kursu, gdzie potencjalni uczestnicy będą mogli wyświetlać kurs.

  Tworzenie testu

  1. Z poziomu pulpitu instruktora przejdź do planu kursu.
  2. Po lewej stronie, w obszarze Treść kursu, kliknij Program nauczania.
  3. Przejdź na sam dół programu nauczania i kliknij Dodaj test.
  4. Nadaj testowi nazwę i dodaj opis, a następnie ponownie kliknij Dodaj test.
  Dodawanie pytań

  Po utworzeniu nowego testu trzeba dodać pytania z możliwością wyboru wielu odpowiedzi.

  1. Kliknij Dodaj pytania i wybierz opcję Wielokrotny wybór.
  2. Wpisz pytanie. Możesz nawet dodać ilustrację.
  3. Wprowadź odpowiedzi. Można dodać maksymalnie 15 odpowiedzi.
  4. Wskaż prawidłową odpowiedź, zaznaczając znajdujące się obok niej pole wyboru.
  5. Zalecane: dodaj wyczerpujące wyjaśnienia do swoich odpowiedzi.


  Powiązane wykłady

  Test można powiązać z konkretnym wykładem. Pozwoli to uczestnikom utrwalić materiał z poprzedniego wykładu. Dodaj powiązany wykład, klikając menu rozwijane pod opcją Powiązany wykład. Powiązany wykład będzie widoczny tylko wtedy, gdy uczestnik prześle odpowiedzi.
  Edycja testu

  Istnieje możliwość edycji testów w dowolnym momencie.

  1. Ustaw kursor na pytaniu. Pojawi się ikona:
   • Edycja — ikona ołówka umożliwia modyfikację pytań testowych.
   • Usuwanie — ikona kosza umożliwia trwałe usunięcie pytania testowego.
   • Przenoszenie — trzy linie umożliwiają przenoszenie pytań metodą przeciągnij i upuść.

  Podgląd i publikacja testu

  Po przygotowaniu testu kliknij Opublikuj, aby dodać go do kursu. Możesz też wyświetlić podgląd testu dostępny dla uczestników kursu. Co prawda nie będziesz mógł/mogła przesyłać odpowiedzi, ale przynajmniej sprawdzisz, jak wygląda test.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie wykładu w formie łączonej — filmu i pliku PDF

  W przypadku wykładu w formie łączonej obok siebie wyświetlane są film i dokument PDF, dzięki czemu uczestnicy mogą w prosty sposób śledzić notatki powiązane z wykładem w trakcie oglądania filmu.

  Dodawanie wykładu w formie łączonej do programu kursu

  1. Wybierz kurs na stronie Moje kursy.
  2. Po lewej stronie kliknij Program nauczania.
  3. Przejdź na dół strony. Kliknij Dodaj wykład.
  4. Nadaj wykładowi tytuł i kliknij ponownie Dodaj wykład.
  5. Kliknij Dodaj treść.
  6. Wybierz opcję Wykład w formie łączonej.

  mashup_option.png

  Przesyłanie treści wykładu

  Po dodaniu wykładu w formie łączonej do programu nauczania trzeba dodać treść. Wykłady w formie łączonej tworzą plik wideo i dokument PDF. Jednorazowo można przesłać plik o maksymalnym rozmiarze 1,0 GB.

  Po przesłaniu plików rozpoczyna się ich przetwarzanie. Zależnie od szybkości połączenia internetowego przetwarzanie plików powinno potrwać ok. 5 minut.

  1. Dodaj pliki wideo i PDF do wykładu, klikając Wyślij plik wideo i Wyślij plik PDF. (Uwaga: obecnie pliki do wykładów w formie łączonej można dodawać tylko za pomocą narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce, a nie za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików).
  2. Po zakończeniu wysyłania obu plików możesz skorzystać z opcji podglądu pliku wideo i PDF.
  3. Na koniec kliknij Użyj tego filmu i Użyj tej prezentacji.

  Synchronizacja za pomocą narzędzia Edytor tekstu

  Po przesłaniu pliku wideo i slajdów PDF możesz zsynchronizować wykład w formie łączonej za pomocą narzędzia Edytor tekstu. Dodaj slajd i czas w formacie slajd (numer), czas (w sekundach). Np. 1,0 oznacza, że pierwszy slajd w prezentacji pojawi się na początku filmu. Inny przykład: 6,420 oznacza, że szósty slajd w prezentacji pojawi się po 7 minutach (420 sekundach) od rozpoczęcia filmu.  Po zakończeniu synchronizacji slajdów z filmem kliknij Kontynuuj i przejrzyj. Jeśli zadowala Cię końcowy efekt, kliknij Zapisz i kontynuuj. Kiedy będzie już można zaprezentować wykład w ramach kursu, kliknij Opublikuj.

  Przeczytaj artykuł