• Konkurs – źródło sukcesu (Spring into Success) Oficjalne zasady

  W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZY SZANS NA ZWYCIĘSTWO. POSTANOWIENIE TO JEST NIEWAŻNE W PRZYPADKU PAŃSTW, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.

  BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

  1. Kryteria kwalifikacyjne. Konkurs – źródło sukcesu (zwany dalej „Konkursem”) jest otwarty wyłącznie dla instruktorów Udemy, których konto na dzień 5 czerwca 2017 godz. 23:59 czasu pacyficznego funkcjonuje prawidłowo (zwanych dalej „Uczestnikami”). NIE kwalifikują się do niego osoby należące do którejkolwiek z następujących kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, wspólnicy, partnerzy w dziedzinie marketingu, pracownicy, konsultanci lub pełnomocnicy Sponsora bądź Administratora oraz ich odpowiednie jednostki stowarzyszone, a także ich odpowiednie spółki, jednostki zależne, agencje reklamowe i promocyjne, (b) dostawcy produktów i usług związanych z Konkursem, w tym osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Konkursu; oraz (c) osoby, które (i) są członkami bliskiej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonka/małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnukowie), niezależnie od miejsca ich zamieszkania, lub (ii) zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, co jakakolwiek osoba należąca do którejkolwiek z wyżej wspomnianych kategorii, niezależnie od tego, czy osoby te są spokrewnione. Wszelkie kryteria kwalifikacyjne podlegają krajowym, prowincjonalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i miejscowym przepisom prawa. (d) Aby zakwalifikować się do Konkursu, należy być subskrybentem marketingowych wiadomości e-mail i zgodzić się na wzięcie udziału w programach promocyjnych Udemy. W przypadku promocyjnych wiadomości e-mail: można nie zgodzić się na ich otrzymywanie w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, jednak należy mieć na uwadze, że aby zakwalifikować się do Konkursu, trzeba być subskrybentem przez cały czas trwania Konkursu. W przypadku programów promocyjnych: można zrezygnować z udziału w nich w dowolnym momencie po 31 sierpnia. Kurs musi spełniać standardy jakości Udemy dostępne tutaj. Biorąc udział w Konkursie, każdy Uczestnik bezwarunkowo akceptuje niniejsze Oficjalne zasady (zwane dalej „Oficjalnymi zasadami”), a także decyzje Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA (zwanej dalej „Sponsorem” i „Administratorem”), które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach i zobowiązuje się ich przestrzegać.

  2. Kursy spełniające standardy kwalifikacyjne określone w niniejszych Zasadach otrzymają dodatkowe 5% Dochodu Instruktora, jak opisano tutaj: https://www.udemy.com/terms/instructor/ z Kwoty netto otrzymanej z tytułu Programu ofert Udemy i Programu wspomagania marketingowego Udemy, których zasady są dostępne tutaj:https://support.udemy.com/hc/en-us/articles/229232607?flash_digest=8f6a5ddec14474650ad502ff860d78f3cbac637f (zwane dalej „Wynagrodzeniem z tytułu Konkursu”).

  3. Wycofanie Kursu. Jeżeli Kurs zostanie usunięty z witryny internetowej udemy.com z dowolnego powodu w okresie od 18 lipca godz. 00:01 czasu pacyficznego do 31 sierpnia godz. 23:59 czasu pacyficznego, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania Wynagrodzenia z tytułu Konkursu.

  4. W jaki sposób można wziąć udział w Konkursie: Aby zakwalifikować się do udziału w Konkursie, należy 1) zgłosić wcześniej nieopublikowany kurs (zwany dalej „Kursem”) do weryfikacji w witrynie internetowej udemy.com najpóźniej 18 lipca 2017 r. o godz. 23:59 czasu pacyficznego, 2) zamieścić wpis na stronie docelowej tutaj: ŁĄCZE 3) być subskrybentem promocyjnych wiadomości e-mail oraz 4) wziąć udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy, logując się do konta instruktora i wyrażając zgodę na udział w Programie ofert Udemy i Programie wspomagania marketingowego Udemy poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Należy mieć na uwadze, że uczestnik otrzyma wyłącznie Wynagrodzenie z tytułu Konkursu za kursy, które nie były nigdy wcześniej publikowane. Uczestnik nie otrzyma Wynagrodzenia z tytułu Konkursu za żadne kursy, które były już publikowane w witrynie Udemy.

  5. Jak można dowiedzieć się o pozytywnym zakwalifikowaniu do Konkursu? Instruktorzy otrzymają wiadomość e-mail z informacją po zamieszczeniu wpisu na stronie docelowej.

  6. Zwolnienie z odpowiedzialności / Warunki uczestnictwa.

  A. Przesyłanie informacji. Sponsor, Administrator oraz odpowiedni członkowie ich organów, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy, następcy prawni oraz cesjonariusze (łącznie zwani „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) wszelkie informacje, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe z winy lub bez winy Uczestnika, ze względu na błędy druku, błędy typograficzne lub inne błędy bądź z uwagi na sprzęt lub programowanie powiązane z Konkursem lub wykorzystywane w związku z Konkursem; (2) awarie techniczne wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub zerwanie połączenia dotyczące linii telefonicznych lub sprzętu bądź oprogramowania sieciowego; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zamieszczania wpisów lub w Konkurs; (4) błędy druku, błędy typograficzne, techniczne, komputerowe, sieciowe lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas (a) przeprowadzania Konkursu, (b) przesyłania, przetwarzania lub wybierania wpisów, (c) ogłaszania zwycięzców lub potencjalnych zwycięzców, lub (d) w związku z nagrodami lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Konkursem; (5) spóźnione, zgubione, uszkodzone, błędnie przekierowane, niewłaściwe, nieprawidłowe, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone lub ukradzione wpisy lub wiadomości e-mail; (6) koszty związane z akceptacją lub zrzekaniem się nagród; lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych wspomnianych w niniejszej Umowie. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) nieprawidłowe, błędnie zapisane, błędnie przekierowane lub niemożliwe do dostarczenia wpisy lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub przerwane, uszkodzone lub opóźnione transmisje komputerowe, lub (e) połączenie którychkolwiek z wyżej wymienionych elementów. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, utracone, niepełne, niewłaściwe lub zniszczone wpisy, (ii) niemożliwe do dostarczenia wiadomości e-mail, co wynika z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca w skrzynce mailowej użytkownika, aby odebrać wiadomość e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek szkody (materialne lub niematerialne) spowodowane przez sprzęt komputerowy Uczestnika lub dane przechowywane na tego rodzaju sprzęcie ani za działania Uczestnika o charakterze osobistym, zawodowym lub komercyjnym. Dowód zamieszczenia wpisów nie będzie uznawany za dowód przyjęcia ich przez Sponsora lub Administratora.

  B. Oszustwo; Zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikowania przedmiotowego Konkursu lub jakiejkolwiek jego części, jeżeli zgodnie z ustaleniami Sponsora poczynionymi wedle jego uznania oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki naruszą integralność lub właściwy przebieg Konkursu. Jeżeli Konkurs zostanie przerwany, Sponsor może wedle uznania wytypować zwycięzców spośród wszystkich niewzbudzających podejrzeń, zakwalifikowanych wpisów otrzymanych do momentu wystąpienia zdarzenia lub w inny sposób uznany przez Sponsora za sprawiedliwy i odpowiedni. Administrator wedle uznania zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą uzna za (a) dopuszczającą się manipulacji w odniesieniu do procesu zamieszczania wpisów lub operacji podejmowanych w ramach Konkursu, (b) naruszającą Oficjalne zasady tej lub innej promocji lub (c) działającą w sposób nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub szkodliwy i do unieważnienia wszelkich powiązanych wpisów. Wspomniany powyżej środek zaradczy nie wyklucza możliwości podjęcia przez Sponsora czynności prawnych lub innych przeciwko tego rodzaju osobom w celu ochrony przysługujących mu praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w danych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień.

  C. Zwolnienie z odpowiedzialności. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Strony zwolnione z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pociągać Stron zwolnionych z odpowiedzialności oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w opracowywanie, realizację lub przeprowadzanie Konkursu do odpowiedzialności za straty, krzywdy, szkody, obrażenia, koszty, opłaty oraz wydatki, w tym w szczególności szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu (w tym straty moralne) lub śmierć wynikające z udziału w Konkursie, jakichkolwiek działaniach związanych z Konkursem lub przyjęciem, otrzymaniem lub wejściem w posiadanie jakiejkolwiek nagrody lub korzystaniem/nieprawidłowym korzystaniem z niej oraz za roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące naruszenia prawa do wizerunku, oszczerstwa lub naruszenia prywatności i dostaw towarów.

  9. SIŁA WYŻSZA Jeżeli z dowolnego powodu Konkurs (lub jakakolwiek jego część) nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, robaka, nieprawidłowego funkcjonowania systemu, manipulacji, nieupoważnionej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, sztormu lub innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajku, ataku terrorystycznego, rozruchów, regulacji rządowych lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sponsora, które jego zdaniem uniemożliwiają przeprowadzenie, zagrażają bezpieczeństwu, uczciwości, integralności lub właściwemu przebiegowi Konkursu (lub jakiejkolwiek jego części) bądź mają na niego negatywny wpływ, Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Konkursu wedle uznania lub do dalszego prowadzenia Konkursu poprzez wybór zwycięzców zakłóconego Konkursu, skupiając się na kwalifikujących się wpisach z części sprzed podjęcia działań przez Sponsora lub w inny sprawiedliwy, uczciwy i zgodny z niniejszymi Oficjalnymi zasadami sposób, który Sponsor wybierze wedle uznania.

  10. Spory. Z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są zabronione na mocy przepisów prawa, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: (a) wszelkie spory, roszczenia oraz podstawy powództwa wynikające z Konkursu bądź przyznanej nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie bez możliwości odwołania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczać się do faktycznie poniesionych wydatków bieżących, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, jednak w żadnym wypadku nie będą pokrywać kosztów obsługi prawnej; oraz (d) jeżeli nie jest to zabronione, w żadnym wypadku na rzecz Uczestnika nie zostanie zasądzone jakiekolwiek odszkodowanie pośrednie, retorsyjne, uboczne i następcze bądź odszkodowanie dowolnego rodzaju (inne niż w kwocie faktycznie poniesionych wydatków bieżących) i Uczestnik niniejszym zrzeka się praw do niego oraz jakichkolwiek praw do powielenia lub zwiększenia odszkodowania. Wszelkie kwestie i problemy dotyczące sposobu sformułowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Uczestnika i Sponsora w związku z Konkursem będą podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego i norm kolizyjnych (określonych w przepisach prawa stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby sprawić, że obowiązywałyby przepisy prawa innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Kalifornia, USA.

  Informacja dla rezydentów UE: Dane osobowe Uczestnika będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami prawa UE dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych, jako rezydent UE, Uczestnik ma prawo do uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian i wycofywania swoich danych osobowych. Uczestnik w pewnych okolicznościach ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skorzystać ze wspomnianego prawa, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Sponsor jest administratorem oraz odbiorcą danych. Dane Uczestnika będą przesyłane poza granice Unii Europejskiej.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Jak tworzyć zadania w kursie

  Zadania to doskonały sposób dla instruktorów na wszechstronne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników podczas kursu. Korzystając z funkcji zadań, instruktorzy mogą tworzyć różnorodne pytania dotyczące zagadnień, które obejmują kursy. Ponadto instruktorzy mogą przesyłać instrukcje i rozwiązania w formie filmu oraz przekazywać informacje zwrotne na temat przesłanych przez uczestników kursu, ukończonych zadań. 

  Po wykonaniu zadania uczestnicy kursu mogą porównać swój wynik z rozwiązaniem przesłanym przez instruktora i, jeśli chcą, otrzymać informacje zwrotne od innych uczestników kursu. 

  W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób można tworzyć zadania w kursie i dzięki temu pokazać uczestnikom kursu, jak mogą w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności. 

  Jak utworzyć zadanie

  Aby utworzyć zadanie, przejdź do strony Program nauczania kursu, a następnie przewiń do dołu strony. Aby rozpocząć tworzenie zadania, kliknij opcję Dodaj zadanie.

  add_assignment.png 

  Podstawowe informacje

  Po kliknięciu opcji Dodaj zadanie pojawi się monit o podanie podstawowych informacji dotyczących zadania. Obejmują one tytuł zadania, jego opis i czas potrzebny na wykonanie wyrażony w minutach.

  Po podaniu podstawowych danych zadania kliknij Zapisz, aby przejść dalej.

  Instrukcje

  Na tej stronie należy wprowadzić instrukcje do zadania. Instrukcje mogą być w formie filmu lub tekstu. W przypadku skorzystania z obu tych form instrukcje tekstowe zostaną wyświetlone pod filmem. 

  Instrukcje powinny zawierać opis zadania, jego cel, co należy zrobić oraz spis materiałów potrzebnych do wykonania zadania. Można również przesłać materiały do pobrania, których uczestnicy kursu mogą użyć, aby wykonać zadanie.

  assignment_instructions.png

  Pytania

  Na stronie Pytania należy dodać pytania do zadania. Każde zadanie musi zawierać co najmniej jedno pytanie. Można dodać dowolną liczbę pytań, ale należy pamiętać, że uczestnicy kursu będą wpisywać odpowiedzi w polach tekstowych znajdujących się obok pytań.

  Po utworzeniu pytania kliknij przycisk Prześlij. Następnie, aby utworzyć kolejne pytanie, kliknij przycisk Dodaj więcej

  assignment_question.png 

  Po utworzeniu pytań do zadania kliknij przycisk Rozwiązania znajdujący się po lewej stronie strony. 

  Rozwiązania

  Na stronie Rozwiązania można dodać odpowiedzi do utworzonych pytań i przesłać do wglądu uczestników kursu film z omówieniem rozwiązania zadania. Ta strona może również zawierać materiały do pobrania. 

  Aby wprowadzić tekstowe odpowiedzi do utworzonych pytań, kliknij przycisk Dodaj odpowiedź znajdujący się pod pytaniem. Po podaniu rozwiązania kliknij przycisk Prześlij

  Podgląd i publikacja zadania

  Aby zobaczyć, jak zadanie będą widzieli uczestnicy kursu, możesz w dowolnym momencie kliknąć przycisk Podgląd znajdujący się w prawym górnym rogu strony. 

  Po wprowadzeniu podstawowych informacji, instrukcji, pytań i rozwiązań można opublikować zadanie, klikając przycisk Opublikuj znajdujący się po lewej stronie ikony Podgląd.

  Edycja zadania

  W dowolnym momencie można wprowadzić zmiany w opublikowanym zadaniu. Na stronie Program kursu najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij ikonę ołówka, która pojawi się obok tytułu zadania.

  Przekazywanie i przeglądanie informacji zwrotnych 

  Gdy uczestnik kursu ukończy zadanie, otrzymasz powiadomienie. Można przeglądać odpowiedzi i dodawać informacje zwrotne, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

  1. Przejdź do pulpitu instruktora
  2. Kliknij zakładkę Zadania
  3. Na tej stronie pojawią się ukończone zadania, które zostały przesłane. Można użyć różnych opcji filtrowania znajdujących się po lewej stronie, aby wyszukać konkretne zadania.

   assignments_dashboard.png

  1. Kliknij zadanie, które chcesz ocenić. Ocenę i informację zwrotną dodaj w sekcji Ocenianie. Po podaniu oceny kliknij przycisk Prześlij. 

   assignments_feedback.pngJeżeli masz dodatkowe pytania na temat tworzenia zadań, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Stwórz test praktyczny

  Testy praktyczne dają instruktorom możliwość tworzenia obszernych symulacji egzaminów, które mogą posłużyć uczestnikom kursów do oceny wiedzy z wybranego przedmiotu. Testy praktyczne są podobne do innych testów — składają się z pytań wielokrotnego wyboru lub wielokrotnego zaznaczenia. Różnica polega na tym, że stanowią one znacznie obszerniejsze narzędzie do sprawdzania wiedzy.

  Testy praktyczne można dodawać do standardowych kursów Udemy. Są szczególnie przydatne podczas przygotowań do egzaminów końcowych. Do takich egzaminów należą m.in. testy SAT, GMAT, ACT lub egzaminy certyfikujące stosowane w różnych branżach, np. IT, architekturze, finansach i biznesie.

  Instruktorzy mogą dodać test praktyczny do standardowego kursu Udemy. Mogą też stworzyć nowy kurs składający się wyłącznie z testów praktycznych. 

  Niniejszy artykuł omawia, w jaki sposób instruktorzy mogą tworzyć i dodawać testy praktyczne do swoich kursów.

  Dodawanie testu praktycznego do programu nauczania

  Aby dodać test praktyczny do programu kursu, wykonaj następujące czynności: 

  1. Przejdź na stronę programu kursu, przewiń na dół i kliknij opcję Dodaj test praktyczny.

  add_practice_test.png

  2. Wprowadź nazwę testu, jego opis, ramy czasowe i minimalną liczbę punktów wymaganą do zaliczenia. W tej sekcji można również aktywować opcję losowego układania pytań i odpowiedzi. 

  Aby kontynuować, po wprowadzeniu informacji kliknij opcję Dodaj test praktyczny.

  practice_test_info.png

  Test praktyczny zostanie dodany do Twojego programu. Teraz możesz zacząć dodawać do niego pytania. 

  Dodawanie pytań do testu praktycznego 

  Po dodaniu testu praktycznego do programu nauczania możesz dodawać do niego pytania. Możesz to zrobić, używając opcji Dodaj pojedyncze pytanie lub Narzędzie do przesyłania wielu pytań

  Aby zacząć, kliknij opcję Dodaj pytania, która znajduje się po prawej stronie ikony testu praktycznego. Następnie musisz wybrać jedną z dwóch opcji — Dodaj pojedyncze pytanie lub Narzędzie do przesyłania wielu pytań.

  add_questions.png

  Korzystanie z opcji Dodaj pojedyncze pytanie

  Za pomocą opcji Dodaj pojedyncze pytanie można tworzyć pytania i dodawać jedno po drugim do testu praktycznego. 

  Po kliknięciu opcji Dodaj pojedyncze pytanie należy wybrać typ pytania — wielokrotnego wyboru lub wielokrotnego zaznaczenia. Na pytanie wielokrotnego wyboru jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Na pytanie wielokrotnego zaznaczenia właściwych odpowiedzi może być kilka. 

  Gdy wybierzesz, jaki typ pytania chcesz stworzyć, dokończ je, wykonując następujące czynności: 

  1. Wprowadź treść pytania.
  2. Podaj możliwe odpowiedzi. Maksymalna liczba wynosi 15.
  3. Klikając kółko po lewej, wybierz jedną poprawną odpowiedź lub kilka poprawnych odpowiedzi.
  4. Podaj uzasadnienie poprawnej odpowiedzi. Jeśli tworzysz pytanie wielokrotnego zaznaczenia, podaj uzasadnienie każdej odpowiedzi.
  5. Dodaj Obszar wiedzy (opcjonalnie). Jeśli test praktyczny zawiera grupy pytań, które dotyczą pewnych tematów podrzędnych, możesz stworzyć obszary wiedzy i dodać do nich pytania. Po zakończeniu testu praktycznego uczestnicy kursu zobaczą wynik ogólny i wyniki z poszczególnych obszarów wiedzy.
  6. Kliknij Zapisz

  Po zapisaniu pytania możesz dodawać kolejne według tego samego schematu.

  Question_Options.png

  Korzystanie z narzędzia do przesyłania wielu pytań  

  Narzędzie do przesyłania wielu pytań pozwala dodać do testu praktycznego Udemy gotowy zestaw pytań. Aby skorzystać z narzędzia, najpierw pobierz szablon pytań testu praktycznego Udemy, a następnie sformatuj pytania zgodnie z instrukcjami. Łącze do pobrania szablonu pojawi się po kliknięciu opcji Narzędzie do przesyłania wielu pytań

  Szablonu można użyć zarówno do pytań wielokrotnego wyboru, jak i wielokrotnego zaznaczenia.

  Po wypełnieniu szablonu wróć do opcji Narzędzie do przesyłania wielu pytań w teście praktycznym i kliknij opcję Prześlij plik CSV.

  upload_csv_file.png

  Podgląd testu

  Po dodaniu pytań do testu praktycznego można sprawdzić, jak egzamin wyświetli się uczestnikom kursu. Wystarczy kliknąć opcję Podgląd.

  preview_practice_test.png

  Publikacja testu praktycznego

  Po stworzeniu testu i dodaniu do niego pytań możesz udostępnić go w kursie, klikając opcję Opublikuj test praktyczny.

  publish.png

  Publikacja kursu zawierającego tylko testy praktyczne

  Jeśli chcesz stworzyć kurs, który będzie zawierał tylko testy praktyczne, wykonaj następujące instrukcje: 

  1. Najedź kursorem na rozwijane menu Instruktor znajdujące się w prawym górnym rogu strony.
  2. Kliknij opcję Stwórz kurs.
  3. Wybierz opcję, która pojawi się pod opcją tytułu roboczego — To jest kurs zawierający tylko testy praktyczne.
  4. Jeśli chcesz stworzyć testy praktyczne i opublikować kurs, wykonaj instrukcje podane powyżej.

  create_a_new_course.png

  Często zadawane pytania na temat testów praktycznych

  Czy egzamin trzeba skończyć od razu? Czy można go zatrzymać i wrócić do niego później?

  Licznik czasu zatrzyma się automatycznie, jeśli uczestnik kursu będzie musiał wyjść lub zdecyduje, że chce zająć się czymś innym i opuści egzamin. Gdy uczestnik powróci do testu praktycznego, egzamin zostanie wznowiony w miejscu, w którym został wstrzymany. 

  Czy uczestnicy kursu mogą sprawdzić swoje odpowiedzi i zobaczyć wynik końcowy?

  Tak. Po zakończeniu egzaminu uczestnicy kursu mogą sprawdzić wszystkie przesłane odpowiedzi, klikając opcję „Sprawdź odpowiedzi”. Wynik końcowy pojawi się również po ukończeniu testu. 

  Czy uczestnicy kursu mogą podchodzić do testów praktycznych więcej niż raz?

  Tak. Podobnie jak w przypadku naszych testów, uczestnicy kursu mogą podchodzić do egzaminów praktycznych dowolną liczbę razy.

  Czy uczestnicy kursu muszą zaliczyć test praktyczny, aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu? 

  Nie. Aby otrzymać certyfikat ukończenia, uczestnicy kursu nie muszą zaliczyć egzaminu. Wystarczy, że ukończą test praktyczny razem ze wszystkimi elementami programu kursu.

  Czy uczestnicy kursu mogą ręcznie oznaczyć test praktyczny jako ukończony?

  Nie. Zanim system uzna egzamin za zakończony, uczestnicy kursu muszą odpowiedzieć na wszystkie pytania w teście praktycznym.

   

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie ćwiczenia z kodowania

  Ćwiczenia z kodowania są interaktywnym narzędziem, które możesz dodawać do swoich kursów programowania. Dzięki nim uczestnicy mają okazję zastosować wiedzę o kodowaniu w praktyce. Uczestnicy mogą wprowadzić kod bezpośrednio na stronie. Mogą też uruchomić funkcję bez przełączania programów czy ekranów. Ponadto ćwiczenie oferuje uczestnikom kursu wskazówki, gdzie popełnili błąd we wpisywaniu, dzięki czemu mogą poprawić go i kontynuować naukę.

  Obecnie ćwiczenia z kodowania można tworzyć dla następujących języków programowania: C++, C#, HTML, JavaScript ES6, Java, PHP 5, PHP 7, Python 3, Ruby i Swift 3.

  Aby dodać ćwiczenie z kodowania do programu kursu, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do strony Program nauczania kursu.
  2. Przejdź na dół strony Program nauczania i kliknij Dodaj ćwiczenie z kodowania.
  3. Wybierz język programowania, którego będą używać uczestnicy.
  4. Wprowadź ćwiczenie, które mają wykonać uczestnicy. Szczegółowe informacje na temat tworzenia ćwiczeń dla każdego języka można znaleźć tutaj.
  5. Sprawdź wynik, klikając Sprawdź rozwiązanie w prawym dolnym rogu strony.
  6. Jeżeli rozwiązanie jest poprawne, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu strony. Możesz też wyświetlić podgląd ćwiczenia, klikając Podgląd.

  Przeczytaj artykuł
 • Wypróbuj nowy pulpit zarządzania kursem w wersji beta

  Nowy pulpit zarządzania kursem ma odświeżony wygląd i zmieniony sposób nawigacji, co sprawia, że jest bardziej intuicyjny i atrakcyjny. Dostęp do niego można uzyskać, aktywując wersję beta. Więcej instrukcji znajduje się poniżej.

  Więcej informacji na temat wersji beta oraz wprowadzonych zmian zamieszczono w tym artykule. Do czasu udostępnienia pełnej wersji nowego pulpitu będzie się można przełączać pomiędzy oboma pulpitami — starym i nowym.


  Włączanie wersji beta

  Jeżeli chcesz wypróbować wersję beta i uzyskać dostęp do nowego pulpitu zarządzania kursem, wykonaj poniższe czynności.

  1. Zaloguj się do konta Udemy i przejdź do pulpitu instruktora.
  2. Kliknij kurs, którym chcesz zarządzać.
  3. U góry strony pojawi się komunikat Wersja beta jest wyłączona.
  4. Kliknij komunikat Wersja beta jest wyłączona, a następnie kliknij Wypróbuj!.

  Przed zmianą pulpitu prosimy o podzielenie się z nami opinią na temat stopnia zadowolenia z obecnego pulpitu zarządzania kursem. W tym celu wystarczy odpowiedzieć na pytanie znajdujące się poniżej.

  Przywracanie poprzedniej wersji pulpitu zarządzania kursem

  Jeżeli chcesz przywrócić poprzednią wersję pulpitu zarządzania kursem, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do konta Udemy i przejdź do pulpitu instruktora.
  2. Kliknij kurs, którym chcesz zarządzać.
  3. U góry strony pojawi się komunikat Wersja beta jest włączona.
  4. Kliknij komunikat Wersja beta jest włączona, a następnie kliknij Wyłącz.

  Przekazywanie opinii na temat wersji beta pulpitu zarządzania kursem

  Prosimy o przesłanie nam wszelkich uwag i opinii dotyczących wprowadzanej wersji beta. W tym celu należy skorzystać z otwartego pola komentarzy.

  W razie dodatkowych pytań na temat włączania wersji beta prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Wybór odpowiedniej formy wykładu

  Kiedy planujesz kurs, możesz zastanawiać się nad formą poszczególnych wykładów. Do wyboru masz wykład wideo, wykład w postaci tekstu i wykład w formie łączonej (niepolecany początkującym). To dość złożone zagadnienie, ponieważ sam wykład wideo występuje w kilku odmianach: screencastów, slajdów lub z instruktorem na pierwszym planie.

  Czy forma wykładu naprawdę ma jakieś znaczenie? I czy w kursie powinno się używać różnych form? Odpowiedź na oba pytania brzmi tak! Proces projektowania dydaktycznego wymaga takiej prezentacji materiału, która wspiera proces uczenia się. Pomożemy Ci w tym, więc czytaj dalej.

  Zależnie od treści każdego z wykładów ostrożnie dobierz jego formę. Poniżej znajdziesz listę możliwych form i porady, kiedy najlepiej ich użyć. Stosowanie wielu form wykładów wprowadzi różnorodność w Twoim kursie, zminimalizuje ryzyko znudzenia uczestników i zapewni ich uwagę.

  Film

  Instruktor na pierwszym planie


  Cel: zbudowanie zaufania i wiarygodności, wykazanie chęci wsparcia i empatii wobec uczestników kursu, wprowadzenie różnorodności
  Kiedy używać: film wprowadzający, wprowadzenie do sekcji lub jej podsumowanie, dzielenie się osobistą historią lub swoim zdaniem, długie wyświetlanie jednego slajdu lub obrazu ekranu (powyżej 30 sekund)


  Slajdy


  Cel: skupienie uwagi na kluczowych punktach wykładu, wizualizacja skomplikowanych modeli myślowych, pokazanie poprawnej pisowni
  Kiedy używać: rozbudowane koncepcje, podkreślanie kluczowych punktów, definicje, wizualizacje modeli
  W slajdach mogą znajdować się również elementy graficzne!
  Wskazówka: użyj większej czcionki z myślą o uczestnikach, którzy korzystają z kursu na urządzeniach mobilnych.

  Screencast


  Cel: przejście przez wielopoziomowy proces
  Kiedy używać: opis użycia oprogramowania, wyszukiwanie odpowiednich przykładów w Internecie, upewnienie się, że uczestnicy kursu są na bieżąco
  Wskazówka: użyj zbliżeń z myślą o uczestnikach, którzy korzystają z kursu na urządzeniach mobilnych.


  Instruktor na pierwszym planie + najważniejsze punkty


  Cel: podkreślenie najważniejszych kwestii przy jednoczesnym osobistym kontakcie z uczestnikami
  Kiedy używać: podkreślenie kluczowych punktów wykładu. Uwaga: napisy muszą być proste. Zbyt wiele tekstu lub akcji w filmie jest niewskazane.
  Wskazówka: użyj większej czcionki z myślą o uczestnikach, którzy korzystają z kursu na urządzeniach mobilnych.

  Artykuł

  Cel: wprowadzenie różnorodności, samouczki, prosty sposób na połączenie tekstu i obrazu
  Kiedy używać: koncepcje / przewodniki krok po kroku, które uczestnicy kursu mogą opracować samodzielnie, materiały, które muszą być w formie pisemnej, wprowadzenie lub podsumowanie sekcji, materiały dodatkowe

  Wykład w formie łączonej: film i slajdy

  Łączenie filmu i slajdów pozwala zsynchronizować film ze slajdami. Duże slajdy łączą się z filmem odtwarzanym w prawym dolnym rogu ekranu. Pamiętaj, że ruch w filmie może rozpraszać, więc nie używaj tej formy, kiedy chcesz skupić uwagę uczestników na treści slajdu.

  Cel: utrzymanie osobistego kontaktu z uczestnikami za pomocą filmu przy jednoczesnym omawianiu oprogramowania lub strony internetowej, wprowadzenie różnorodności
  Kiedy używać: proste, niewymagające slajdy. Nie używaj, jeśli uczestnicy kursu mają się skupić na slajdzie

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie nowego wykładu

  Dodawanie nowych wykładów i przesyłanie treści do kursu odbywa się w kilku prostych krokach.

  Dodawanie nowego wykładu

  1. Z poziomu pulpitu instruktora wybierz kurs, który chcesz edytować.
  2. Kliknij Program nauczania po lewej stronie pulpitu.
  3. Przejdź na dół programu nauczania i kliknij Dodaj wykład.
  4. Wprowadź tytuł wykładu i kliknij Dodaj wykład.
  5. Aby przesłać treść lub filmy do kursu, kliknij Dodaj treść, po czym wybierz rodzaj pliku, który chcesz dodać.
  6. Narzędzie do przesyłania akceptuje trzy różne rodzaje plików:​wideo (.mp4, .mov, .wmv), forma łączona — film i slajdy (zsynchronizowane pliki wideo i prezentacje), artykuł (edytor .rtf).
  7. Kliknij Prześlij i wybierz odpowiedni plik z komputera. Jeżeli korzystasz z narzędzia do przesyłania wielu plików, możesz wybrać kartę Dodaj z biblioteki.
  8. Kliknij Zapisz w prawej dolnej części wykładu.
  9. Kliknij Dodaj opis i zredaguj krótki opis wykładu.
  10. Jeżeli kurs ma nadal postać roboczą, wykład zostanie opublikowany automatycznie po przesłaniu kursu do recenzji. W przypadku, gdy kurs został już opublikowany, kliknij Opublikuj po prawej stronie.

  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie napisów do filmów

  Dodanie napisów do wykładów pozwala zwiększyć zaangażowanie uczestników i zainteresować kursem więcej osób.

  Tworzenie napisów

  Aby stworzyć napisy, możesz skorzystać z pomocy firmy takiej jak Cielo24. Społeczność instruktorów Udemy podała też, że istnieje możliwość tworzenia napisów w serwisie YouTube. Prześlij swój wykład Udemy jako prywatny film, postępuj zgodnie z instrukcją serwisu YouTube dotyczącą tworzenia napisów, a następnie pobierz uzyskany plik z napisami. Platforma Udemy akceptuje napisy wyłącznie w formacie .vtt, w związku z czym napisy utworzone w formacie .srt trzeba przekonwertować z użyciem narzędzia Simple SubRip to WebVTT.

  Rozmiar plików z napisami nie może przekraczać 1,0 GB. Nie zapominaj, że napisy nie są tylko prostą transkrypcją czy skryptem kursu.

  Przesyłanie napisów do kursu Udemy

  1. Przejdź do programu kursu i wybierz film, do którego chcesz dodać napisy.
  2. Kliknij Dodaj napisy.
  3. Wybierz język napisów i kliknij Prześlij plik .vtt.
  4. Po przesłaniu pliku kliknij Dodaj napisy.
  5. Plik pojawi się w obszarze Napisy na panelu rozwijanym wykładu.
  Przeczytaj artykuł
 • Dodawanie opisów wykładów

  Po dodaniu wykładu do konspektu kursu można dodać opis tego wykładu. Zawiera on informacje na temat tego, czego uczestnicy kursu mogą się spodziewać po wykładzie.

  Dodawanie opisu

  1. Z poziomu pulpitu instruktora wybierz kurs, który chcesz edytować.
  2. Na lewo od pozycji Plan kursu kliknij Program nauczania.
  3. Jeżeli wykład został już opublikowany, kliknij białą strzałkę po prawej stronie, aby wyświetlić szczegóły.
  4. Kliknij Dodaj opis.
  5. Wpisz opis i kliknij Zapisz.

  Uwaga: opisy wykładów są widoczne dla potencjalnych uczestników na stronie docelowej kursu, ale nie widzą ich na pulpicie kursu już zapisani uczestnicy.


  Przeczytaj artykuł
 • Przekształcanie wykładu w postaci dokumentu PowerPoint na wykład wideo

  Jeżeli po utworzeniu wykładu w programie PowerPoint postanowisz przekształcić go w film z narracją, możesz to zrobić bez dodatkowego oprogramowania. Odpowiednia funkcja jest dostępna w programie PowerPoint w wersji 2010 i późniejszych.

  Nagrywanie narracji

  Wybierz opcję „Nagraj pokaz slajdów” na karcie „Pokaz slajdów”. Spowoduje to uruchomienie prezentacji i nagranie narracji za pomocą domyślnego mikrofonu w komputerze (nie zapomnij wykonać testu, aby upewnić się, że dźwięk jest wychwytywany przez mikrofony zewnętrzne). Wykonaj wszystkie etapy prezentacji, jak zwykle. Zostanie zarejestrowana cała sesja. Pamiętaj, że w razie błędu można dzięki menu rozwijanemu o tej samej nazwie, tj. Nagraj pokaz slajdów, zarejestrować pojedyncze slajdy.

  Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

  Po nagraniu prezentacji kliknij kolejno Plik > Zapisz jako > Zapisz jako typ. Zostanie wyświetlona opcja Windows Media Video lub .wmv, która pozwala zapisać prezentację jako plik wideo. Nie zapomnij zapisać pliku zarówno jako pliku PowerPoint, jak i Windows Media, aby możliwa była późniejsza edycja w programie PowerPoint.

  Przeczytaj artykuł
 • Czy można przesyłać pliki Prezi?

  Prezi to doskonałe narzędzie do tworzenia ciekawych prezentacji — przydatne także przy tworzeniu kursu. Niestety narzędzie Prezi działa jedynie w oparciu o zastrzeżone prawnie oprogramowanie. Na szczęście istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu.

  Zapisanie pliku w formacie PDF

  Możesz zapisać plik Prezi w formacie PDF, a następnie wczytać go bezpośrednio do Udemy. Pozwoli Ci to utworzyć widok pliku Prezi z paginacją. Pamiętaj, że muszą być zachowane określone parametry, aby prezentację Prezi dało się wyeksportować do pliku PDF.

  W tym artykule znajdziesz informacje na temat konwersji pliku Prezi do formatu PDF.

  Utworzenie filmu z prezentacji Prezi

  Aby zapisać prezentację Prezi jako film (w formacie .mp4, .wmv itd.), musisz posłużyć się oprogramowaniem do tworzenia screencastów, takim jak Camtasia, w celu nagrania ekranu prezentacji Prezi. Umożliwi Ci to również dodanie narracji audio.

  Dowiedz się, jak przekształcić prezentację Prezi w film.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie testu wielokrotnego wyboru

  Dodanie testu wielokrotnego wyboru do kursu umożliwia uczestnikom dokonanie samodzielnej oceny tego, ile nauczyli się, korzystając z materiałów kursowych. Istnieje możliwość dodania testu bezpośrednio do programu kursu. Test pojawi się w konspekcie kursu, gdzie potencjalni uczestnicy będą mogli wyświetlać kurs.

  Tworzenie testu

  1. Z poziomu pulpitu instruktora przejdź do planu kursu.
  2. Po lewej stronie, w obszarze Treść kursu, kliknij Program nauczania.
  3. Przejdź na sam dół programu nauczania i kliknij Dodaj test.
  4. Nadaj testowi nazwę i dodaj opis, a następnie ponownie kliknij Dodaj test.
  Dodawanie pytań

  Po utworzeniu nowego testu trzeba dodać pytania z możliwością wyboru wielu odpowiedzi.

  1. Kliknij Dodaj pytania i wybierz opcję Wielokrotny wybór.
  2. Wpisz pytanie. Możesz nawet dodać ilustrację.
  3. Wprowadź odpowiedzi. Można dodać maksymalnie 15 odpowiedzi.
  4. Wskaż prawidłową odpowiedź, zaznaczając znajdujące się obok niej pole wyboru.
  5. Zalecane: dodaj wyczerpujące wyjaśnienia do swoich odpowiedzi.


  Powiązane wykłady

  Test można powiązać z konkretnym wykładem. Pozwoli to uczestnikom utrwalić materiał z poprzedniego wykładu. Dodaj powiązany wykład, klikając menu rozwijane pod opcją Powiązany wykład. Powiązany wykład będzie widoczny tylko wtedy, gdy uczestnik prześle odpowiedzi.
  Edycja testu

  Istnieje możliwość edycji testów w dowolnym momencie.

  1. Ustaw kursor na pytaniu. Pojawi się ikona:
   • Edycja — ikona ołówka umożliwia modyfikację pytań testowych.
   • Usuwanie — ikona kosza umożliwia trwałe usunięcie pytania testowego.
   • Przenoszenie — trzy linie umożliwiają przenoszenie pytań metodą przeciągnij i upuść.

  Podgląd i publikacja testu

  Po przygotowaniu testu kliknij Opublikuj, aby dodać go do kursu. Możesz też wyświetlić podgląd testu dostępny dla uczestników kursu. Co prawda nie będziesz mógł/mogła przesyłać odpowiedzi, ale przynajmniej sprawdzisz, jak wygląda test.

  Przeczytaj artykuł
 • Tworzenie wykładu w formie łączonej — filmu i pliku PDF

  W przypadku wykładu w formie łączonej obok siebie wyświetlane są film i dokument PDF, dzięki czemu uczestnicy mogą w prosty sposób śledzić notatki powiązane z wykładem w trakcie oglądania filmu.

  Dodawanie wykładu w formie łączonej do programu kursu

  1. Wybierz kurs na stronie Moje kursy.
  2. Po lewej stronie kliknij Program nauczania.
  3. Przejdź na dół strony. Kliknij Dodaj wykład.
  4. Nadaj wykładowi tytuł i kliknij ponownie Dodaj wykład.
  5. Kliknij Dodaj treść.
  6. Wybierz opcję Wykład w formie łączonej.

  Przesyłanie treści wykładu

  Po dodaniu wykładu w formie łączonej do programu nauczania trzeba dodać treść. Wykłady w formie łączonej tworzą plik wideo i dokument PDF. Jednorazowo można przesłać plik o maksymalnym rozmiarze 1,0 GB.

  Po przesłaniu plików rozpoczyna się ich przetwarzanie. Zależnie od szybkości połączenia internetowego przetwarzanie plików powinno potrwać ok. 5 minut.

  1. Dodaj pliki wideo i PDF do wykładu, klikając Wyślij plik wideo i Wyślij plik PDF. (Uwaga: obecnie pliki do wykładów w formie łączonej można dodawać tylko za pomocą narzędzia do przesyłania plików w przeglądarce, a nie za pomocą narzędzia do przesyłania wielu plików).
  2. Po zakończeniu wysyłania obu plików możesz skorzystać z opcji podglądu pliku wideo i PDF.
  3. Na koniec kliknij Użyj tego filmu i Użyj tej prezentacji.

  Synchronizacja za pomocą narzędzia Edytor tekstu

  Po przesłaniu pliku wideo i slajdów PDF możesz zsynchronizować wykład w formie łączonej za pomocą narzędzia Edytor tekstu. Dodaj slajd i czas w formacie slajd (numer), czas (w sekundach). Np. 1,0 oznacza, że pierwszy slajd w prezentacji pojawi się na początku filmu. Inny przykład: 6,420 oznacza, że szósty slajd w prezentacji pojawi się po 7 minutach (420 sekundach) od rozpoczęcia filmu.  Po zakończeniu synchronizacji slajdów z filmem kliknij Kontynuuj i przejrzyj. Jeśli zadowala Cię końcowy efekt, kliknij Zapisz i kontynuuj. Kiedy będzie już można zaprezentować wykład w ramach kursu, kliknij Opublikuj.

  Przeczytaj artykuł