• Zwycięzcy konkursu „Koduj z prędkością innowacji”

  Wybraliśmy grono zwycięzców. Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Udemy, aby dowiedzieć się więcej.

  Przeczytaj artykuł
 • Loteria „Koduj z prędkością innowacji” Oficjalne zasady

  Aby poznać najlepsze kursy dotyczące systemu iOS, odwiedź stronę https://www.udemy.com/collection/ios-11-launch/

  W CELU WZIĘCIA UDZIAŁU BĄDŹ ODBIORU WYGRANEJ W LOTERII NIE JEST KONIECZNE DOKONANIE ZAKUPU ANI PŁATNOŚCI. DOKONANIE ZAKUPU LUB PŁATNOŚCI NIE ZWIĘKSZY SZANS NA ZWYCIĘSTWO. POSTANOWIENIE TO JEST NIEWAŻNE W PRZYPADKU PAŃSTW, W KTÓRYCH TAKIE DZIAŁANIA SĄ ZABRONIONE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA.
  BIORĄC UDZIAŁ W LOTERII, UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE OFICJALNE ZASADY, KTÓRE STANOWIĄ UMOWĘ. Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OBOWIĄZEK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PO STRONIE UCZESTNIKA ORAZ OGRANICZENIE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOWI.

  1. Uprawnienia.Loteria „Koduj z prędkością innowacji” (zwana dalej „Loterią”, „Konkursem” lub „Losowaniem nagród”, łącznie „Loterią”) jest dostępna tylko dla mieszkańców wszystkich krajów oprócz Iranu, Syrii, Sudanu, Korei Północnej i Kuby, którzy mają przynajmniej 18 (osiemnaście) lat lub też przynajmniej tyle lat, ile wynosi granica pełnoletniości w kraju ich zamieszkania w momencie przystąpienia („Uczestnik”). Nagrody NIE mogą zdobyć osoby należące do którejkolwiek z następujących kategorii: (a) dyrektorzy, członkowie, wspólnicy, partnerzy w dziedzinie marketingu, pracownicy, konsultanci lub pełnomocnicy Sponsora bądź Administratora oraz ich odpowiednie jednostki stowarzyszone, a także ich odpowiednie spółki, jednostki zależne, agencje reklamowe i promocyjne, (b) dostawcy produktów i usług związanych z Loterią, w tym osoby zaangażowane w tworzenie, produkcję lub dystrybucję materiałów na potrzeby Loterii; oraz (c) osoby, które (i) są członkami bliskiej rodziny jakiejkolwiek osoby należącej do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii (w tym matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, małżonka/małżonek, babcia, dziadek, dzieci lub wnukowie), niezależnie od miejsca ich zamieszkania lub (ii) zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, co jakakolwiek osoba należąca do którejkolwiek z wyżej wspomnianych kategorii, niezależnie od tego, czy osoby te są spokrewnione. Wszelkie kryteria kwalifikacyjne podlegają krajowym, prowincjonalnym, miejskim, terytorialnym, federalnym, stanowym i miejscowym przepisom prawa. (d) Aby móc przystąpić do Loterii, należy być subskrybentem marketingowych wiadomości e-mail Udemy. Można nie zgodzić się na ich otrzymywanie w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszej wiadomości e-mail od Udemy, jednak należy mieć na uwadze, że aby zakwalifikować się do udziału w Loterii, trzeba być subskrybentem przez cały czas trwania Loterii.

  Biorąc udział w Loterii, każdy Uczestnik bezwarunkowo akceptuje niniejsze Oficjalne zasady (zwane dalej „Oficjalnymi zasadami”), a także decyzje Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA (zwanej dalej „Sponsorem” i „Administratorem”), które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach, i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

  Wszystkie złożone zgłoszenia stanowią własność Sponsora. Zegar bazy danych będzie prowadzony przez Sponsora i będzie stanowił narzędzie odliczające czas tej Loterii.

  1. Terminy realizacji Loterii.Loteria rozpoczyna się w środę 12 lipca 2017 roku o godzinie 00:01:00 letniego czasu pacyficznego (Pacific Daylight Time, „PDT”) i kończy się w środę 19 lipca 2017 roku o godzinie 23:59:59 PDT („Okres uczestnictwa”). Przystąpienie do Loterii nie stanowi przystąpienia do żadnej innej promocji, konkursu ani loterii. Biorąc udział w Loterii, każdy Uczestnik bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać niniejszych zasad, Oficjalnych zasad, a także decyzji Sponsora lub Administratora, które to decyzje będą ostateczne i prawomocne we wszystkich aspektach, i nie będą podlegać żadnej dodatkowej weryfikacji.
  2. W jaki sposób przystąpić do Loterii.

  (a) (i) odwiedzić https://www.udemy.com/collection/ios-11-launch/pomiędzy godziną 00:01:00 PDT 12 lipca 2017 roku a 23:59:59 PDT 19 lipca 2017 roku i zalogować się na swoje Konto Udemy.  W przypadku braku konta Udemy, użytkownik zostanie poproszony o rejestrację nowego konta i subskrypcję marketingowych wiadomości e-mail od Sponsora.  Jeżeli użytkownik posiada konto Udemy i nie dokonał subskrypcji marketingowych wiadomości e-mail od Udemy, zostanie o to poproszony; (ii) Użytkownik musi dokonać subskrypcji marketingowych wiadomości e-mail od Udemy, aby przystąpić do Loterii.

  Zgłoszenia przekraczające którekolwiek podane ograniczenia, jak również zgłoszenia generowane za pośrednictwem skryptu, makra lub innych metod automatycznych lub też za pośrednictwem jakichkolwiek środków naruszających zasady procesu rejestracji, będą nieważne. Każda próba przystąpienia realizowana w sposób inny niż tu opisano będzie nieważna. Sponsor określ wedle własnego uznania, co stanowi ważne zgłoszenie, i zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszeń, które wedle jego wyłącznego uznania naruszają jakiekolwiek polityki, standardy lub praktyki Sponsora. Wszystkie wysłane materiały oraz zgłoszenia będą stanowić własność Sponsora i nie będą zwracane, a ich otrzymanie nie będzie potwierdzane.

  1. Wyłonienie Zwycięzcy i powiadomienie. Na zakończenie Okresu uczestnictwa Administrator przeprowadzi losowanie spośród wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych przed końcem Okresu uczestnictwa. Losowanie spośród wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych w Okresie uczestnictwa zostanie przeprowadzone przez Administratora o godzinie 9:00 PDT w dniu 24 lipca 2017 roku lub w zbliżonym terminie.

  OGRANICZENIE: 1 (jedna) nagroda na osobę lub gospodarstwo domowe.

  Potencjalni zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Sponsora za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (z domeny @udemy.com) z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez potencjalnego zwycięzcę w momencie rejestracji. Sponsor nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powiadomień, które zostaną zagubione lub przechwycone lub nie zostaną odebrane z jakiegokolwiek powodu. Administrator wystosuje tylko 1 (jedno) powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym będzie zawarte potwierdzenie wygranej, szczegółowe informacje dotyczące odbioru nagrody, jak również prośba o przekazanie zdjęcia zwycięzcy do zamieszczenia na stronie Udemy.com. Jeżeli jakikolwiek potencjalny zwycięzca nie będzie spełniał warunków lub też jeżeli potencjalny zwycięzca nie przestrzegał Oficjalnych zasad lub też odmówi przyjęcia nagrody z jakiegokolwiek powodu, zostanie zdyskwalifikowany, a nagroda zostanie unieważniona i pozostanie nieodebrana. 

  1. Nagroda. W ramach Loterii przyznane zostaną tylko podane poniżej nagrody.

  Jedna (1) Nagroda główna: 30 USD kredytu na koncie Udemy, które można przeznaczyć na wybrany przez zwycięzcę kurs iOS11 z oferty Udemy.com (tego rodzaju kursy będą oferowane po cenie promocyjnej 10 USD do 31 lipca 2017 roku do godziny 23:59 PDT) oraz 1 (jedna) karta podarunkowa Apple o wartości 500 USD. Przyznany kredyt nie wygasa po odebraniu przez zwycięzcę nagrody, jeżeli konto użytkownika działa prawidłowo.  Nagród nie można przekazywać innym, nie można ich wykorzystywać do wręczania kursów w prezencie i nie podlegają one zwrotowi.

  2 (dwie) Nagrody: Każdy zwycięzca otrzyma 30 USD kredytu na koncie Udemy, które można przeznaczyć na wybrany przez zwycięzcę kurs iOS11 z oferty Udemy.com (tego rodzaju kursy będą oferowane po cenie promocyjnej 10 USD do 31 lipca 2017 roku do godziny 23:59 PDT) oraz 1 (jedną) kartę podarunkową Apple o wartości 250 USD. Przyznany kredyt nie wygasa po odebraniu przez zwycięzcę nagrody, jeżeli konto użytkownika działa prawidłowo. Nagród nie można przekazywać innym, nie można ich wykorzystywać do wręczania kursów w prezencie i nie podlegają one zwrotowi.

  Całkowita przybliżona wartość detaliczna wszystkich nagród przyznawanych w formie kredytu wynosi: 1690 USD.

  Nagrody będą realizowane w dniu 24 lipca 2017 roku lub w zbliżonym terminie za pośrednictwem potwierdzonego konta Udemy zwycięzcy.

  Wymogiem koniecznym do otrzymania Nagrody głównej jest podpisanie przez potencjalnego zwycięzcę (a) Oświadczenia; (b) Zgody na wykorzystanie wizerunku (chyba że jest to zabronione); (c) zwolnienia z odpowiedzialności oraz (d) zwrot każdego prawidłowo sporządzonego dokumentu Administratorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od podjętej próby powiadomienia. Potencjalny zwycięzca, który spełni wszystkie wymogi Loterii, w tym w szczególności określone w niniejszym ustępie, zostanie uznany za oficjalnego zwycięzcę („Zwycięzcę Nagrody głównej”).

  Żaden zwycięzca nie otrzyma różnicy między rzeczywistą i przybliżoną wartością detaliczną kursu wybranego przez zwycięzcę. Sponsor ani Administrator nie wymienią żadnych zagubionych, uszkodzonych lub skradzionych nagród. Nagród nie można przekazywać innym, nie można ich wykorzystywać do wręczania kursów w prezencie i nie podlegają one zwrotowi, jak również nie będą wydawane żadne nagrody zastępcze, oprócz określonych w niniejszym dokumencie przypadków, wedle wyłącznego uznania Sponsora. Nagród nie można wymienić na gotówkę. Sponsor zastrzega sobie prawo zastąpienia konkretnej nagrody inną nagrodą o porównywalnej lub wyższej wartości. Zwycięzcy mają obowiązek pokryć wszelkie obowiązujące miejscowe podatki dochodowe. Nagrody będą wysyłane pocztą elektroniczną wraz z wyjściowym powiadomieniem dla zwycięzcy.

  UWAGA dotycząca Kanady: Jeżeli potencjalny zwycięzca mieszka w Kanadzie, uczestnik będzie musiał najpierw prawidłowo odpowiedzieć na matematyczne pytanie sprawdzające umiejętności bez korzystania z jakiejkolwiek pomocy (mechanicznej czy innej) w czasie dwóch minut, aby móc zdobyć nagrodę. Pytanie zostanie zadane przez telefon w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych po losowaniu. Jeżeli nie uda się skontaktować z uczestnikiem i zadać mu pytania sprawdzającego umiejętności lub też jeżeli uczestnik udzieli na nie nieprawidłowej odpowiedzi, nagroda przepada i zostanie wybrany inny uczestnik. Po udzieleniu przez uczestnika prawidłowej odpowiedzi na pytanie sprawdzające umiejętności, Administrator przyzna nagrodę.


  1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Sponsor nie udziela żadnych gwarancji i niniejszym zastrzega sobie wszelkie gwarancje, bezpośrednie lub dorozumiane, w odniesieniu do wszelkich nagród przekazywanych w związku z Loterią. BEZ USZCZERBKU DLA OGÓLNYCH SKUTKÓW POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA, Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NAGRODY SĄ PRZEKAZYWANE „W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH CZY DOROZUMIANYCH, A SPONSOR NINIEJSZYM ZASTRZEGA SOBIE WSZELKIE TEGO TYPU GWARANCJE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ.
  2. Wymogi dotyczące informacji o zwycięzcy.Przyjęcie nagrody oznacza zgodę zwycięzcy na wykorzystywanie przez Sponsora oraz osoby przez niego wyznaczone jego imienia i nazwiska, wizerunku, zdjęcia, awatara lub informacji o nagrodzie (w tym w szczególności informacji o mieście, stanie, prowincji, terytorium oraz kraju zamieszkania) w związku z niniejszą Loterią w celach promocyjnych, reklamowych lub innych, w dowolny sposób, na całym świecie, za pośrednictwem wszystkich środków przekazu znanych obecnie i opracowanych w przyszłości, w tym za pośrednictwem Internetu, bez żadnych ograniczeń oraz dodatkowo bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat, składania powiadomień, uzyskiwania zgody lub innych świadczeń.

  3. Zwolnienie z odpowiedzialności / Warunki uczestnictwa.
   A. Przesyłanie informacji. Sponsor, Administrator oraz odpowiedni członkowie ich organów, dyrektorzy, pracownicy, pełnomocnicy, następcy prawni oraz cesjonariusze (łącznie zwani „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za: (1) wszelkie informacje, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe z winy lub bez winy Uczestnika, błędy w druku, błędy typograficzne lub inne błędy bądź z uwagi na sprzęt lub programowanie powiązane z Loterią lub wykorzystywane w związku z Loterią; (2) awarie techniczne wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie, przerwy lub zerwanie połączenia dotyczące linii telefonicznych lub sprzętu bądź oprogramowania sieciowego; (3) nieupoważnioną ingerencję człowieka w jakąkolwiek część procesu zamieszczania wpisów lub w Loterię; (4) błędy w druku, błędy typograficzne, techniczne, komputerowe, sieciowe lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas (a) przeprowadzania Loterii, (b) przesyłania, przetwarzania lub losowego wybierania wpisów, (c) ogłaszania zwycięzców lub potencjalnych zwycięzców, lub (d) w związku z nagrodami lub jakimikolwiek materiałami związanymi z Loterią; (5) spóźnione, zgubione, uszkodzone, błędnie przekierowane, niewłaściwe, nieprawidłowe, niemożliwe do dostarczenia, zniszczone lub ukradzione wpisy lub wiadomości e-mail; (6) koszty związane z akceptacją lub zrzekaniem się nagród; lub (7) straty lub szkody wynikające z połączenia Uczestnika z Internetem za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych wspomnianych w niniejszej Umowie. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) nieprawidłowe, błędnie zapisane, błędnie przekierowane lub niemożliwe do dostarczenia wpisy lub wiadomości e-mail, (b) nieprawidłowe ogłoszenia, (c) problemy techniczne, w tym w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie systemów komputerowych, serwerów, dostawców lub jakiegokolwiek sprzętu/oprogramowania, (d) utracone lub niedostępne połączenia sieciowe lub przerwane, uszkodzone lub opóźnione transmisje komputerowe, lub (e) połączenie którychkolwiek z wyżej wymienionych elementów. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za (i) spóźnione, utracone, niepełne, niewłaściwe lub zniszczone wpisy, (ii) niemożliwe do dostarczenia wiadomości e-mail, co wynika z jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania wiadomości e-mail przez dostawcę usług internetowych użytkownika lub klienta poczty elektronicznej, lub (iii) niewystarczającą ilość miejsca w skrzynce mailowej użytkownika, aby odebrać wiadomość e-mail. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek szkody (materialne lub niematerialne) spowodowane przez sprzęt komputerowy Uczestnika lub dane przechowywane na tego rodzaju sprzęcie ani za działania Uczestnika o charakterze osobistym, zawodowym lub komercyjnym. Dowód zamieszczenia wpisów nie będzie uznawany za dowód przyjęcia ich przez Sponsora lub Administratora.
   B. Oszustwo; Zastrzeżenie praw. Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikowania przedmiotowej Loterii lub jakiejkolwiek jej części, jeżeli zgodnie z ustaleniami Sponsora poczynionymi wedle jego uznania oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki naruszą integralność lub właściwy przebieg Loterii. Jeżeli Konkurs zostanie przerwany, Sponsor może wedle uznania wytypować zwycięzców spośród wszystkich niewzbudzających podejrzeń, zakwalifikowanych wpisów otrzymanych do momentu wystąpienia zdarzenia lub w inny sposób uznany przez Sponsora za sprawiedliwy i odpowiedni. Administrator wedle uznania zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdej osoby, którą uzna za (a) dopuszczającą się manipulacji w odniesieniu do procesu zamieszczania wpisów lub operacji podejmowanych w ramach Loterii, (b) naruszającą Oficjalne zasady tej lub innej promocji lub (c) działającą w sposób nieuczciwy, oszukańczy, niesportowy lub szkodliwy i do unieważnienia wszelkich powiązanych wpisów. Wspomniany powyżej środek zaradczy nie wyklucza możliwości podjęcia przez Sponsora czynności prawnych lub innych przeciwko tego rodzaju osobom w celu ochrony przysługujących mu praw. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Oficjalnych zasad w danych okolicznościach nie stanowi zrzeczenia się takich postanowień.
   C. Zwolnienie z odpowiedzialności. Biorąc udział w Loterii Uczestnik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności Strony zwolnione z odpowiedzialności i zobowiązuje się nie pociągać Stron zwolnionych z odpowiedzialności oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w opracowywanie, realizację lub przeprowadzanie Konkursu do odpowiedzialności za straty, krzywdy, szkody, obrażenia, koszty, opłaty oraz wydatki, w tym w szczególności szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu (w tym straty moralne) lub śmierć wynikające z udziału w Loterii, jakichkolwiek działaniach związanych z Loterią lub przyjęciem, otrzymaniem lub wejściem w posiadanie jakiejkolwiek nagrody lub korzystaniem/nieprawidłowym korzystaniem z niej oraz za roszczenia lub podstawy powództwa dotyczące naruszenia prawa do wizerunku, oszczerstwa lub naruszenia prywatności i dostaw towarów.
  4. SIŁA WYŻSZA. Jeżeli z dowolnego powodu Loteria (lub jakakolwiek jej część) nie może zostać przeprowadzona zgodnie z planem z powodu wirusa komputerowego, robaka, nieprawidłowego funkcjonowania systemu, manipulacji, nieupoważnionej ingerencji, oszustwa, awarii technicznej, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, sztormu lub innej klęski żywiołowej, zamieszek, strajku, ataku terrorystycznego, rozruchów, regulacji rządowych lub z innych przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sponsora, które jego zdaniem uniemożliwiają przeprowadzenie, zagrażają bezpieczeństwu, uczciwości, integralności lub właściwemu przebiegowi Loterii (lub jakiejkolwiek jej części) bądź mają na nią negatywny wpływ, Sponsor zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lub zawieszenia Loterii wedle uznania lub do dalszego prowadzenia Loterii poprzez wybór zwycięzców zakłóconej Loterii, skupiając się na kwalifikujących się wpisach z części sprzed podjęcia działań przez Sponsora lub w inny sprawiedliwy, uczciwy i zgodny z niniejszymi Oficjalnymi zasadami sposób, który Sponsor wybierze wedle uznania.
  5. Spory.Z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są zabronione na mocy przepisów prawa, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: (a) wszelkie spory, roszczenia oraz podstawy powództwa wynikające z Loterii bądź przyznanej nagrody lub z nimi związane będą rozstrzygane indywidualnie bez możliwości odwołania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego; (b) wszelkie roszczenia muszą być rozstrzygane w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie Kalifornia, USA; (c) wszelkie roszczenia, wyroki i orzeczenia będą ograniczać się do faktycznie poniesionych wydatków bieżących, w tym kosztów związanych z uczestnictwem w Loterii, jednak w żadnym wypadku nie będą pokrywać kosztów obsługi prawnej; oraz (d) jeżeli nie jest to zabronione, w żadnym wypadku na rzecz Uczestnika nie zostanie zasądzone jakiekolwiek odszkodowanie pośrednie, retorsyjne, uboczne i następcze bądź odszkodowanie dowolnego rodzaju (inne niż w kwocie faktycznie poniesionych wydatków bieżących) i Uczestnik niniejszym zrzeka się praw do niego oraz jakichkolwiek praw do zmultiplikowania lub zwiększenia odszkodowania. Wszelkie kwestie i problemy dotyczące sposobu sformułowania, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszych Oficjalnych zasad lub praw i obowiązków Uczestnika i Sponsora w związku z Loterią będą podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia i będą zgodnie z nim interpretowane, bez uwzględnienia przepisów dotyczących wyboru prawa właściwego i norm kolizyjnych (określonych w przepisach prawa stanu Kalifornia lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby sprawić, że obowiązywałyby przepisy prawa innej jurysdykcji niż jurysdykcja stanu Kalifornia, USA.
  6. Korzystanie z Danych. Sponsor oraz Administrator będą gromadzić online dane osobowe dotyczące Uczestników, zgodnie ze swoimi politykami ochrony prywatności. Proszę zapoznać się z polityką prywatności Sponsora dostępną pod adresem https://www.udemy.com/terms/privacy. Biorąc udział w Loterii, Uczestnicy niniejszym zgadzają się na gromadzenie i wykorzystywane przez Sponsora oraz Administratora ich danych osobowych oraz potwierdzają, że przeczytali i przyjmują postanowienia polityki ochrony prywatności Sponsora oraz Administratora.

  Informacja dla rezydentów UE: Dane osobowe Uczestnika będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami prawa UE dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych, jako rezydent UE, Uczestnik ma prawo uzyskiwania dostępu, wprowadzania zmian i wycofywania swoich danych osobowych. Uczestnik w pewnych okolicznościach ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Aby skorzystać ze wspomnianego prawa, Uczestnik może wysłać wiadomość na adres: Udemy Legal Department, Udemy, Inc., 600 Harrison Street, San Francisco, CA 94107 USA. Sponsor jest administratorem oraz odbiorcą danych. Dane Uczestnika będą przesyłane poza granice Unii Europejskiej.

  1. Lista zwycięzców: Imiona i nazwiska zwycięzców będą dostępne po 19 czerwca 2017 roku pod adresem https://support.udemy.com/hc/pl/articles/115009521647

   

  Przeczytaj artykuł
 • Bez nazwy

  Przeczytaj artykuł
 • Zwycięzcy loterii „Nauka przez całe życie”

  Wybraliśmy grono zwycięzców. Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Udemy, aby dowiedzieć się więcej.

  Przeczytaj artykuł
 • Program refundacji SkillsFuture: Często zadawane pytania

  Program SkillsFuture pozwala użytkownikom z Singapuru korzystać z kursów Udemy, których koszty są im zwracane. Program nadzoruje organizacja SkillsFuture Singapore (SSG), dlatego mogą z niego korzystać tylko uprawnione osoby z tego kraju.

  Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania, które często otrzymujemy w związku z programem SkillsFuture.

  Jak przystąpić do programu SkillsFuture?

  Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie SkillsFuture znajdziesz na jego oficjalnej stronie.

  Jak sprawdzić, czy dany kurs jest objęty programem SkillsFuture?

  Jeżeli potrzebujesz wskazówek krok po kroku, skorzystaj z tego podręcznika dla uczestników programu SkillsFuture lub tego wpisu na blogu.

  Czy mogę zgłaszać propozycje kursów Udemy, które warto uwzględnić w programie?

  Kursy widoczne na stronie programu SkillsFuture są dobierane przez rządowych ekspertów z Singapuru. Obecnie tylko takie kursy są objęte programem SkillsFuture.

  Jednak Udemy średnio raz w miesiącu przesyła komisji SSG kolejne kursy do oceny. Jeżeli uważasz, że dany kurs Udemy mógłby się znaleźć w tym programie, prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej dla uczestników, aby nas o tym poinformować!

  W jaki sposób są zwracane koszty w ramach programu SkillsFuture?

  1. Najpierw sprawdź, czy dany kurs jest objęty refundacją Skillsfuture, korzystając ze strony www.skillsfuture.sg/credit. Gdy znajdziesz kurs, w których chcesz wziąć udział, kup go na platformie Udemy, korzystając z karty kredytowej lub serwisu PayPal. Możesz również użyć aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android lub iOS.
  1. Przejdź do strony Historia zakupów i pobierz rachunek w formie elektronicznej dla kursu kupionego na stronie Udemy.com. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, zajrzyj do tego artykułu. Pamiętaj, że za kursy zakupione w aplikacji mobilnej otrzymasz rachunek, korzystając z konta iTunes lub Google Play.
  2. Wyślij wniosek o zwrot kosztów za pomocą konta SkillsFuture:

  Przetwarzanie wniosku trwa od 7 do 14 dni roboczych. Pieniądze są przekazywane na konto bankowe przypisane do identyfikatora SingPass.

  Pamiętaj, że tytuł kursu może ulec zmianie. Jeżeli Twoim zdaniem dany kurs jest częścią programu SkillsFuture, ale nie jesteś w stanie uzyskać zwrotu kosztów ze względu na to, że nie ma go na liście organizacji SkillsFuture, prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy.

  Jak uzyskać zwrot za kurs objęty programem SkillsFuture?

  Wnioski o zwrot kosztów zakupu kursu objętego programem SkillsFuture są obsługiwane tak samo jak wszystkie inne i można je wysyłać do naszego pomocy technicznej Udemy. Rząd Singapuru i firma Udemy prowadzą regularne rozmowy, aby uniknąć wyłudzania pieniędzy w ramach zwrotów w programie SkillsFuture.


  Dodatkowe pytania dotyczące programu SkillsFuture można kierować do pomocy technicznej Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak uzyskać formularz W-9 z tytułu zakupu kursu

  W przypadku zakupu kursów w imieniu firmy, w której zatrudniony jest uczestnik, można pobrać formularz W-9 Udemy tutaj. Prosimy pamiętać, że Udemy ma osobowość prawną i jest zwolniona z obowiązku składania formularzy 1099.


  Ponadto zwracamy uwagę, że w przypadku zakupu kursu na naszym rynku nabywca uzyskuje osobistą licencję na korzystanie z kursów. Aby uzyskać licencję firmową, należy skorzystać z naszego produktu Udemy for Business dostępnego tutaj: https://business.udemy.com/

  Przeczytaj artykuł
 • Co to jest Boleto Bancário i na czym polega ta metoda płatności

  Boleto Bancário jest jedną z najpopularniejszych metod płatności w trybie online/offline w Brazylii. Metoda ta umożliwia płacenie za kursy Udemy.

  Regulowanie płatności metodą Boleto Bancário odbywa się poprzez przepływy kasowe na stronie www.udemy.com. Płacąc za pomocą Boleto Bancário, można odwiedzić bank lub punkt sprzedaży detalicznej; można też zapłacić poprzez internetowe konto bankowe. Przetwarzanie płatności zwykle trwa 3–7 dni od daty płatności, toteż zakupiony kurs pojawia się na koncie z opóźnieniem.

  Wszelkie zwroty objęte są 30-dniową, oferowaną przez Udemy gwarancją zwrotu pieniędzy. W przypadku chęci uzyskania zwrotu kosztu zakupu kursu za pośrednictwem Boleto Bancário prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. pomocy technicznej na adres support@udemy.com. Kwota odpowiadająca cenie zakupu kursu zostanie zwrócona poprzez przekazanie środków Udemy bezpośrednio na konto Udemy.

  Zalecamy opłacenie boleto w ciągu 5 dni, aby zapobiec jego wygaśnięciu. Jeśli jednak boleto wygaśnie, będzie można uzyskać kolejne boleto za kurs lub skorzystać z innej metody płatności.

  Wszelkie dodatkowe informacje na temat usługi Boleto Bancário można znaleźć tutaj, natomiast pytania i wątpliwości prosimy kierować do zespołu ds. pomocy technicznej na adres support@udemy.com.

  Przeczytaj artykuł
 • Płacenie za kurs Udemy za pomocą serwisu Boleto Bancario

  Mieszkańcy Brazylii mogą kupować kursy Udemy, korzystając nie tylko z kart kredytowych czy naszych aplikacji mobilnych, ale także z serwisu Boleto Bancario. W tym artykule wyjaśniono, jak kupić kurs za pomocą boleto oraz przedstawiono niektóre z często zadawanych pytań dotyczących tego procesu.

  Jak kupić kurs, korzystając z serwisu Boleto?

  Gdy znajdziesz kurs Udemy, który chcesz kupić, i przejdziesz do jego strony docelowej, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zapisać się na ten kurs, korzystając z boleto:

  1. Kliknij „Zapisz się na kurs”, widoczny w prawej części strony docelowej kursu.
  2. Kliknij „Boleto”, a następnie „Zapłać z Boleto Bancario”.
  3. Potwierdź, że chcesz dokonać płatności za pomocą boleto.
  4. Zapoznaj się z warunkami korzystania z serwisu Boleto przedstawionymi u dołu strony.
  5. Kliknij „Finalizuj płatność”, a zostaniesz przekierowany/przekierowana na stronę banku, gdzie otrzymasz boleto.
  6. Podaj numer CPF oraz imię i nazwisko.
  7. W osobnym oknie, wraz ze szczegółami płatności, zostanie wyświetlone boleto.
  8. W celu dokonania opłaty boleto można udać się do banku lub skorzystać z usługi bankowości internetowej. Można również zanieść boleto do punktu sprzedaży detalicznej i dokonać wpłaty gotówkowej. Prosimy pamiętać, aby na tym etapie wydrukować lub zapisać boleto, ponieważ później nie da się tego zrobić. Boleto można wydrukować, klikając opcję druku na karcie Plik. Można również zrobić zrzut ekranu i wydrukować boleto w późniejszym czasie.
  9. Po dokonaniu płatności za pomocą boleto kurs pojawi się na stronie Moje kursy i uzyskasz dostęp do jego treści. Pamiętaj: po przesłaniu płatności boleto serwis Udemy zazwyczaj otrzymuje stosowne potwierdzenie w ciągu 3–7 dni.

  Uwaga: Zalecamy opłacenie boleto w ciągu 5 dni, aby zapobiec jego wygaśnięciu. Jeśli jednak boleto wygaśnie, będzie można uzyskać kolejne boleto za kurs lub skorzystać z innej metody płatności.

  Jak za pomocą serwisu Boleto zapłacić za kursy znajdujące się w koszyku?

  Aby za pomocą serwisu Boleto Bancario dokonać zakupu kursów dodanych do koszyka, wykonaj następujące czynności:

  1. Dodaj kursy do koszyka, klikając „Dodaj do koszyka”.
  2. Aby kupić kursy, kliknij „Przejdź do koszyka”, a następnie „Do kasy”.
  3. Kliknij „Zapłać z Boleto Bancario”.
  4. Zapoznaj się z warunkami korzystania z serwisu Boleto przedstawionymi u dołu strony.
  5. Kliknij „Finalizuj płatność”, a zostaniesz przekierowany/przekierowana na stronę banku, gdzie otrzymasz boleto.
  6. Podaj numer CPF oraz imię i nazwisko.
  7. W osobnym oknie, wraz ze szczegółami płatności, zostanie wyświetlone boleto.
  8. W celu dokonania opłaty boleto można udać się do banku lub skorzystać z usługi bankowości internetowej. Można również zanieść boleto do punktu sprzedaży detalicznej i dokonać wpłaty gotówkowej. Prosimy pamiętać, aby na tym etapie wydrukować lub zapisać boleto, ponieważ później nie da się tego zrobić. Boleto można wydrukować, klikając opcję druku na karcie Plik. Można również zrobić zrzut ekranu i wydrukować boleto w późniejszym czasie.
  9. Po dokonaniu płatności za pomocą boleto kurs pojawi się na stronie Moje kursy i uzyskasz dostęp do jego treści. Pamiętaj: po przesłaniu płatności boleto serwis Udemy zazwyczaj otrzymuje stosowne potwierdzenie w ciągu 3–7 dni.

  Uwaga: Zalecamy opłacenie boleto w ciągu 5 dni, aby zapobiec jego wygaśnięciu. Jeśli jednak boleto wygaśnie, będzie można uzyskać kolejne boleto za kurs lub skorzystać z innej metody płatności.

  Więcej informacji o tym, jak korzystać z koszyka znajdziesz w tym artykule.

  Uzyskiwanie dostępu do boleto w swojej historii zakupów

  Jeśli chcesz ponownie pobrać boleto za zakup kursu, możesz uzyskać do niego dostęp również z poziomu historii zakupów, wykonując następujące czynności:

  1. Przejdź do awataru swojego konta w prawym górnym rogu strony.
  2. Wybierz pozycję Historia zakupów z menu rozwijanego.
  3. Kliknij Pobierz na prawo od pozycji Boleto Bancario, która pojawi się w obszarze Typ płatności.
  4. Zostaniesz przekierowany/przekierowana z Udemy i poproszony/poproszona o potwierdzenie swojego numeru CPF.
  5. Kliknij Zatwierdź, aby przejść do strony płatności.
  6. Kliknij Boleto Bancario, aby ponownie wygenerować boleto.
  7. Boleto można wydrukować, klikając opcję druku na karcie Plik. W celu opłacenia boleto można udać się do banku lub skorzystać z usługi bankowości internetowej.

  Uwaga: zalecamy opłacenie boleto w ciągu 5 dni roboczych, aby zapobiec jego wygaśnięciu.

  Uzyskiwanie dostępu do kursu zakupionego za pomocą serwisu Boleto

  W przypadku zakupu kursu za pomocą serwisu Boleto Bancario zalecamy opłacenie boleto w ciągu 5 dni, aby zapobiec jego wygaśnięciu. Gdy dokonasz płatności za pomocą boleto, kurs pojawi się na stronie Moje kursy i uzyskasz dostęp do jego treści. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem opłacenia boleto oraz uzyskania dostępu do kursu.

  Pamiętaj: po przesłaniu płatności boleto serwis Udemy otrzymuje stosowne potwierdzenie w ciągu 3–7 dni.

  Często zadawane pytania

  Dzisiaj opłaciłem/opłaciłam boleto, ale wciąż nie mam dostępu do kursu. Co zrobić?

  Po przesłaniu płatności boleto serwis Udemy zazwyczaj otrzymuje stosowne potwierdzenie w ciągu 3–7 dni. Jeśli boleto trafiło do Ciebie 3 stycznia, a zostało opłacone 5 stycznia 2016 roku, dostęp do kursu zostanie Ci przyznany między 8 a 12 stycznia 2016 roku. W przypadku, gdy upłynęło 3–7 dni, a Ty nadal nie masz dostępu do kursu, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Jak długo trwa przetwarzanie płatności boleto?

  Po przesłaniu płatności boleto serwis Udemy zazwyczaj otrzymuje stosowne potwierdzenie w ciągu 3–7 dni.

  Chcę otrzymać zwrot płatności dokonanej za pomocą boleto. W jaki sposób zostanie dokonany zwrot?

  Jeśli chcesz otrzymać zwrot za kurs zakupiony za pomocą serwisu Boleto Bancário, prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej (adres support@udemy.com), który zwróci równowartość ceny zakupu w postaci środków Udemy — przekazanych bezpośrednio na Twoje konto Udemy. Pamiętaj, że żądanie zwrotu można wysłać tylko wtedy, gdy boleto za kurs zostało opłacone.

  Zmieniłem/zmieniłam zdanie i chcę dokonać zakupu kursu, korzystając z innej metody płatności. Czy mogę to zrobić?

  Tak. Jeśli boleto nie zostało jeszcze opłacone, możesz kupić kurs przy użyciu karty kredytowej. Kursy można także kupować za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jeśli użyjesz innej metody płatności za kurs, nie opłacaj boleto.

  Mam dwa boleto na ten sam kurs. Co zrobić?

  Jeśli masz dwa boleto na ten sam kurs, ale opłacone zostało tylko jedno, nie są wymagane dalsze działania. Kurs zostanie Ci udostępniony.

  Jeśli jednak nie opłacono żadnego boleto, dostęp do kursu nie będzie możliwy do czasu opłacenia jednego z nich. Po opłaceniu jednego boleto drugie można zignorować.

  W przypadku opłacenia dwóch boleto za ten sam kurs prosimy o kontakt z pomocą techniczną Udemy w celu uzyskania zwrotu. Cena kursu zostanie zwrócona w formie środków Udemy przekazanych bezpośrednio na Twoje konto Udemy.

  Czy mogę wybrać termin opłacenia boleto?

  Nie. Po wystawieniu boleto za kurs zalecamy opłacenie go w ciągu 5 dni, aby zapobiec jego wygaśnięciu. Jeśli boleto wygaśnie, będzie można uzyskać kolejne boleto za kurs lub skorzystać z innej metody płatności, aby uzyskać dostęp do kursu.

  Czy mogę zapłacić za boleto po terminie zapłaty?

  Nie. Zalecamy opłacenie boleto w ciągu 5 dni, aby zapobiec jego wygaśnięciu. Jeśli boleto wygaśnie, będzie trzeba uzyskać kolejne boleto za kurs lub skorzystać z innej metody płatności.

  Moje boleto nie zostało opłacone na czas. Czy mimo to mogę zapłacić za kurs, korzystając z innego boleto?

  Tak. Zalecamy opłacenie boleto w ciągu 5 dni, aby zapobiec jego wygaśnięciu. Jeśli boleto wygaśnie, będzie można uzyskać kolejne boleto za kurs.

  Czy mogę dokonać płatności w ratach, korzystając z boleto?

  Nie. Za pomocą serwisu Boleto można jedynie uiścić całą płatność.

  Czy muszę przedstawić dowód opłacenia boleto, aby kurs został dodany do mojego konta?
  Nie. Płatność za kurs zostanie zaksięgowana na Twoim koncie Udemy w ciągu 3–7 dni roboczych. Niestety nie można przyspieszyć tego procesu.

  Czy kurs zostanie dodany do mojego konta, jeśli przedstawię dowód opłacenia boleto?
  Nie. Kurs zakupiony za pomocą serwisu Boleto jest automatycznie dodawany do konta Udemy po otrzymaniu potwierdzenia od naszego partnera odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności, że boleto zostało opłacone. Kurs zostanie Ci udostępniony w ciągu 3–7 dni roboczych od uiszczenia zapłaty.

  Jeśli od opłacenia boleto upłynęło już ponad 7 dni roboczych, a kurs nadal nie jest widoczny na Twoim koncie Udemy, prosimy o kontakt pod adresem support@udemy.com oraz przedstawienie potwierdzenia zapłaty.

  Chociaż od daty opłacenia boleto upłynęło już ponad 7 dni roboczych, wciąż nie mam dostępu do kursu. Co zrobić?
  Jeśli od opłacenia boleto upłynęło już ponad 7 dni, a kurs nadal nie jest widoczny na Twoim koncie Udemy, prosimy o kontakt pod adresem support@udemy.com oraz przedstawienie potwierdzenia zapłaty.

  Przeczytaj artykuł
 • Często zadawane pytania na temat Codementor

  Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszym pakietem mentorskim dla twórców stron internetowych i mentorskim pakietem startowym. Poniżej znajdziesz często zadawane pytania dotyczące tych nowości w ofercie.

  Co to jest mentorski pakiet startowy?


  Mentorski pakiet startowy to forma partnerstwa z firmą Codementor, dzięki któremu możesz uczyć się bezpośrednio od mentora w trakcie kursu tworzenia stron internetowych. Udowodniono, że uczenie się bezpośrednio od eksperta branżowego i mentora jest skuteczniejsze pod względem ilości przyswojonych informacji, szybkości uczenia się i zachowywania wiedzy.

  Co to jest pakiet mentorski dla twórców stron internetowych?

  Pakiet dla twórców stron internetowych zawiera najlepiej oceniany kurs tworzenia stron internetowych na platformie Udemy oraz 45-minutowy kurs mentorski od Codementor.  Ile czasu na konsultację zapewnia pakiet?

  Mentorski pakiet startowy zawiera 45 minut sesji z mentorem, a czas ten można wykorzystać jednorazowo lub w rozbiciu na trzy 15-minutowe sesje. Po dokonaniu zakupu pojawi się monit o zaplanowanie terminu tych sesji.

  Pamiętaj: ze względu na harmonogramy mentorów pakiet trzeba wykorzystać w ciągu 60 dni od zakupu.

  Czy mogę zakupić dodatkowy czas konsultacji z mentorem po wykorzystaniu pakietu?

  Tak. Po zużyciu całego pakietu można wykupić kolejne sesje za pośrednictwem strony Codementor.io.

  Pamiętaj jednak, że dany użytkownik może tylko raz wykupić pakiet startowy za pośrednictwem Udemy.

  Kim są mentorzy?

  Każdy mentor Udemy jest rozpoznawalnym w swojej branży ekspertem. Niezależnie od tego, czy szukasz nauczyciela podstaw kodowania czy zaawansowanych porad mentorzy Udemy pomogą Ci szybciej osiągnąć cele. Po zakupie pakietu mentorskiego należy wskazać technologie, których ma dotyczyć pomoc.

  Jak uzyskać dostęp do zakupionego mentorskiego pakietu startowego?

  Po dokonaniu zakupu mentorskiego pakietu startowego otrzymasz wiadomość e-mail z wszelkimi informacjami pomocnymi w zarezerwowaniu pierwszej sesji.  Ponadto pakiet pojawi się na stronie „Moje kursy”, a informacje kontaktowe do Codementor znajdą się w pierwszym wykładzie.  Czy można zwrócić zakup?

  Zarówno pakiet mentorski dla twórców stron internetowych, jak i mentorski pakiet startowy jest objęty 30-dniową gwarancją zwrotu Udemy.

  Pamiętaj jednak, że kurs i sesja z mentorem w ramach oferty dla twórców stron internetowych zostaną zwrócone w pakiecie, nie oddzielnie.

  Z kim mam się kontaktować w sprawach technicznych związanych z sesjami mentorskimi?

  Sesje są prowadzone przez stronę Codementor, więc to jej zespół pomocy technicznej będzie w razie problemów najlepszym adresatem. Aby skontaktować się z pomocą techniczną Codementor, kliknij tutaj.

  Jeśli masz dodatkowe pytania związane z pakietami Codementor, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.

  Przeczytaj artykuł
 • Najczęstsze pytania uczestników na temat płatności podatków VAT/GST

  Co to jest podatek VAT/GST?

  Podatki VAT (podatek od wartości dodanej) i GST (podatek od towarów i usług) to forma podatku konsumpcyjnego, którym obłożone są towary i usługi. Uczestnicy, którzy mieszkają w krajach pobierających te podatki, mogą być zmuszeni do zapłaty podatku po zakupie kursu Udemy. Wysokość podatku i regulacje w tym zakresie różnią się w zależności od kraju.

  Kto musi zapłacić podatek VAT/GST?

  Obecnie podatek jest doliczany do ceny zakupu na terenie Unii Europejskiej, Korei Południowej, Japonii i Nowej Zelandii. W przypadku zmiany przepisów podatkowych Udemy zastrzega sobie prawo do zmiany polityki podatkowej na zgodną z przepisami.

  Czy podatek VAT/GST jest wliczony w cenę kursu?

  Osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej, Korei Południowej, Japonii lub Nowej Zelandii widzą na rynku Udemy cenę kursu z już doliczonym podatkiem VAT/GST. W związku z tym jeśli podana cena kursu wynosi 20 funtów, zapłacisz za zakup dokładnie 20 funtów.

  Jak ustalić wysokość naliczonego podatku VAT/GST?

  Kiedy zapiszesz się na kurs Udemy, otrzymasz wiadomość e-mail z rachunkiem, na którym osobno podane są cena kursu i wysokość podatku VAT/GST. Zapłacona kwota jest wskazana na rachunku obok podatku. Podatek VAT jest obliczany na podstawie kwoty netto, a nie pełnej kwoty.

  Na przykład w Wielkiej Brytanii nalicza się 20% VAT. Zatem jeśli cena kursu na rynku Udemy wynosi 45 funtów, naliczany jest podatek w wysokości 7,5 funta. Przyjrzyj się poniższemu przykładowi:

  45 / 1,2 = 37,5
  37,5 + 7,5 = 45  Jak uzyskać kopię rachunku?

  Dostęp do kopii rachunku można uzyskać z poziomu historii zakupów na swoim koncie. Aby zapoznać się z instrukcjami uzyskiwania dostępu do tej strony i pobierania kopii rachunku, kliknij tutaj.


  Czy Udemy przekaże zapłacony przeze mnie podatek VAT/GST?

  W związku z tym, że Udemy.com to serwis B2C, nie może usuwać odniesień do podatków VAT/GST ze swoich faktur. Jeśli klient chce uzyskać fakturę bez podatku VAT/GST, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą i nie płaci podatku VAT/GST, może zarejestrować się w programie Udemy for Business.

  Firmy zainteresowane platformą Udemy for Business znajdą o niej więcej informacji tutaj.

  Czy jest możliwe uzyskanie faktury bez informacji o wysokości naliczonego podatku VAT/GST?

  Zgodnie z prawnymi zobowiązaniami, które na nas spoczywają, nie możemy wystawiać faktur bez kwoty naliczonego podatku VAT/GST. Nie możemy usunąć tej informacji z naszych faktur.

  Przeczytaj artykuł
 • Jak uzyskać kopię rachunku?

  Każde konto Udemy zawiera kartę Historia zakupów, która zapewnia szybki dostęp do rachunków za zakupione kursu i możliwość przeglądania historii zakupów lub zwrotów.

  Dostęp do rachunków

  Po zalogowaniu się do konta na stronie Udemy.com wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do historii zakupów i uzyskać kopię rachunku.

  1. Kliknij obrazek konta w prawym górnym rogu strony, na prawo od karty Moje kursy.
  2. Pojawi się menu rozwijane. Następnie kliknij Historia zakupów w pobliżu dolnej części listy.
  3. Kliknij Rachunek po prawej stronie kursu, za który chcesz otrzymać rachunek.  Rachunek zawiera datę transakcji, numer faktury i tytuł zakupionego kursu. Jeżeli przebywasz w kraju, w którym obowiązuje podatek VAT, na rachunku znajdują się także informacje o numerze identyfikacji podatkowej VAT firmy Udemy, kwocie netto, wysokości podatku i kwocie łącznej.

  Aby wydrukować kopię rachunku, kliknij Drukuj na karcie Plik przeglądarki. Możesz też zapisać rachunek w postaci pliku PDF, korzystając z opcji drukowania.

  Karta Historia zakupów oferuje ponadto możliwość przeglądania wszelkich zwrotów, o które wnioskowano. Otrzymane zwroty widnieją poniżej, w dolnej części strony.

  Pamiętaj, że w historii zakupów są uwzględniane tylko opłacone zakupy. Kursy bezpłatne nie są wyświetlane.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących historii zakupów lub jakichkolwiek związanych z nią problemów skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Często zadawane pytania na temat koszyka

  Co to jest koszyk?

  Koszyk umożliwia dokonanie zakupu wielu kursów za jednym razem. Dzięki temu robienie zakupów staje się prostsze, a do kursu można przystąpić jeszcze szybciej!

  Ile kursów można umieścić w koszyku?
  Do koszyka można dodać maksymalnie 50 kursów.

  Ile kodów kuponów można zastosować do kursów w koszyku?
  Do kursów znajdujących się w koszyku można zastosować nieograniczoną liczbę kuponów.

  Do czego służy przycisk „Zapisz na później”?
  Przycisk „Zapisz na później” pozwala kupić kursy potrzebne w danym momencie, a pozostałe kursy, które Cię zainteresowały, przenieść z koszyka do sekcji „Zapisane na później”.

  Jak uzyskać dostęp do kursów, które dodałem/dodałam do sekcji „Zapisane na później”?
  Po zalogowaniu się do Udemy kliknij ikonę koszyka w nagłówku, aby odszukać kursy zapisane na później.

  Jakie inne opcje są dostępne na stronie płatności?
  Na stronie płatności są dostępne trzy sekcje: Koszyk, Zapisane na później oraz Lista życzeń. Możesz przenosić kursy między tymi trzema sekcjami, klikając niebieskie łącza na lewo od ceny kursu.


  Jaka jest różnica między sekcjami „Zapisane na później” i „Lista życzeń”?
  Klikając ikonę serca Lista życzeń na stronie docelowej kursu lub klikając Dodaj do listy życzeń na stronie płatności, można dodać kurs do listy życzeń. Lista życzeń to miejsce zapisu kursów, które zwróciły Twoją uwagę.

  Kurs można zapisać na później jedynie z poziomu strony płatności. Zapisz kurs na później, jeśli w danym momencie nie chcesz go kupować Dzięki temu po powrocie do koszyka będzie można kupić dany kurs, klikając Przenieś do koszyka w sekcji Zapisane na później.

  Kilka miesięcy temu dodałem/dodałam do koszyka parę kursów. Teraz koszyk jest pusty. Co się stało?
  Po 30 dniach od dodania do koszyka (bez dokonania zakupu) kursy są przenoszone na listę Zapisane na później. Aby przenieść kursy z powrotem do koszyka, kliknij Przenieś do koszyka.

  Wprowadziłem/wprowadziłam kod kuponu Udemy. Dlaczego nie zmieniła się cena kursu?
  Kody kuponów dostępne w ramach witryny Udemy są automatycznie stosowane do koszyka. Kody, które zostały zastosowane do Twoich kursów, są widoczne w sekcji z miejscem na przekazanie kodu kuponu. Możesz także ustawić kursor na ikonie kuponu obok tytułu kursu w koszyku, aby zobaczyć, który kupon został zastosowany do kursu.

  coupon_applied.png  Użyłem/użyłam kodu kuponu otrzymanego od instruktora. Skąd mam wiedzieć, do którego kursu został zastosowany?
  Ustaw kursor na ikonie kuponu obok ceny, aby zobaczyć, który kod kuponu został zastosowany do kursu. Jeśli wprowadzisz wiele kodów kuponów dla danego kursu, zostanie zastosowany kupon uprawniający Cię do najwyższej zniżki.


  Czy w koszyku są widoczne kursy bezpłatne?
  Do koszyka nie można dodać kursów bezpłatnych. W przypadku, gdy kurs jest bezpłatny, kliknij Rozpocznij naukę teraz, aby niezwłocznie się zapisać. Jeśli umieścisz kurs bezpłatny na liście życzeń, pojawi się on na stronie Moje kursy oraz w sekcji Lista życzeń na stronie płatności. Bezpłatnych kursów z listy życzeń nie można przenieść do koszyka.

  Jakie informacje zawiera rachunek?
  Po zakupieniu pojedynczego kursu (lub wielu kursów za pomocą koszyka) otrzymasz wiadomość e-mail z rachunkiem. Możesz również wyświetlić swój rachunek na stronie Historia zakupów, która jest dostępna z poziomu rozwijanego menu na ekranie profilu. Rachunek obejmuje kursy zakupione za pomocą koszyka, cenę indywidualnych kursów oraz kwotę łączną zapłaconą wraz z obowiązującymi podatkami i ze zniżkami, które zostały zastosowane w przypadku danego zakupu. Na rachunku nie są uwzględniane kursy bezpłatne.

  Chcę kupić tylko jeden kurs. Czy muszę korzystać z koszyka?
  Nie. Jeśli chcesz kupić tylko jeden kurs, kliknij Kup teraz i podaj dane dotyczące płatności. Ewentualnie kliknij Dodaj do Koszyka i przejdź do płatności.

  Nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Czy mimo to mogę korzystać z koszyka?
  Tak. Koszyk jest dostępny dla wszystkich uczestników kursów Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Korzystanie z koszyka

  Użytkownicy serwisu Udemy mają do wyboru ponad 40 tys. kursów, w związku z czym zależy im na szybkim znalezieniu dokładnie tego, czego potrzebują... plus kilku dodatkowych kursów, które przy okazji przykują ich uwagę. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić funkcję koszyka, dzięki której można kupić kilka kursów za jednym razem i szybciej przejść do nauki.

  Opcja Zapisz na później pozwala kupować dokładnie to, czego potrzebujesz. Gdy ponownie otworzysz stronę Udemy, zapisane przez Ciebie kursy zostaną przywrócone.

  Oto wskazówki dotyczące korzystania z koszyka.

  Dodawanie kursów do koszyka

  Kliknij przycisk Dodaj do koszyka na stronie docelowej kursu. Przycisk ten znajduje się w obszarze Kup teraz.

  add_to_cart.jpg

  Wyświetlanie zawartości koszyka

  1. Kliknij ikonę koszyka w prawym górnym rogu strony. Pojawi się podgląd zawartości koszyka.
  2. W dolnej części rozwijanej listy kliknij Przejdź do koszyka.

  go_to_cart.jpg

  Edycja koszyka

  Usuwanie kursów z koszyka

  Jeżeli nie zdecydujesz się na zakup kursu, który znajduje się w koszyku, kliknij Usuń. Kurs zostanie trwale usunięty z koszyka. Prosimy pamiętać, że tej operacji nie można cofnąć.

  Zapisz kurs na później

  Jeżeli w koszyku znajdują się kursy, które zamierzasz kupić później, kliknij Zapisz na później. Znajdziesz je później w dolnej części strony, w sekcji Zapisane na później. Gdy zechcesz ponownie dodać taki kurs do koszyka, kliknij Przenieś do koszyka.

  Dodawanie kursu do listy życzeń

  Lista życzeń pozwala zapisać kursy, które Cię interesują, ale których nie zamierzasz kupować w danym momencie. Jest widoczna w dolnej części strony, a także na stronie Moje kursy (na karcie „Lista życzeń”). Jeżeli chcesz dodać któryś kurs do koszyka, kliknij Przenieś do koszyka.

  Korzystanie z kuponów

  Pamiętaj, aby przed dokonaniem zakupu wykorzystać kody kuponów otrzymane w wiadomościach promocyjnych od serwisu Udemy lub samych instruktorów.

  1. Na prawo od listy kursów, w obszarze Do kasy, znajdziesz opcję Zastosuj kod kuponu.
  2. Kliknij Zastosuj.
  3. Jeżeli jesteś na stronie głównej kursu, a ważny kod kuponu został już wpisany, zostanie on uwzględniony po dodaniu kursu do koszyka.
  4. W przypadku, gdy wykorzystasz ważny kod na stronie kursu, zostanie on uwzględniony po dodaniu kursu do koszyka.

  apply_coupon.jpg

  Wszystkie ważne kody kuponów (wpisane na stronie kursu lub w koszyku) zostaną automatycznie uwzględnione, a przy powiązanych kursach pojawi się nowa cena. Dlatego wystarczy wpisać wszystkie otrzymane kody, w tym te od instruktorów, a nasz system zajmie się resztą.

  Wpisane kody pojawią się pod opcją Zastosuj kod kuponu. Możesz sprawdzić, które kursy wykorzystują kody kuponów, klikając dany kod.

  Płatność

  Gdy zdecydujesz się na zakup kursów znajdujących się w koszyku:

  1. Kliknij Do kasy na prawo od koszyka.
  2. Wybierz preferowaną formę płatności. Kursy można kupować, korzystając z karty kredytowej lub serwisu PayPal.
  3. Potwierdź zakup.
  4. Kliknij Dokonaj płatności po prawej stronie ekranu lub w dolnej części strony płatności.

  shopping_cart_complete_payment.jpg

  Więcej informacji o korzystaniu z koszyka można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania. Można również skontaktować się z pomocą techniczną Udemy.

  Przeczytaj artykuł
 • Informacje wyłącznie dla uczestników kursów z Niemiec i Austrii: konieczność uzyskania specjalnego rachunku za zakup kursu

  Jeżeli potrzebujesz rachunku za zakupiony kurs, możesz uzyskać do niego dostęp poprzez zalogowanie się do konta Udemy i kliknięcie menu rozwijanego obok swojego zdjęcia w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknięcie pozycji „Einkäufe & Quittungen”. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zakupionych kursów, posortowanych według daty. Odszukaj interesujący Cię kurs i kliknij przycisk „Quittung” po prawej stronie, aby wyświetlić rachunek. Rachunek można wydrukować.

  Użytkownicy z Niemiec i Austrii poinformowali nas, że lokalne organy podatkowe wymagają, aby na rachunku widniał zarówno adres wystawcy, jak i odbiorcy. Z uwagi na fakt, że płatności Udemy są przetwarzane przez firmę zewnętrzną, nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych adresowych użytkowników, w związku z czym nie widnieją one na rachunkach.

  Jednak dla wygody użytkowników stworzyliśmy szablony, do których można wprowadzić dane adresowe i rozliczeniowe. Dokumenty te można następnie przedstawić lokalnym organom podatkowym, załączając do nich rachunek dostępny na koncie. Należy pamiętać, że szablony te nie mają charakteru urzędowego i stanowią jedynie uzupełnienie rachunku dostępnego na koncie Udemy.

  Informacje dla uczestników kursów z Niemiec i Austrii:

  1. Wybierz szablon w oparciu o kraj pobytu (Niemcy lub Austria).
  2. Przejdź do oficjalnego rachunku Udemy na koncie w sposób opisany powyżej.
  3. Wprowadź dane z rachunku Udemy do szablonu rachunku.

  >> Pobierz szablon rachunku dla Niemiec
  >> Pobierz szablon rachunku dla Austrii


  Przeczytaj artykuł
 • W jaki sposób ustalane są ceny kursów Udemy? Najczęstsze pytania uczestników kursów

  Masz pytania dotyczące ustalania cen kursów Udemy? Oto odpowiedzi na te, które padały najczęściej.

  Jak są ustalane ceny w serwisie Udemy?

  Instruktor prowadzący dany kurs ustala jego cenę. Ponadto zarówno Instruktorzy, jak i Udemy mogą w dowolnym czasie oferować zniżki na kursy. Po dokonaniu zakupu kursu możesz uczyć się we własnym tempie i zachować dożywotni dostęp do materiałów kursowych, o ile będziesz posiadać dostęp do swojego konta Udemy.

  Czy Udemy oferuje promocje na kursy?

  Tak. Często oferujemy promocje na kursy w świetnych, niskich cenach! Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych promocjach, zapisz się do naszego newslettera z wiadomościami o promocjach. Ustawienia powiadomień można sprawdzić tutaj.

  Dlaczego cena kursu podana na stronie Udemy.com jest inna niż cena kursu podana w aplikacji mobilnej?

  Rynek aplikacji mobilnych Udemy jest własnością i jest zarządzany przez Apple (aplikacja iOS) oraz Google Play (aplikacja Android), a Udemy nie ma kontroli nad strukturą poziomu cen wykorzystywaną przez te platformy. W związku z tym ceny kursów podane w aplikacji mobilnej mogą się nieznacznie różnić od cen kursu publikowanych w serwisie Udemy.com. Dzieje się tak dlatego, że macierz cenowa dla tego rodzaju dostawców mobilnych wybiera poziom cenowy najbliższy cenie kursu ustawionej przez instruktora Udemy, jednak nie zawsze będą one idealnie zgodne.

  Ponadto kursy dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej mogą mieć cenę inną niż cena podana podczas sprzedaży, ponieważ w aplikacji mobilnej Udemy nie ma możliwości wprowadzenia kodu kuponu tak jak w internetowej wersji serwisu Udemy.com. Jeśli pojawi się jakaś rozbieżność cen w aplikacji mobilnej, a posiadasz kod kuponu upoważniający do zniżki na kurs, wpisz kod w serwisie www.udemy.com. Po zakupieniu kursu w serwisie Udemy.com będzie możliwość uzyskania dostępu do niego za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

  Jak obliczany jest kurs wymiany walut?

  Korzystamy z macierzy cenowej dla danego kraju. Znajdziesz ją tutaj. Macierz będzie okresowo aktualizowana w oparciu o warunki rynkowe.

  Kurs, na który się zapisałem/zapisałam, został wycofany. Czy nadal będę mieć dostęp do jego treści?

  Tak, zachowasz dożywotni dostęp do wszystkich kursów, na które się zapisałeś/zapisałaś, pod warunkiem, że będziesz korzystać z danego konta Udemy. Aby uzyskać dostęp do kursów, trzeba się zalogować.

  Kurs, który kupiłem/kupiłam, jest teraz dostępny w niższej cenie. Co zrobić?

  Honorujemy najniższe ceny kursów w ciągu 30 dni od początkowej daty zakupu. Prosimy o kontakt z pomocą techniczną  i podanie dokładnej nazwy kursu, abyśmy mogli skorygować jego cenę.

  Masz inne pytania?

  Skontaktuj się z pomocą techniczną, a my z chęcią udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

  Przeczytaj artykuł
 • Obsługiwane waluty

  Aktualnie platforma Udemy oferuje uczestnikom możliwość płacenia za kursy w następujących walutach: dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP), euro (EUR), jen japoński (JPY), dolar singapurski (SGD), peso meksykańskie (MXN), real brazylijski (BRL), dolar kanadyjski (CAD), dolar australijski (AUD), szekel izraelski (ILS), baht tajski (THB) i nowy dolar tajwański (TWD). Ceny są ustalane na podstawie adresu IP. Uczestnicy kursu niekorzystający z jednej z dwunastu obecnie dostępnych walut widzą domyślnie ceny w dolarach amerykańskich (USD). Wszyscy instruktorzy, niezależnie od lokalizacji geograficznej, mają możliwość ustawienia ceny nowego kursu w dowolnej z obsługiwanych walut.

  Za pośrednictwem urządzeń mobilnych kurs można zakupić, płacąc we wszystkich walutach obsługiwanych przez Apple App Store i Google Play.

  Międzynarodowa macierz cenowa

  Uczestnicy widzą cenę wyświetlaną na podstawie międzynarodowego cennika, który znajduje się poniżej. Tabela ta jest okresowo aktualizowana w oparciu o wahania kursów walut. Wszelkie zmiany są podawane do wiadomości z wyprzedzeniem.
  Przeczytaj artykuł
 • Nieudany zakup kursu

  Napotykasz problem podczas dokonywania zakupu? Błędy pojawiające się podczas realizowania transakcji zakupu mogą mieć różne przyczyny. Zapoznaj się z najczęstszymi problemami, które mogą wystąpić podczas próby zakupienia kursu na Udemy.

  Najczęstsze metody rozwiązywania problemów z niepowodzeniem płatności

  Zapisana metoda płatności

  • Czy próbujesz dokonać zakupu, korzystając z zapisanej metody płatności? Jako krok wstępny spróbuj usunąć ją i dodać ponownie, aby mieć pewność, że dane są prawidłowe i aktualne. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zapoznaj się z tym artykułem. Możesz również usunąć tę metodę ze swojego profilu Udemy, klikając tutaj.

  Niekompletne imię i nazwisko

  • Sprawdź, czy imię i nazwisko są wprowadzone dokładnie tak jak na karcie w polu „imię i nazwisko na karcie”. Jeśli tak nie jest, zakup może zostać odrzucony.

  Karty debetowe spoza Stanów Zjednoczonych

  • Firma Udemy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach nie można dokonywać transakcji zagranicznych za pomocą kart debetowych. Jeśli próbujesz zrealizować transakcję zakupu przy użyciu karty debetowej wydanej poza Stanami Zjednoczonymi i masz problemy z płatnością, zadzwoń do swojego banku, aby sprawdzić, czy dana karta umożliwia dokonywanie płatności międzynarodowych.

  Płatności międzynarodowe

  • Czy kartę wydano w kraju innym niż kraj zamieszkania? Jeśli tak, Twoja karta może nie zostać zatwierdzona. Jeśli napotykasz problemy podczas prób dokonania zakupu przy użyciu tej karty, skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy, a my postaramy się dokładniej zdiagnozować problem.

  Wiele adresów IP

  • Wykrycie wielu adresów IP może spowodować problemy z autoryzacją karty. Zalecamy, aby nie korzystać z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) podczas dokonywania zakupu w Udemy, ponieważ może to powodować niepowodzenie transakcji.

  Problemy z kodem pocztowym

  • W niektórych krajach obowiązują alfanumeryczne kody pocztowe lub w ogóle nie funkcjonują żadne kody, co może czasami powodować błędy podczas dokonywania płatności. Jeśli wystąpił błąd kodu pocztowego, podczas dokonywania płatności spróbuj wprowadzić wyłącznie zera (00000).

  Zbyt wiele prób dokonania płatności / przypadków korzystania z karty w ciągu ostatnich 24 godzin

  • Niektóre karty mają ustalony limit dotyczący używania i automatycznie blokują próby dokonania płatności po osiągnięciu wartości progowej. W przypadku wielokrotnego korzystania z karty w ciągu ostatnich 24 godzin skontaktuj się ze swoim bankiem lub poczekaj z dokonaniem zakupu do następnego dnia.

  Kod CVC

  Adres e-mail Rocketmail

  • Próby dokonania płatności z kont Udemy powiązanych z adresem Rocketmail nie zostaną zaakceptowane przez nasz system. Zmień adres e-mail na inny (z domeny innej niż Rocketmail) i spróbuj ponownie.

  Pamięć podręczna

  • Jeśli masz pewność, że wprowadzony numer karty jest prawidłowy, a system twierdzi, że jest inaczej lub przycisk płatności jest niewidoczny, źródłem problemu może być pamięć podręczna przeglądarki. Wyczyść pamięć podręczną i spróbuj ponownie. Instrukcje czyszczenia pamięci podręcznej znajdują się tutaj.

  Problem wciąż występuje?

  Aby chronić Twoje bezpieczeństwo i prywatność, niektóre banki nie przekazują Udemy informacji o przyczynie odrzucenia metody płatności. Do najczęstszych powodów odrzucenia płatności należą m.in. ograniczenia karty, brak wystarczających środków i zasady bezpieczeństwa dotyczące karty.

  Ponieważ Udemy nie ma możliwości uzyskania bezpośrednio informacji o przyczynie odrzucenia płatności, musisz samodzielnie skontaktować się z bankiem / instytucją finansową w celu rozwiązania problemu związanego z płatnością.

  Ważne jest, aby poinformować bank, że chcesz dokonać jednorazowej płatności na stronie Udemy.com i że Udemy jest firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz określić kwotę, jaką chcesz wydać.

  Masz inne pytania związane z płatnościami? Zapoznaj się z innymi zagadnieniami związanymi z zakupem kursów, które opisano w centrum pomocy:

  W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną Udemy.
  Przeczytaj artykuł
 • Realizacja kuponu

  Po otrzymaniu od Udemy wiadomości e-mail z kodem kuponu możesz wykorzystać ten kod, wykonując następujące czynności:

  1. Znajdź kurs, który chcesz kupić. Uwaga: nie wszystkie kursy są dostępne, ponieważ instruktorzy mogą zrezygnować z udziału w promocjach.
  2. Kliknij Mam kupon.
  3. Wprowadź kod kuponu i kliknij Zastosuj. Cena kursu zostanie zaktualizowana, odzwierciedlając zniżkę.
  4. Kliknij Kup teraz, aby kupić kurs po obniżonej cenie.

  redeem_coupon.png

  Przeczytaj artykuł
 • Inny kurs jako upominek

  Kursy można łatwo wysyłać swoim znajomym i członkom rodziny w charakterze upominku. Jeżeli odbiorca nie ma konta na platformie Udemy, będzie musiał je założyć przed zrealizowaniem upominku.

  Jeśli jesteś osobą, która otrzymała kurs w formie upominku, dowiedz się tutaj, jak go zrealizować.

  Aktualnie odbywany kurs jako upominek

  Aby podarować komuś kurs, do którego sam/sama się zapisałeś/zapisałaś, przejdź do pulpitu kursu i kliknij Opcje po prawej. Z menu rozwijanego wybierz opcję „Podaruj ten kurs w prezencie”.

  gift_this_course_dashboard.png

  Inny kurs jako upominek

  Aby podarować kurs, w którym nie uczestniczysz, odwiedź stronę docelową kursu. Na prawo od tytułu kursu, nad opcją Podgląd kursu, kliknij Podaruj ten kurs w prezencie.

  gift_this_course.png

  Przeczytaj artykuł
 • Ceny przy zakupach grupowych

  Oferta Udemy for Business zapewnia możliwość zakupu pakietu wysokiej jakości biznesowych kursów Udemy dla swojego zespołu bądź całej organizacji. Setki firm, takich jak PayPal, Lyft, ON24 czy T-Mobile, wybrało ofertę Udemy for Business w celu podwyższenia kompetencji swojego personelu. Nasz pakiet biznesowy obejmuje ponad 1600 ciekawych kursów na różne tematy, od umiejętności zarządzania i kierowania po programowanie i radzenie sobie ze stresem.
  Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę business.udemy.com.
  Przeczytaj artykuł